Sierpień 2020

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
  - wykonywano prace dotyczące odwodnienia placu budowy,
  - utrzymywano oznakowanie tymczasowe pionowe i poziome na odcinkach na których przełożono ruch.

 

 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty drogowe:

 

Lokalizacja

Zakres wykonanych robót

DD09 3+350 - 3+598

Chodniki

DD10 1+700 - 1+836

Chodniki

DD13 0+000 - 0+400

Chodniki

DD17.1

Chodniki

DG271115W / DP2764W
0+160 - 0+218

Chodniki

DG27115W / DP2764W

Chodniki

DP2764W

Chodniki i ścieżki

DD04 0+000 - 0+280

Humusowanie skarp i terenów zielonych

DD09 2+200 - 3+000

Humusowanie skarp i terenów zielonych

DD12 0+000 - 0+910

Humusowanie skarp i terenów zielonych

DD17

Humusowanie skarp i terenów zielonych

DD18

Humusowanie skarp i terenów zielonych

DD19

Humusowanie skarp i terenów zielonych

S17 4+049 - 11+400

Humusowanie skarp i terenów zielonych

Węzeł Ostrów Rondo P

Humusowanie skarp i terenów zielonych

Węzeł Otwock - Rondo

Humusowanie skarp i terenów zielonych

DD09 1+800 - 2+200

Humusowanie skarp i terenów zielonych

DD09 3+000 - 3+200

Humusowanie skarp i terenów zielonych

DD09 3+300 - 3+500

Humusowanie skarp i terenów zielonych

DD10 0+300 - 0+700

Humusowanie skarp i terenów zielonych

DD13 0+000 - 0+400

Humusowanie skarp i terenów zielonych

DP2709W 0+000 - 0+300

Humusowanie skarp i terenów zielonych

DD10 1+700 - 1+836

Korytowanie i podłoże pod konstrukcję

DD13 L 0+000 - 0+150 + ul. Nadrzeczna

Korytowanie i podłoże pod konstrukcję

DD09 3+450 - 3+598

Korytowanie i podłoże pod konstrukcję zatoki autobusowej

DD09 3+450 - 3+598

Krawężniki

DD10 1+700 - 1+836

Krawężniki

DD16

Krawężniki

S17, DD13, DD17, DG271641W

Makroniwelacja terenów zielonych

DD10 1+700 - 1+836

Obrzeża

Pasy technologiczne
S17 km 15+400, 18+600

Odhumusowanie

DD02 0+022 - 0+128

Pobocza z kruszywa łamanego

DD07 0+000 – 0+180

Pobocza z kruszywa łamanego

DD10 0+000 –1+700

Pobocza z kruszywa łamanego

DD12 0+373 – 0+751

Pobocza z kruszywa łamanego

DD17

Pobocza z kruszywa łamanego

DG271641W

Pobocza z kruszywa łamanego

DD09 3+450-3+600

Podbudowa BA

DD13 0+000-0+150

Podbudowa BA

DD16 0+000-0+050

Podbudowa BA

DD17 2+450-3+090

Podbudowa BA

DD17.1

Podbudowa BA

DD17.2 0+150-0+230

Podbudowa BA

DG27115 0+110-0+200

Podbudowa BA

S17 P 13+850 wjazd awaryjny

Podbudowa BA

S17P 19+180-19+200

Podbudowa BA

DD15

Podbudowa na ścieżce rowerowej

DP2710W

Podbudowa na ścieżce rowerowej

DD13 L 0+000 - 0+150

Podbudowa pomocnicza C3/4

DD16

Podbudowa pomocnicza C3/4

DD17.2

Podbudowa pomocnicza C3/4

DD09 3+450 - 3+598

Podbudowa z KŁSM

DD10 1+700 - 1+836

Podbudowa z KŁSM

DD11 0+284 - 0+499

Podbudowa z KŁSM

DD13 L 0+000 - 0+150

Podbudowa z KŁSM

DD14 0+000 - 0+280

Podbudowa z KŁSM

DD15 (jezdnia + ścieżka)

Podbudowa z KŁSM

DD15/DD16

Podbudowa z KŁSM

DD16

Podbudowa z KŁSM

DD17.2

Podbudowa z KŁSM

DD19

Podbudowa z KŁSM

DD20

Podbudowa z KŁSM

DD21

Podbudowa z KŁSM

DD22

Podbudowa z KŁSM

DD24

Podbudowa z KŁSM

DG271115W / DP2764W
0+160 - 0+200

Podbudowa z KŁSM

DD10 1+740 - 1+836

Podłoże pod konstrukcje nawierzchni

DD14 0+000 - 0+280

Podłoże pod konstrukcje nawierzchni

S17 4+049 - 11+400

Prace wykończeniowe

DD25

Profilowanie terenów zielonych

DD17.2

Roboty brukarskie (wyspa)

