Wrzesień 2019

 

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności
w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • korekty SSTWiORB,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie i korygowanie PZJ i Projektów Technologicznych.

Roboty drogowe:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
  - gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
  - kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu
  - na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
  - wykonywano rozbiórki istniejących nawierzchni,
  - wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
  - wykonywano prace związane z odwodnieniem placu budowy.

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty:

ZAKRES ROBÓT

LOKALIZACJA / KILOMETRAŻ

Podbudowa z chudego betonu C8/10 na S17

18+465 - 18+600 JL,

17+210 - 17+300 JL,

17+195 - 17+300 JP,

17+750 - 17+840 JP,

18+185 - 18+285 JL,

18+310 - 18+350 JL,

5+970 - 6+130 JP,

11+625 - 11+980 JP,

13+020 - 13+140 JP,

12+700 - 12+860 JP,

18+350 - 18+435 JL,

18+285 - 18+310 JL,

16+120 - 16+405 JL,

Nawierzchnia C35/45

16+420 - 16+885 JL,

16+885 - 17+470 JL,

17+470 - 17+750 JL,

18+370 - 18+425 JP,

17+490 - 18+050 JP,

5+965 - 6+230 JP,

Bariery energochłonne

S17 JL 8+650 - 8+950,
S17 JP 14+984 - 15+380,
S17 JP 13+100 - 13+658,
S17 JP 13+715 - 13+842,
S17 JP 13+940 - 14+100,
S17 JP 14+400 - 14+824,

