Styczeń 2019

Pomimo przerwy zimowej Wykonawca kontynuował prace drogowe, mostowe oraz branżowe w ograniczonym zakresie.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • korekty SSTWiORB,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.
   

Roboty drogowe:

W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:

 • kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
 • gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
 • kontynuowano prace porządkowe na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy,
 • kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu
  na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek, wykonywano remonty cząstkowe nawierzchni,
 • wykonywano prace zabezpieczające, w szczególności dotyczące odwodnienia placu budowy.

 

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty stałe:

 • wyburzenia w km 10+050,
 • rozbiórki ogrodzeń,
 • wywóz nadmiaru humusu z terenu budowy,
 • wymiana gruntu podłoża w km 16+232 - km 16+252.
   

Zaawansowanie robót drogowych:

 • roboty przygotowawcze: 76,22%,
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 26,06%,
 • odwodnienia: 7,01 %,
 • podbudowy: 17,05%,
 • nawierzchnia: 1,00%,
 • roboty wykończeniowe: 0%,
 • humusowanie: 0%,
 • oznakowanie pionowe i poziome: 0%,
 • bariery ochronne: 0%,
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0%,
 • elementy ulic: 0%,
 • ogrodzenia dróg: 0%,
 • ekrany akustyczne: 3,5%.
   

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian
  i uszczegółowień,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

 

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: zakończono roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460), podpory ramy, ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • WS-2 w km 4+797,19: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 51,00%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-5 w km 5+428,24: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 31,00%.
 • MS-1 w km 6+598,92: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 26,80%.
 • WS-1 w km 6+709,20: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 48,20%.
 • MS-2 w km 6+984,02: rozpoczęto roboty przygotowawcze.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 1,00%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym.
 • Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 44,80%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 50,00%.
 • KD-2 w km 10+506,00: rozpoczętoroboty przygotowawcze.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 1,00%.
 • MS-3 w km 11+025,68: zakończonoroboty przygotowawcze roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 30,20%.
 • WS-4 w km 12+441,40: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 34,10%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 24,00%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 52,50%.
 • WD-4 w km 17+038,62: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 32,50%.
 • WD-5 w km 19+306,23: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 16,25%.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • roboty przygotowawcze: 90%,
 • fundamenty: 82%,
 • ustroje nośne: 43%,
 • łożyska: 44%,
 • urządzenia dylatacyjne: 0%,
 • odwodnienie: 3%,
 • izolacje: 30%,
 • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 0%,
 • roboty przy-obiektowe: 10%,
 • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 0%.

 

PRACE BRANŻOWE:
 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian,
 • korekty SSTWiORB,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

Roboty branżowe:

 • kontynuowano prace w zakresie branży kanalizacyjno-sanitarnej, kanalizacji deszczowej:
  - kolizja PW3 - łączenie węzłów,
  - kolizja PW6 - chlorowanie,
  - kolizja PW7 - demontaże, zgrzewanie rur, roboty ziemne, przewierty,
  - kolizja PW15 - montaż szamba,
  - kolizja PW16 - montaż węzłów przełączeniowych, montaż hydrantów.
 • kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na trasie głównej i drogach dojazdowych i poprzecznych. Wykonywano kanały deszczowe, wpusty i przykanaliki, studnie.
 • wykonano roboty na zbiornikach: rozpoczęto roboty ziemne na ZB-09a oraz realizowano umocnienie dna i skarp zbiornika ZB-05,
 • kontynuowano dotychczasowe roboty oraz rozpoczęto roboty w zakresie energetyki w relacji do daty otrzymywanych umów o przebudowę:
  - 1sN – przewierty,
  - 6sN - wykopy, układanie kabli,
  - 7sN - wykopy i układanie kabli,
  - 8sN - wykopy, układanie kabli, zasypki,
  - 12nN – demontaże,
  - 32nN - rozpoczęcie robót – wykopy,
 • realizowano roboty w zakresie kanału technologicznego oraz prace zabezpieczające związane z realizacją planowanych bypassów,
 • prowadzono roboty w zakresie posadowienia ekranów akustycznych: EL-1ab, EL-3, EP-5.