DD07 0+000 – 0+180

Rowy + humusowanie

DD10 0+000 - 1+800

Rowy + humusowanie

DD13 0+000 - 0+400

Rowy + humusowanie

DD18

Rowy + humusowanie

DD20

Rowy + humusowanie

DD21

Rowy + humusowanie

DW721.2 0+000 - 0+050

Rowy + humusowanie

DD10 1+740 - 1+836

Rozbiórka chodnika

DD10 1+750 - 1+836

Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej

DW721.2 0+050

Rozbiórka zjazdu

DD09 3+512 - 3+593

Ściek monolityczny

DD13 0+045 - 0+126

Ściek monolityczny

DD11 0+280 - 0+310

Ścieki korytkowe

S17 5+143 Tunel T03

Ścieki korytkowe

DD17.2

Ulepszone podłoże

DD22

Ulepszone podłoże

DD24

Ulepszone podłoże

DD20

Ulepszone podłoże

DD22

Warstwa mrozoochronna C1,5/2

DD24

Warstwa mrozoochronna C1,5/2

DD10

Warstwa ścieralna

DD11 0+260-0+500

Warstwa ścieralna

DD13 0+000-0+400

Warstwa ścieralna

DD14 0+000-0+240

Warstwa ścieralna

DD15

Warstwa ścieralna

DD17 2+470-3+120

Warstwa ścieralna

DD17.1 0+000 - 0+170

Warstwa ścieralna

DD18

Warstwa ścieralna

DD19 0+000-0+403

Warstwa ścieralna

DD20 0+000-0+300

Warstwa ścieralna

DD20 1+200-1+960

Warstwa ścieralna

DD24

Warstwa ścieralna

DD25

Warstwa ścieralna

DD9 3+450-3+600

Warstwa ścieralna

DG27115 0+110-0+200

Warstwa ścieralna

DP27115W

Warstwa ścieralna

wjazdy awaryjne
13+775L i 13+850 P

Warstwa ścieralna

wjazdy awaryjne 16+300 PiL

Warstwa ścieralna

wjazdy DD1 0+032, DD2 0+130, DD16 0+127, DD18 0+360, 1+755, 1+656, DD09 1+466, DD12 0+361,0+593

Warstwa ścieralna

DD22 0+000 - 0+950

Warstwa ścieralna

DD01

Warstwa ścieralna ścieżki rowerowej

DD02

Warstwa ścieralna ścieżki rowerowej

DD05 + zjazd na DP2731W

Warstwa ścieralna ścieżki rowerowej

ścieżka DD23+WD5

Warstwa ścieralna ścieżki rowerowej

ścieżka DW721+W07

Warstwa ścieralna ścieżki rowerowej

tunel ścieżka

Warstwa ścieralna ścieżki rowerowej

DD13 0+000-0+150

Warstwa wiążąca

DD15 0+550-0+600

Warstwa wiążąca

DD16 0+000-0+050

Warstwa wiążąca

DD17 2+470-3+120

Warstwa wiążąca

DD17.1

Warstwa wiążąca

DD17.2 0+150-0+230

Warstwa wiążąca

DD9 3+450-3+600

Warstwa wiążąca

DG27115 0+110-0+200

Warstwa wiążąca

S17 P 13+850 wjazd awaryjny

Warstwa wiążąca

DD16

Wykop / nasyp, profilowanie

DD19

Wykop / nasyp, profilowanie

DD20

Wykop / nasyp, profilowanie

DD24

Wykop / nasyp, profilowanie

DD24 skrzyżowanie z DG271644W

Wykop / nasyp, profilowanie

DD09 P 3+450 - 3+598

Zatoki autobusowe

DD01, DD02, DD04, DW721.1, DD09, DD10, DD11, DD12

Zjazdy

DD20

Zjazdy

 

- Wykonywano oznakowanie poziome na drogach dojazdowych, poprzecznych, Węźle Góraszka i Wiązowna.
- Wykonywano oznakowanie pionowe na drogach serwisowych, dojazdowych oraz węzłach.
- Wykonywano ogrodzenie dróg - słupki, siatka, furtki, bramy, siatka dogęszczająca na trasie głównej, łącznicach Węzła Ostrów oraz w obrębie zbiorników.
- Montowano bariery energochłonne na trasie głównej S17, drogach dojazdowych i poprzecznych.

Zaawansowanie robót drogowych:

 • roboty przygotowawcze: 99%,
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 99%,
 • odwodnienia: 90%,
 • podbudowy: 99%,
 • nawierzchnia: 99%,
 • roboty wykończeniowe: 75%,
 • humusowanie: 80%,
 • oznakowanie pionowe i poziome: 95%,
 • bariery ochronne: 95%,
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 80%,
 • elementy ulic: 90%,
 • ogrodzenia dróg: 90%,
 • ekrany akustyczne: 100%.

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY BRANŻY MOSTOWEJ:

 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał prace przyobiektowe i porządkowe w obrębie obiektów inżynierskich.
 • Roboty wykonywane na przepustach skrzynkowych:

Obiekt

Opis robót

PZM-02b

 

Betonowanie kap chodnikowych.