Chodniki

DP2764W 0+000 - 0+140

DD02 km 0+650 - 0+800

DD09 km 1+950 - 2+080

DP 2709W km 0+190 -0+300

DP2713W 0+160-0+290

DP2713W 0+350-0+420

Rondo Otwock str. P

Frezowanie nawierzchni

DK17 13+100-13+900

S17L 14+600-15+400

Humusowanie

S17 7+300 - 7+800

DP 2709W 0+183 - 0+325

S17 12+700 - 13+900

W01P 0+000 - 0+205

S17 8+500 - 9+800

DD17 1+900-2+550

S17 6+400 - 6+599

S17 14+600-15+700

DP 2713W 0+100-0+450

DP 271641W 0+100-0+450

Krawężniki

DD11 km 0+150 - 240

DD15 0+050 - 0+400

DP2764W 0+000 - 0+140

DD02 km 0+620 - 0+800

DD03 km 0+350 - 0+440

DD09 km 0+850 - 0+900

DD10a 0+000 - 0+079

DP 2709W km 0+190 - 0+300

Rondo Otwock str. P

DP2713W 0+100  -0+290

DP2713W 0+350 - 420

Nasyp

DD18  2+700 3+700

DG271641W

DP2710W

DP2713W

DP2716W

S17 10+450-10+500

S17 11+100-11+400

S17 11+420-11+560

S17 12+100 - 12+600

S17 13+100-13+900

S17 4+888- 5+140

S17 5+164 - 5+424

S17 6+480 - 6+599

S17 6+620 - 6+700

S17 7+050 - 7+300

Obrzeża

DD02 km 0+620 - 0+800

DD09 km 1+950 - 2+080

DD11 km 0+150 - 240

DP 2709W km 0+190 -0+300

Odhumusowanie

DD12 0+380-0+400

DD16 0+200-0+240

DK17 13+100-13+900

S17 P 8+350 - 8+700

Oznakowanie poziome

S17 JP 13+100-13+920

Plantowanie skarp

S17 6+400 - 6+900

S17 7+100 - 7+250

S17 8+400 - 9+800

Pobocza

13+950-14+200

15+000-15+700

DD17 1+900-2+550

DD18 1+500-1+900

S17 13+100-13+900

Podbudowa  C3/4

DD09 0+060 - 0+140

DD09 2+475 - 2+560

DD16 0+200-0+240

DP 2709W 0+180 - 0+325

O-01P 0+000-0+200

Podbudowa BA

DD02 0+640-0+810

DD03 0+350-0+440

DD16 0+040-0+240

DD17 0+800-1+300

DD17 2+480-2+580

DD18 1+750-1+850

DD24 0+050-0+850

DD9 zatoki autobusowe

DP2764W 0+000 - 0+140

Węzeł Wiązowna W02+W03P

Podbudowa KŁSM

DD02 0+600 - 0+818

DD03 0+ 350 - 0+450

DD09 0+060 - 0+190

DD10 1+150 - 1+570

DD11 0+078 - 0+284

DD15 0+080 - 0+600

DD16 0+040 - 0+240

DD17 zjazd 1+350

DD24 0+150-0+850

DP 2709W 0+180 - 0+325

DP2764W 0+000 - 0+140

S17 4+888 - 4+917

Węzeł Wiązowna W02P, W03P, W05L

Podbudowa pomocnicza C1,5/2

DD24 0+015 - 0+350

Podłoże

DD09 0+100 - 0+140

DD16 0+200-0+240

Profilowanie terenu

S17 L 8+200 - 9+300

Ścieki monolityczne

S17 7+350 - 7+504

DP2709W

S17 15+307 - 15+330

S17 15+480 - 15+700

S17 7+572 - 7+755

S17 8+954 - 9+950

S17 4+370 - 4+570

Ścieki skarpowe

S17  6+734 - 6+970

S17  7+335 - 7+800

Umocnienie rowów

S17 16+300-17+900

Uzupełnienie pasa rozdziału

15+300-18+200

Warstwa mrozochronna

DD09 0+100 - 0+140

DD16 0+200-0+240

O-01P 0+000-0+119

O-02P 0+000-0+205

Warstwa ścieralna

DP2764W 0+000 - 0+140

Węzeł Wiązowna W03+W02+W01+ bypassy

Warstwa technologiczna Rm=5 MPa

S17 4+888 - 5+100

S17 JL 5+700 5+900

S17 JL12+190-12+440

S17 JP 11+580-11+700

S17 JP 13+075-13+100

Warstwa wiążąca

DD15 0+080 - 0+580

DD16 0+040 - 0+240

DD17 0+800 - 1+300

DD18 1+750 - 1+850

DD2 0+640 - 0+810

DD3 0+350 - 0+440

DP2764W 0+000 - 0+140

Rondo Wiązowna

Węzeł Wiązowna W02+W03P

Wykop

S17 5+600 - 6+000

S17 6+000 - 6+600

S17 7+200 - 7+300

Wykop - rowy

DD17 1+900 - 2+550

S17 15+700-16+000

S17 5+700 - 6+000

S17 L 7+100 - 7+250

S17 L 8+300 - 9+600

 

 

 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 85%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 80%,
  - odwodnienia: 32%,
  - podbudowy: 58%,
  - nawierzchnia: 30%,
  - roboty wykończeniowe: 15%,
  - humusowanie: 12%,
  - oznakowanie pionowe i poziome: 5%,
  - bariery ochronne: 5%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 3%,
  - elementy ulic: 35%,
   -ogrodzenia dróg: 0%,
  - ekrany akustyczne: 22%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian i uszczegółowień,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

 

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz oraz wypozażenie w urządzenia BRD. Zakończono prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 91,50%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: zakończono roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460), podpory ramy, ustrój nośny ramy, kapy chodnikowe. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia. Zakończono prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 90,50%.
 • WS-2 w km 4+797,19: zakończono roboty przygotowawcze,roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym JL i JP. Zakończono montaż dylatacji, trwają prace nad izolacją oraz wypozażeniem w urządzenia BRD. Zakończono prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 92,95%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy. Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 87,50%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wypozażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93,75%.
 • MS-5 w km 5+428,24: JP: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy oraz kapy chodnikowe. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  JL: zakończono roboty przygotowawcze.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 61,20%.
 • MS-1 w km 6+598,92: JL: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, prace nad ustrojem nośnym.
  JP: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, prace nad ustrojem nośnym.
  Trwa montaż dylatacji oraz prace nad izolacją i nawierzchnią.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 63,75%.
 • WS-1 w km 6+709,20: : zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 72,50%.
 • MS-2 w km 6+984,02: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami oraz nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 51,80%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym. Trwają rozpoczęto prace nad izolacją i kapami chodnikowymi, montażem dylatacji i urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 80,50%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, zakończono prace nad ustrojem nośnym, zamontowano dylatacje, kapy chodnikowe. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 87,50%.
 • KD-2 w km 10+506,00: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym,.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 47,50%.
 • MS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 69,80%.
 • WS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Trwa montaż dylatacji. prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 68,75%.
 • WS-4 w km 12+441,40: JP: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Rozpoczęto montaż dylatacji. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  JL: trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 61,65%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym, zamontowano dylatacje. Trwają prace nad kapami chodnikowymi.Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 82,70%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Zamontowano dylatacje, Rozpoczęto prace nad izolacją i nawierzchnią oraz wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 88,25%.
 • WD-4 w km 17+038,62: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym, zamontowane dylatacje. Trwają prace nad izolacją i kapami chodnikowymi oraz wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 87,55%.
 • WD-5 w km 19+306,23: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Trwają prace nad izolacją i kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 63,25%.

