Styczeń 2020

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu.
   

Roboty drogowe:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
  - gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
  - kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
  - wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
  - wykonywano prace związane z odwodnieniem placu budowy,
  - utrzymywano oznakowanie tymczasowe pionowe i poziome na odcinkach, na których przełożono ruch.

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty:

LOKALIZACJA / KILOMETRAŻ

ZAKRES PRAC

DK17 10+100 - 10+450

Frezowanie nawierzchni

DK17 18+800 - 19+020

DK17 4+050 - 4+200

S17 10+400-12+800

Humusowanie - pas dzielący

DD18

Humusowanie skarp

DP2710W 0+240 – 0+350

DP2710W 0+420 - 0+630

DP2713W 0+100 - 0+450

DP2716W

S17 11+500 - 12+200

S17 4+700 - 4+800

DD09 0+800 - 0+900

Humusowanie terenów zielonych

DD09 2+800-3+200

Nasyp

DD12 0+000 - 0+500

S17 10+340 - 10+500

S17 11+300 - 11+400

S17 12+730-12+770

S17 5+900 - 6+200

WM03L 0+000-0+200

DD09 2+370 - 2+500

DP2709W 0+000 - 0+135

S17 11+100 - 12+400

Nasyp - profilowanie skarp

DD13 0+500 - 0+900

Niwelowanie terenów zielonych

S17 11+400 - 11+900

DD09 2+200 - 2+400

Odhumusowanie

DD25 0+080 - 0+180

S17 18+840 - 19+200 L

S17 4+050 - 4+200 L

DD22 0+250 - 0+950

S17 14+600 - 15+000 L

S17 10+500 - 11+000 P

Pobocza

DD17 1+300 - 1+500

Podłoża

DD25 0+080 - 0+210

DD18

Prace rozbiórkowe

DP2713W 0+055 - 0+100

Prefabrykaty (krawężnik, obrzeże)

DD10 0+450 - 0+650

Profilowanie KRZ

DG271641W

S17 14+600 - 14+900 L

S17 8+400 - 8+800 P

DD18 2+930 - 3+350

Profilowanie skarp

DK17 10+400 - 10+450

Rozbiórka starodroża

DK17 13+850 - 13+920

S17 10+520 - 10+790

Ściek - mulda

S17 4+049 - 4+393

S17 10+600 - 11+000

Ściek trójkątny

S17 16+150 - 16+350

S17 16+950 - 17+500

S17 5+120 - 5+300

S17 11+100 - 11+350

Ścieki skarpowe

S17 10+400 - 10+600

Umacnianie rowu - rów szczelny

S17 11+400 - 12+250

S17 11+100 - 11+350

Umacnianie skarp płytami ażurowymi

S17 11+400 - 11+630

S17 4+050 - 4+300

Umocnienie skarpy geokratą

DP2713W 0+100 - 0+290

Urządzenia BRD, balustrady U-11a

DP2713W 0+350 - 0+450

S17 16+000 - 17+500

Uzupełnienie pasa rozdziału

S17 13+800 - 13+920 L

Warstwa mrozoochronna

S17 13+765 - 13+920 L

Warstwa technologiczna Rm=5 MPa - formowanie

S17 8+400 - 8+800 P

DD18 2+930 - 3+350

Wykop - rowy

DD25

DP2710W 0+420 - 0+630

DP2713W 0+100 - 0+420

O-05, O-06

S17 10+400 - 10+600 P

S17 14+000 - 14+900

S17 4+200

S17 8+200

S17 9+950 - 10+400

MS3

Zasypka - stożki

 
 
 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 96%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 93%,
  - odwodnienia: 47%,
  - podbudowy: 75%,
  - nawierzchnia: 60%,
  - roboty wykończeniowe: 35%,
  - humusowanie: 34%,
  - oznakowanie pionowe i poziome: 18%,
  - bariery ochronne: 38%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 20%,
  - elementy ulic: 52%,
  - ogrodzenia dróg: 0%,
  - ekrany akustyczne: 45%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,88%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,25%.
 • WS-2 w km 4+797,19:
  Prace zakończono
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • T-3 w km 5+143,51:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,88%.
 • MS-4 w km 5+160,19:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,88%.
 • MS-5 w km 5+428,24:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wypozażenie w urządzenia BRD, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 87,43%.
 • MS-1 w km 6+598,92:
  Trwają prace nad izolacją i nawierzchnią oraz wypozażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 94,50%.
 • WS-1 w km 6+709,20: :
  Trwają prace nad izolacją i nawierzchnią oraz wypozażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,75%.
 • MS-2 w km 6+984,02:
  Trwają prace nad izolacją i kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93,80%.
 • WS-2 w km 7+293,53:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98,50%.
 • WD-1 w km 9+382,42:
  Trwają prace wykończeniowe: montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93,50%.
 • KD-2 w km 10+506,00:
  Trwają prace wykończeniowe: montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,60%.
 • MS-3 w km 11+025,68:
  Trwają prace wykończeniowe: montaż urządzeń BRD, obciążenia próbne.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93,50%.
 • WS-3 w km 11+025,68:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 91,00%.
 • WS-4 w km 12+441,40:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 94,88%.
 • WD-2 w km 14+232,25:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93,00%.
 • WD-3 w km 15+968,45:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,50%.
 • WD-4 w km 17+038,62:
  Trwają prace nad izolacją oraz nawierzchnią.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 91,25%.
 • WD-5 w km 19+306,23:
  Trwają prace nad izolacją oraz wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 90,00%.

Roboty mostowe realizowane w okresie sprawozdawczym:

Lp.

