Wrzesień 2020

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
  - wykonywano prace dotyczące odwodnienia placu budowy,
  - utrzymywano oznakowanie tymczasowe pionowe i poziome w ramach TOR.
  - demobilizacja zaplecza materiałowo - produkcyjnego Wykonawcy wraz z rekultywacją terenu.
 • We wrześniu 2020 r. wykonywano roboty stałe: nawierzchnię bitumiczną na zatokach autobusowych DD-9 i DD-17, ścieżkach rowerowych na DP2710W, DD-13 i DD-15 oraz na zjazdach z dróg dojazdowych DD-16, DD-17, DD-14, Dw721.2 i na węźle Ostrów, wykonywano również zjazdy z dróg dojazdowych z kruszywa, uzupełnianie poboczy dróg dojazdowych i dróg poprzecznych kruszywem, plantowanie i humusowanie skarp i terenów, sadzenie krzewów i drzew, uzupełnianie barier drogowych i oznakowania pionowego i poziomego, roboty odwodnieniowe - kopanie rowów.
 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty drogowe:

Lokalizacja

Zakres wykonanych robót

DP2710W

Chodniki, poprawki, usterki

DD09, DD10a, DD12, DD10,
DD03

Chodniki, poprawki, usterki

DW721.1

Chodniki, poprawki, usterki

DD01 - DD25 Prace porządkowe, prace naprawcze po opadach deszczu, naprawa wymyć skarp
i poboczy, prace poprawkowe dot. skarp, humusowania i poboczy, odmulanie rowów i przepustów, usuwanie usterek

S17 4+049 - 19+200

Makroniwelacja terenów zielonych, poprawki, prace porządkowe

S17 4+049 - 19+200 Prace utrzymaniowe i pielęgnacyjne powierzchni trawiastych. Pielęgnacja zieleni.
DD10 - DD12 Roboty poprawkowe w zakresie ścieków skarpowych
Węzeł Ostrów Rondo L Likwidacja szkód - rowy - odmulanie, humusowanie skarp - naprawy i uzupełnienia
DP2710W, DD-13, DD-15 Ścieżka rowerowa - uzupełnienia nawierzchni bitumicznej
DP2764W/DG271115W Ścieżka pieszo-rowerowa - wymiana nawierzchni z kostki na bitumiczną pod WS3
DD14 - DD25, DD17.1 Zjazdy, wykonywanie, naprawy i uzupełnienia
S17 4+049 - 19+200
DD01 - DD25
węzły Góraszka, Wiązowna, Otwock, Ostrów
Przeglądy i poprawki w zakresie barier i oznakowania pod kątem uwag z audytu BRD,
prace porządkowe
5+200, 5+250, 5+400, 5+600,
6+400, 6+500, 7+200, 9+000,
9+500, 10+000, 11+200,
12+100, 12+300, 12+400,
12+800, 13+000, 13+200 -
14+000, 13+200, 13+300,
13+700, 13+800, 13+900,
15+000, 15+200, 15+400,
15+500, 16+200, 16+400,
16+500, 17+000, 17+400,
18+000, 18+700
S17, 11+200,
Ogrodzenia – wykonywanie, uzupełnianie, humusowanie przy ogrodzeniach, usuwanie szkód po deszczach i robotach innych, poprawki wg wskazań audytu BRD i uwag Nadzoru, doszczelnianie przy obiektach, poprawianie siatki dogęszczającej i naprowadzającej
ZR1, ZR2, ZR3, ZB2, ZB3, ZB4,
ZB5, ZB7, ZB8, ZB9, ZB9A,
ZB10, ZB11, ZB11A, ZB12,
ZB13, ZB14, ZB15, ZB16, ZB17,
ZB19
Ogrodzenia – wykonywanie, uzupełnianie, humusowanie przy ogrodzeniach, usuwanie szkód po deszczach i robotach innych, poprawki wg wskazań audytu BRD i uwag Nadzoru, doszczelnianie przy obiektach, poprawianie siatki dogęszczającej i naprowadzającej
 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował niezbędne roboty odtworzeniowe, naprawcze i zabezpieczające po opadach deszczu w czerwcu 2020 r.