Roboty mostowe realizowane w okresie sprawozdawczym:

 
 

Zaawansowanie robót mostowych:

-      roboty przygotowawcze: 100%,
-      fundamenty: 100%,
-      podpory i konstrukcje oporowe: 97%,
-      ustroje nośne: 92%,
-      łożyska: 98%,
-      urządzenia dylatacyjne: 64%,
-      odwodnienie: 35%,
-      izolacje: 53%,
-      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 38%,
-      roboty przy-obiektowe: 23%,
-      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 23%.

PRACE BRANŻOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian,
 • korekty SSTWiORB,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych,
 • przekazywanie dokumentów do odbioru Etapu II przebudowy linii 400 kV relacji Kozienice - Miłosna.

Roboty branżowe:

 • Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej
  Kolizje sanitarne:
  - KS3 – odwadnianie, montaż uzbrojenia komór, zasuwy.
 • Sieci gazowe:
  - nie wykonywano robót
 • kolizje wodociągowe:
  - kontynuowano prace przełączeniowe przy przebudowie kolizji wodociągowych PW9 i PW10 (pobór próbek do badania, chlorowanie, próby ciśnieniowe, przepięcie).
 • kanalizacja deszczowa:
  - kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na trasie głównej i drogach dojazdowych i poprzecznych,
  - wykonywano kanały deszczowe, osadniki,
  - usuwano kolizje z sieciami eNN i teletechnicznymi w km S17 4+093,
  - wykonywano roboty kanałowe, montaż studni i wpustów, montaż przykanalików, zasypki, regulacje wpustów (trasa główna S17, DD10, DD10a, ul. Dębowa, dojazdy do WD-4, DD8, DD2).
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - przebudowa Kanału Boryszewskiego - km 5+200,
  - przebudowa rowu R-29 - km 18+790,
  - przebudowa rowu bez nazwy – km 17+200,
  - przebudowa rowu R-19 - km 12+500,
  - przebudowa rowu R-35 - km 18+900,
  - przebudowa rowu R-38 - km 7+500,
  - przebudowa rowu R-41 - km 8+900.
 • W zakresie zbiorników retencyjnych wykonywano następujące roboty:
  - ZB1b – wykop, podłoże, montaż elementów,
  - ZB-3 - wykopy,
  - ZB-14 - wykopy.
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - ułożono kable oświetleniowe YAKXS5X35 na DD02 w km 4+080,
  - zabudowano fundamenty na łącznicy G-02P w km 4+900,
  - zabudowano fundamenty na trasie głównej w km 7+300,
  - ułożono kable oświetleniowe na trasie głównej w km 7+100 – 7+250, w km 12+800 – 13+200,
  - ułożono kable oświetleniowe na DP27115W (km 11+400),
  - ułożono kabel oświetleniowy na DD24 oraz łącznicach i rondzie na węźle Ostrów km 18+400 (YAKXS 5x35 ok. 300 m),
  - zamontowano słupy oświetleniowe na trasie głównej w km 4+000 do 4+800, w km7+300 – 7+700,
  - układano kable do zasilania urządzeń SZR przy DD15 (YAKXS  4x35 ok. 300m) km 11+600,
  - układano kable oświetleniowe i zabudowywano fundamenty  na trasie głównej w km 4+500 – 4+800 (YAKXS  5x35 + YKY  3x4 -  ok. 300m),
  - montaż słupów oświetleniowych na łącznicach na węźle Góraszka.
 • W branży teletechnicznej realizowano roboty w zakresie kanału technologicznego:
  - budowa kanału technologicznego od studni 10 do 6,
  - montaż rurociągu wtórnego od studni 85 do 83,
  - przewiert sterowany od studni 135 do 137, od studni 128 do 128/1, od studni 6 do 5,
  - budowa kanału od studni 138 - 138/3, od studni 142-142/2,
  - budowa kanału technologicznego od studni 39 do 37, od studni 62a do 62a/2,
  - budowa studni 74/1 - 74/2, 76 – 74,
  - budowa kanału technologicznego od studni 69-68a, od studni 56 do 55, od studni 58 do 58/1, od studni 6 do 3.
 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - wiercenie i betonowanie pali ekranu – pale nr 39 - 77 (EL-7), 
  - montaż słupów ekranu – słupy nr 60-77 (EL-7).

Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 65%.