Opis wykonywanych robót

Lokalizacja

Element

1

Odwodnienie obiektu – wykonanie podłączenia do studni pod obiektem

 

WS-2 1.1

JL i JP

2

Wykonanie schodów skarpowych

T-3

JL

3

Wykonanie cieku z betonowych el. drobnowymiarowych

T-3

JL

4

Montaż balustrad schodów skarpowych

T-3

JL

5

Wykonanie schodów skarpowych

MS-4

JL

6

Wykonanie cieku z betonowych el. drobnowymiarowych

MS-4

JL

7

Montaż balustrad schodów skarpowych

MS-4

JL

8

Montaż balustrad schodów skarpowych

MD-6

-

9

Wykonanie chodników z kostki brukowej

MD-6

-

10

Montaż balustrad schodów skarpowych

MD-8

-

11

Izolacja płyty przejściowej

WD-1

P3

12

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

KD-2

Wnęki dylatacyjne

13

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

KD-2

Płyta chodnikowa nr 1

14

Montaż balustrad

KD-2

Pochylnie P1 i P2

15

Budowa nasypów

KD-2

Najazdy na pochylnie

16

Montaż schodów skarpowych

MS-3

P1 JL P4 JL i JP

17

Montaż barier ochronnych

MS-3

JP

18

Prace porządkowe

WS-3

-------------

19

Prace porządkowe

WS-4

-------------

20

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WD-2

Podpora P3

21

Roboty brukarskie

WD-2

Podpora P1 i P3

22

Prace porządkowe

WD-2

-------------

23

Roboty brukarskie

WD-3

Podpora P1 i P3

24

Prace porządkowe

WD-3

-------------

25

Roboty brukarskie

WD-4

Podpora P1 i P3

26

Prace porządkowe

WD-4

-------------

27

Roboty brukarskie

WD-5

Podpora P1 i P3

28

Prace porządkowe

WD-5

-------------

 
 
 
 

Zaawansowanie robót mostowych:

-      roboty przygotowawcze: 100%,
-      fundamenty: 100%,
-      podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
-      ustroje nośne: 100%,
-      łożyska: 100%,
-      urządzenia dylatacyjne: 100%,
-      odwodnienie: 95%,
-      izolacje: 98%,
-      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 92%,
-      roboty przyobiektowe: 77%,
-      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 85%.

PRACE BRANŻOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej

 • Kolizje sanitarne:
  - nie wykonywano robót.
 • Sieci gazowe:
  - nie wykonywano robót. Prace zakończone.
 • kolizje wodociągowe:
  - przewiert sterowany – PW11.
 • kanalizacja deszczowa:
  - kontynuowano prace związane z budową urządzeń kanalizacji deszczowej w km 5+500 do km 6+100, w km 8+900 do km 9+100, w km 11+200 do  km 14+400, na WD4 oraz na dg27164w,
  - Wykonawca prowadził prace wykończeniowe związane z montażem kratek drogowych żeliwnych w km 4+100 do 4+200, 4+900 do 5+200, w km 6+100, w km 10+800 do 11+000, 12+300 do 12+500,
  - Wykonawca prowadził prace związane z czyszczeniem oraz monitoringiem kanałów w km 5+000 do 11+000.
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - prace przy Starorzeczu rzeki Mienia – km 6+600,
  - przebudowa rowu R-29 – km 18+790,
  - prace na Dopływie spod Pęclina – km 9+500,
  - przebudowa rowu bez nazwy w km 16+242,
  - przebudowa rowu B w km 5+410.
 • W zakresie zbiorników retencyjnych wykonywano następujące roboty:
  - zrealizowano wykop na ZB-01,
  - ukończono realizację zbiornika ZB-03,
  - rozpoczęto wykop zbiornika ZB-06,
  - dokończono wykop zbiornika ZB-08,
  - realizowano w niewielkim zakresie wykop/podsypki na ZB-10.
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - wybudowano linie kablowe w kolizji SN10 (3x XRUHAKXS 1x300, 3x XRUHAKXS 1x300 i 3x XRUHAKXS 1x240 po ok. 400 m),
  - przełączono kolizję SN10 wraz z dodatkowym światłowodem wł. PGE,
  - ułożono kable oświetleniowe na łącznicach WM-01P i W-02P (ok 400 m),
  - zabudowano fundamenty i słupy oświetleniowe w km 7+800 – 8+000 strona prawa (6 sztuk).
 • W branży teletechnicznej realizowano roboty w zakresie kanału technologicznego:
  Kontynuowano prace w zakresie budowy kanału technologicznego:
  - wykonano kanalizację budowy KT -  ok. 720 m,
  - wykonano przewierty lub przejścia rurami ochronnymi dla KT- ok. 170 m,
  - budowano studnie kablowe - 3 szt.
  Kontynuowano prace w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej:
  - przebudowa kabla 12 J własności PGE ułożonego z kablami SN,
  - prowadzono prace związane z przygotowaniem przejezdności,
  - rozpoczęto prace na działkach Lekaro związanych z kolizją T2/07.
 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - wiercenie i betonowanie pali ekranu - 6 szt. (EP-1 na likwidowanym przejeździe technologicznym/indywidualnym), 
  - montaż słupów ekranu – 34 szt. (EL-4, EP-5),
  - betonowanie głowic ekranu – 34 szt. (EL-4, EP-5),
  - montaż podwalin żelbetowych – 95 szt. (EPL-1, EL-3, EL-6, EP-6, EP-7, EL-10),
  - montaż paneli „zielona ściana” – 132 szt. (EL-3, EL-4, EL-6, EP-7).

Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 75%.