Styczeń 2021

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

 • W zakresie robót tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - utrzymanie nawierzchni i  odwodnienia pasa drogowego,
  - utrzymanie oznakowania tymczasowego w ramach TOR,
  - demobilizacja zaplecza materiałowo - produkcyjnego Wykonawcy wraz z rekultywacją terenu.

 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty drogowe:

  Lokalizacja

  Zakres wykonanych robót

  DD02

  Przestawienie tablicy informacyjnej kontraktu w nową lokalizację

  DD08 / starodroże DK17

  Wywóz materiałów, prace porządkowe / poprawki

  DD09

  Rowy - uciąglenie

  DD09

  Tereny płaskie - makroniwelacja - poprawki

  DD10

  Rowy - odmulanie i naprawy humusowania

  DD13

  Prace porządkowe / poprawki

  DD18

  Prace porządkowe / poprawki

  DD19

  Naprawy rozmyć i humusowania

  DD20

  Prace porządkowe / poprawki

  DD20

  Rowy - odmulanie / udrażnianie

  DD21

  Prace porządkowe / poprawki

  DD21

  Udrażnianie rowów

  DD25

  Prace porządkowe / poprawki

  DD25

  Rowy - odmulanie i naprawy humusowania

  km 18 - pas technolog.

  Naprawy rozmyć i humusowania

  węzeł Otwock

  Czyszczenie osadników

 
 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 100%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 99%,
  - odwodnienia: 97%,
  - podbudowy: 100%,
  - nawierzchnia: 100%,
  - roboty wykończeniowe: 95%,
  - humusowanie: 95%,
  - oznakowanie pionowe i poziome: 99%,
  - bariery ochronne: 99%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 99%,
  - elementy ulic: 99%,
  - ogrodzenia dróg: 100%,
  - ekrany akustyczne: 100%.

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY BRANŻY MOSTOWEJ:

 •  Wykonawca wykonywał prace konserwacyjne - odmulanie i związane z udrażnianiem prace naprawcze.

  Zaawansowanie robót mostowych:
  -     roboty przygotowawcze: 100%,
  -      fundamenty: 100%,
  -      podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
  -      ustroje nośne: 100%,
  -      łożyska: 100%,
  -      urządzenia dylatacyjne: 100%,
  -      odwodnienie: 100%,
  -      izolacje: 100%,
  -      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 100%,
  -      roboty przyobiektowe: 100%,
  -      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 100%.

 

Roboty branżowe:

 • W zakresie branży sanitarnej:

 • Sieci gazowe:
  nie realizowano. Prace zostały zakończone.

 • Kolizje wodociągowe:
  nie realizowano. Roboty zakończone, konieczne do wykonania są regulacje wysokościowe skrzynek żeliwnych na obudowach hydrantów oraz zasuw, brakuje protokołów odbioru końcowego od gestorów sieci z informacją o przekazaniu do eksploatacji.

 • Kolizje kanalizacyjne:
  roboty zakończone, nie wykonywano prac. 

 • Kanalizacja deszczowa:
  roboty montażowe zostały zakończone. Wykonawca prowadził prace związane z czyszczeniem oraz udrażnianiem wybudowanych urządzeń. Prowadzono prace związane z umacnianiem wylotów kanałów oraz przykanalików deszczowych. Wykonawca jest w trakcie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych urządzeń.
 • W zakresie melioracji i hydrotechniki wykonywano:
  - odwadnianie, odbudowa wjazdu, naprawa umocnienia skarp – zbiornik ZB01,
  - odwadnianie – zbiornik ZB12,
  - odwadnianie, naprawa umocnienia skarp – zbiornik ZB13.

 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - zasadnicze roboty elektroenergetyczne na odc. Kontraktu nr 1 zostały wykonane w całym zakresie. Inżynier oczekuje na kompletną dokumentację powykonawczą. Nie uruchomiono, zgodnie z PFU, zdalnego systemu sterowania oświetleniem.
  - Wykonawca wykonywał rozruchy oświetlenia po zainstalowaniu przez PGE układów pomiarowych. Wykonawca wykonywał pomiary elektryczne i usuwał awarie kabli i opraw oświetleniowych. Podczas rozruchu oświetlenia stwierdzono, że w siedmiu przypadkach są zbyt małe zabezpieczenia przedlicznikowe, które powodują wyłączenie SON podczas rozruchu. Wykonawca wystąpił o zwiększenie mocy do PGE 

 • W branży teletechnicznej:
  - zakończono prace w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, budowy kanału technologicznego i sieci światłowodowej dla SZR. Pozostają odbiory dokumentacji powykonawczej itp.

 • W zakresie ekranów akustycznych:
  - nie realizowano. Prace zakończone.

 • Wykonywano nasadzenia:
  - nie realizowano.

 • W zakresie branży BRD Wykonawca utrzymywał tymczasową organizacje ruchu. Prowadził również naprawy zgodnie z zaleceniami audytu BRD i Inżyniera. 

 • W zakresie ogrodzeń:
  - Wykonawca wykonywał poprawki wg wskazań audytu BRD i Nadzoru, w tym: naprawy płotków naprowadzających, regulację bram i furtek

 

Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 99%.