17.12.2020 - DD20 km 0+502,35 i 0+370,14 Humusowanie skarp