Deskowanie i beton płyt przejściowych.

Montaż krawężników i ścieków kamiennych.

Roboty izolacyjne płyty zespalającej i płyt przejściowych.

Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych.

PZM-03a

Montaż korytek muldowych na koszach gabionowych.

Montaż koszy gabionowych w przepuście.

PZM-10c

Hydrofobizacja skrzydeł, wlotu i wylotu.

PZM-10d

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

Kosmetyka powierzchni betonowych.

PZM-11

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

PZM-11a

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

PZM-11b

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

Montaż schodów skarpowych.

PZM-12

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

PZM-12a

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

PZM-12b

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

PZM-13

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

PZM-13a

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

PZM-13b

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

Montaż schodów skarpowych.

PZM-14

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

PZM-14a

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

Montaż koszy gabionowych i korytek muldowych.

PZM-14b

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

PZM-15

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

Montaż koszy gabionowych i korytek muldowych.

Półki gabionowe dla zwierząt.

PZM-15a

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

Montaż koszy gabionowych i korytek muldowych.

PZM-15b

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

Montaż koszy gabionowych i korytek muldowych. Montaż schodów skarpowych.

 

Zaawansowanie robót mostowych:

 • roboty przygotowawcze: 100%,
 • fundamenty: 100%,
 • podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
 • ustroje nośne: 100%,
 • łożyska: 100%,
 • urządzenia dylatacyjne: 100%,
 • odwodnienie: 100%,
 • izolacje: 100%,
 • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 100%,
 • roboty przyobiektowe: 99%,
 • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 100%.

 

Roboty branżowe:

 • Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej:
  - Kolizje sanitarne:
    - nie realizowano.
 • Sieci gazowe:
  - nie realizowano.
   
 • Kolizje wodociągowe:
  - nie realizowano.
 • Kanalizacja deszczowa: kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na trasie głównej i drogach dojazdowych i poprzecznych.
  - kanał KD117 w km 17+300 w zakresie SW117.1-D117.1-OS117.1,
  - kanał KD101 w km 15+300 w zakresie OS101.1, OS101.1-W101.1, SW101.1, OS101.1-SW101.1,
  - montaż prefabrykowanych wylotów z kanałów: KD91, KD92, KD31, KD29, KD87,
  - studnie wpadowe nr: SW130.1, SW144.1, SW146.1, SW147.1, SW113.1, SW113.2, sw107.2.1 wraz z osadnikami piasku.
   
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - prowadzono prace naprawcze na starorzeczu rzeki Mienia, na korycie rzeki Mienia oraz Świder a także na rowach: R-29, RE, R-19 oraz Rowie bez nazwy.
   
 • W zakresie zbiorników retencyjnych wykonywano następujące roboty:
  - zbiornik ZR03 - wykonano wjazd do zbiornika,
  - zbiornik ZR02 - wykonano umocnienie dna oraz skarp zbiornika płytami ażurowymi, wykonano wjazd do zbiornika,
  - zbiornik ZR01 - wykonano wjazd do zbiornika,
  - zbiornik ZB04 - ukończono montaż geokraty z humusowaniem i obsiewem,
  - zbiornik ZB07 - wykonano umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi,
  - zbiornik ZB09 - wykonano dociążenie zbiornika, wykonano umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi, wykonano wjazd do zbiornika,
  - zbiornik ZB10 - wykonano umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi, wykonano wjazd do zbiornika,
  - zbiornik ZB11 - wykonano umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi, wykonano wjazd do zbiornika, wykonano montaż geokraty z humusowaniem i obsiewem,
  - zbiornik ZB13 - wykonano podsypkę pod geomembranę, uszczelniono zbiornik, wykonano dociążenie zbiornika,
  - zbiornik ZB15 - ukończono montaż geokraty z humusowaniem i obsiewem,
  - zbiornik ZB17 - ukończono układanie płyt ażurowych oraz geokraty z humusem i obsiewem, wykonano wjazd do zbiornika.
   
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - kontynuowano budowę oświetlenia  na drogach dojazdowych i poprzecznych (DD01/DD02, DD11, DD13, DD15, DD19, DD21, DW721.1, DW721.2),
  - wykonywano roboty elektroenergetyczne na S17 w km 12+400, 18+200, 18+300.
 • W branży teletechnicznej:
  - wykonano budowę kanalizacji KT -  ok. 1100 m,
  - wykonano prace wykończeniowe, regulacja studni, czyszczenie, naprawy KT – 1 kpl.,
  - wykonanie sieci światłowodowej dla SZR - stan wykonania na dzień 31.08.2020 r. wynosi 0%.
 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - nie realizowano
 • Wykonywano nasadzenia:
  - sadzenie drzew liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,
  - sadzenie drzew liściastych form piennych z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,
  - sadzenie krzewów z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,
  - sadzenie pnączy z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,
  - zakup i transport kory drzewnej,
  - zakup i transport i rozścielenie agrowłókniny,
  - rozłożenie karp przy przejściach  dla zwierząt.

 

Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 95%.