08.05.2018 - odhumusowanie terenu pod drogę DD03 od km. 0+000 do km. 0+180 oraz wykop - odwodnienie nasypu