Wrzesień 2018

Roboty drogowe:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
  - gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do podbudów,
  - kontynuowano prace porządkowe na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy,
  - kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych i wyjazdów z budowy w obrębie przekazanych działek stanowiących część docelowego placu budowy.
 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty stałe:
  - kontynuowano prace w zakresie wycinki drzew i uprzątnięcia pozostałości po wycince na przekazanych działkach,
  - realizowano prace związane z rozbiórką dróg, obiektów budowlanych, ogrodzeń i budynków oraz utylizacją materiałów z rozbiórki,
  - wykonywano roboty w zakresie zdjęcia humusu z trasy głównej i węzłów Góraszka, Wiązowna, Otwock, dróg dojazdowych DD09, DD14, DD18, DD20, DD21 i poprzecznych,
  - wykonywano roboty ziemne na trasie zasadniczej S17 oraz na drodze dojazdowej DD13, DD18, DD20, DD21, DD24.
  - realizowano wymiany gruntów (staw Doły Goldmana), zbrojenia skarp nasypów i przygotowanie podłoża pod nasypy w trasie zasadniczej i drogach dojazdowych,
  - wykonywano warstwy mrozochronne na węźle Góraszka i DD09, DD18,
  - wykonywano podbudowy z KŁSM na DD20 i łącznicach węzła Góraszka,
  - wykonywano podbudowy z AC22P na łącznicach węzła Góraszka,
  - wykonano odcinek próbny warstwy technologicznej z gruntocementu Rm=5 MPa.
   
 • Roboty rozbiórkowe są w trakcie realizacji. Szacowane zaawansowanie wynosi około 98%.
   

Zaawansowanie robót drogowych:
- roboty przygotowawcze: 75,06%,
- roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 15,25%,
- odwodnienia: 2,33%,
- podbudowy: 5,38%,
- nawierzchnia: 0,63%,
- roboty wykończeniowe: 0%,
- humusowanie: 0%,
- oznakowanie pionowe i poziome: 0%,
- bariery ochronne: 0%,
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0%,
- elementy ulic: 0%,
- ogrodzenia dróg: 0%,
- ekrany akustyczne: 0%.

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

Na budowie prowadzone są roboty budowlane na 15 z 19 obiektów.

 • Prace wykonywane na obiektach mostowych:
  - posadowienia (pale, kolumny DSM, wymiany gruntu)
  - zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów, podpór, rygli ram
  - izolacja cienka stóp fundamentowych oraz podpór
  - wykonanie zasypki fundamentów i podpór wraz z drenażem
 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: trwają roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460).
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 4,00%.
 • WS-2 w km 4+797,19: trwają roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, rozpoczęto prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 27,00%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • MS-5 w km 5+428,24: trwają roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 13,00%.
 • MS-1 w km 6+598,92: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 10,32%.
 • WS-1 w km 6+709,20: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 16,60%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 16,80%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, rozpoczęto prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 29,00%.
 • KD-2 w km 10+506,00: trwają roboty przygotowawcze.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 1,00%.
 • MS-3 w km 11+025,68: trwają roboty przygotowawcze roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 9,00%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 21,50%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 16,25%.
 • WD-4 w km 17+038,62: trwają roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 8,75%.

Na budowie prowadzone są roboty budowlane na 16 z 41 przepustów

 • Prace wykonywane na przepustach:
  - posadowienia przepustów( stabilizacja gruntu cementem, ława żelbetowa)
  - montaż prefabrykatów
  - zbrojenie deskowanie skrzydeł przepustu
  - izolacja cienka i zasypka przepustów
   
 • Zaawansowanie robót mostowych:
  - roboty przygotowawcze: 60%,
  - fundamenty: 55%,
  - podpory i konstrukcje oporowe: 25%,
  - ustroje nośne: 6%,
  - łożyska: 0%,
  - urządzenia dylatacyjne: 0%,
  - odwodnienie: 0%,
  - izolacje: 30%,
  - wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 0%,
  - roboty przy-obiektowe: 0%,
  - roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 0%.

 

Roboty branżowe:

 • kontynuowano prace w zakresie branży kanalizacyjno-sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz kontynuowano prace związane z przebudową kolizji gazowych,
 • kontynuowane były roboty branżowe w zakresie przebudowy kolizji wod. - kan.,
 • realizowano lub zakończono prace w terenie – kolizje PW1 (zakończono), PW2 (zakończono), PW3 (zakończono), PW4  (zakończono), PW5, PW7a, PW9, PW10, PW11, PW12, PW14, PW15  (zakończono), PW16,
 • wykonywano roboty w zakresie kolizji: KS5a, KS6, KS7, KS8. Zakończono KS1, KS3 (przepięcie tymczasowe), KS4, KS5, KS10,
 • w zakresie kolizji sieci gazowych realizowano roboty: GW4, GW6, GS1. Zakończono prace spawalnicze w zakresie GW1, GW2, GW3, GW4, GW6. Kolizje gotowe są do przepięcia, które uzależnione jest od odbioru przez gestora sieci,
 • kontynuowano dotychczasowe roboty oraz rozpoczęto roboty w zakresie energetyki,
 • realizowano kolizje: SN2, SN6 (przełączenie tymczasowe), SN9, SN12, SN13, SN15, nN17, nN24, nN32,
 • rozpoczęto roboty w zakresie przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych – kolizje:  T1/01, T2/06, T07, T10.