Zaawansowanie robót drogowych:

 • roboty przygotowawcze: 99%,
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 99%,
 • odwodnienia: 92%,
 • podbudowy: 99%,
 • nawierzchnia: 99%,
 • roboty wykończeniowe: 85%,
 • humusowanie: 90%,
 • oznakowanie pionowe i poziome: 98%,
 • bariery ochronne: 99%,
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 90%,
 • elementy ulic: 95%,
 • ogrodzenia dróg: 99%,
 • ekrany akustyczne: 100%.

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY BRANŻY MOSTOWEJ:

 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał prace przyobiektowe i porządkowe w obrębie obiektów inżynierskich.
 • Roboty wykonywane na przepustach skrzynkowych:

Zaawansowanie robót mostowych:

 • roboty przygotowawcze: 100%,
 • fundamenty: 100%,
 • podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
 • ustroje nośne: 100%,
 • łożyska: 100%,
 • urządzenia dylatacyjne: 100%,
 • odwodnienie: 100%,
 • izolacje: 100%,
 • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 100%,
 • roboty przyobiektowe: 99%,
 • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 100%.

 

Roboty branżowe:

 • Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej:
  - Kolizje sanitarne:
    - roboty zakończone.
 • Sieci gazowe:
  - nie realizowano.
   
 • Kolizje wodociągowe:
  - nie realizowano, roboty zakończono.
 • Kanalizacja deszczowa:
  - wykonywano kanały deszczowe: D3.1-W3.1, D6.1-wylot, W70.1-D70.1-D70.2-WLOT70.1, W104.1-D104.1-WLOT104.1,
  - wykonywano piaskowniki przy studniach wpadowych: sw3.1, sw13.2, sw14.1x2,37.1, sw45.2, sw43.2,sw47.1, sw47.2, sw46.1, sw81.1, sw93.2, sw94.2, sw95.3, sw95.1, sw97.1,sw102.1, sw140.1.1, sw101.2, sw106.1, sw106.2, sw107.1, sw131a.1, sw107.2.1, sw107.2.2, sw112.1, sw111.1, sw132a.1, sw117.1, sw119.1, sw121.1, sw124.1, sw124.2, sw127.3.,
  - wybudowano wpusty deszczowe - 2 szt. (86.1a, 352.1),
  - wybudowano studnie – 2 szt. (D6.1a, D9.1),
  - obsadzono wylot betonowy KPED-16.1.
  W zakresie branży wod.-kan. / gaz Wykonawca równolegle prowadził prace związane z czyszczeniem urządzeń, montażem uzbrojenia separatorów we wkłady lamelowe. Jest w trakcie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych urządzeń. Prowadzone czynności wykonywane są ze zbyt małym zaangażowaniem. Brak na chwilę obecną odcinka drogi, który mógłby być odebrany w 100 %.
   
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty na Kanale Boryszewskim.
   
 • W zakresie zbiorników retencyjnych wykonywano roboty budowlane na zbiornikach: Zb9, Zb10, Zb12, Zb13

   Roboty budowlane w zakresie melioracji i hydrotechniki nie zostały zakończone i odebrane.
   

 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - prace porządkowe i poprawkowe.
  - prace przyłączeniowe w ramach realizowanej odrębnie magistrali PGE.
 • W branży teletechnicznej:
  - kontynuowano prace w zakresie budowy kanału technologicznego:
  - wykonano prace wykończeniowe, regulacja studni, czyszczenie, naprawy KT – 1 kpl.
  - rozpoczęto układanie kabli światłowodowych dla SZR
  W zasadzie zakończono prace związane z budową kanału technologicznego. Pozostaje układanie i montaż kabli światłowodowych.
  - zakończono prace w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
  - budowa sieci światłowodowej dla SZR - zdaniem Inżyniera wykonano 60% - brak montażu linii, pomiarów i odbiorów cząstkowych.
 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - nie realizowano. Prace zakończone.
 • Wykonywano nasadzenia:
  - sadzenie drzew liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,
  - sadzenie drzew liściastych form piennych z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,
  - sadzenie krzewów z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,
  - sadzenie pnączy z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,
  - zakup i transport kory drzewnej,
  - zakup i transport i rozścielenie agrowłókniny,
  - rozłożenie karp przy przejściach dla zwierząt.

 

Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 97%.