Sierpień 2019

 

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności
w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • korekty SSTWiORB,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie i korygowanie PZJ i Projektów Technologicznych.

Roboty drogowe:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
  - gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
  - kontynuowano prace porządkowe i rozbiórki ogrodzeń  na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy,
  - kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
  - wykonywano rozbiórki istniejących nawierzchni,
  - wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
  - wykonywano prace związane z odwodnieniem placu budowy,
  - zabezpieczano wydobytą cysternę – zabytek techniki.
   
 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty:

ZAKRES ROBÓT

LOKALIZACJA

Chodniki

DP271115W 0+000 - 0+140

Frezowanie nawierzchni

DP271115W 0+000 - 0+050

S17  5+140 - 5+950

Humusowanie

DD04 0+000 - 0+280

DD05 0+000 - 0+390

S17 12+700 - 13+900

S17 4+300 - 4+800

S17 7+300 - 7+800

W. Góraszka

W. Wiązowna

S17 13+950-14+160

Krawężniki

DD05 km 0+220 - 0+380

DG 27115W km 0+000 - 0+140

G05 km 0+085 - 0+130

Rondo Góraszka

Rondo Otwock str. P

Warstwa mrozoochronna

DD02 0+620 - 0+818

DD03 0+350 - 0+441

DD16 0+140 - 0+200

DD18 1+800-1+900

S17 14+160-14+320

S17 18+450-18+580 L

Nasypy

DD09 2+100 - 2+400

DD09 2+800 - 2+960

DD11 0+078 - 0+284

DD20 2+300-2+800

DG271641W

DP2710W

DP2713W

DP2716W

S17 10+200 - 10+340

S17 10+500 - 10+550

S17 11+100 - 11+350

S17 11+100 - 11+600

S17 11+350 - 11+414

S17 11+550 - 11+950

S17 12+250 - 12+400

S17 12+470 - 12+580

S17 12+600 - 12+750

S17 15+290 - 15+350

S17 4+900 - 5+140

S17 6+480 - 6+599

S17 6+620 - 6+900

S17 7+000 - 7+300

S17 9+950 - 10+340

WM-03L 0+000  0+200

DD11 0+080 - 0+350

DD18 0+630 - 0+800

DP2709W

S17 11+550 - 12+000

S17 12+900 - 13+150

S17 13+100 + 13+900

S17 6+000 - 6+238

S17 7+250 - 7+300

WM03L 0+000 - 0+200

Nawierzchnie z kostki

DD09 km 0+850 - 1+190

DG 27115W km 0+000 - 0+140

Rondo DD04/DD05

Rondo Góraszka

Rondo Wiązowna str. P

Niwelacja terenów zielonych

S17 6+400 - 6+600

Obrzeża

DD05 km 0+000- 0+380

DD15 0+020 - 0+580

DG 27115W km 0+000 - 0+140

Odhumusowanie

DD02 0+000 - 0+818

DD10 0+900 - 1+200

DD22 0+100-1+200

S17  5+500 - 5+900

Podbudowa BA

DD05 0+200 - 0+390

DD09 1+700 - 2+020

DD17 2+050 - 2+550

DD18 0+950 - 1+030 1+500 - 1+810

DP2731W 0+000 - 0+040

Podbudowa C3/4

DD16 0+040 - 0+200

DD16 0+300 + 0+470

DD17 1+150 - 1+330

DD18 0+020 - 0+140

DP271115W 0+020 - 0+140

Rondo Otwock str. P

WM02P 0+000 - 0+100

Podbudowa KŁSM

DD16 0+040 - 0+200

DD16 0+300 + 0+470

DD17 1+150 - 1+330

DD17 2+000 - 2+550

DD18 0+020 - 0+140

DD18 1+500-1+800

DD5 0+250 - 0+390

DP 2731W

DP271115W 0+000 - 0+140

Rondo Otwock 0+000 - 0+138

Węzeł Wólka Mlądzka str.P

WM02P 0+000 - 0+100

Podbudowa pomocnicza C3/4

DD02 0+620 - 0+818

DD03 0+350 - 0+441

DD17 1+150 - 1+330

DD18 1+800-1+900

Podbudowa z BA

DD17 2+050 - 0+550

Roboty ziemne - wykonywanie rowów

DD09 2+100 - 2+400

S17 7+200 - 7+300

S17 8+600 - 9+300

Rozbiórki elementów dróg

S17 11+350 - 11+400

Ścieki przykrawędziowe

G01P

G02P

G03L

G04L

G05

Ulepszone podłoże C0,4/0,5

19+10-19+200

DD02 0+620 - 0+818

DD03 0+350 - 0+441

DD16 0+140 - 0+200

DD16 0+300 - 0+470

DD17 1+100 1+350

DD18 0+020 - 0+140

O-01P

O-02P

Rondo Otwock str. P

S17 12+480 - 12+540

WM01P 0+125 - 0+290

WM02P 0+000 - 0+100

Umocnienie rowów

G04L

Uzupełnienie pasa rozdziału

S17  14+650-15+350

Warstwa mrozoochronna

DD16 0+300 + 0+470

DD17 1+100 - 1+330

DD18 0+020 - 0+140

Rondo Otwock prawe 0+000 - 0+138

WM02P 0+000 - 0+100

DD02 0+620 - 0+818

DD03 0+350 - 0+441

DD16 0+140 - 0+200

DD18 1+800-1+900

S17 14+160-14+320

S17 18+450-18+580 L

Warstwa ścieralna BA

Ścieżka rowerowa DD04 + DD05

Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa

17+760-17+840

S17  JP 14+200-14+300

S17  JP 19+100-19+200

S17 11+550- 12+010

S17 15+290-15+350

S17 17+200-17+300

S17 18+200-18+450

S17 18+450-18+580 L

S17 4+767 - 4+797

S17 6+041 - 6+238

S17 JL  6+725 - 6+980

Warstwa wiążąca

DD04 0+045 - 0+260

DD05 0+200 - 0+390

DD09 0+800 - 1+130

DD09 1+700 - 1+950

DD17 2+050 - 2+550

DD18 0+720 - 1+740+ zjazd w km 0+960

G01P

G02P

G03L

G04L

G05

Rondo DD04/DD05

Rondo Góraszka

W01P

W02P

W03P

Pobocza

S17 13+950-15+300

DD04 0+000 - 0+280

DD05 0+000 - 0+390

DD09

G01P

S17 13+950-15+300

Wykopy

DD19 0+000-0+190

DD20 2+300-2+800

S17 5+600 - 6+000

S17 6+000 - 6+600

DD14 0+000 - 0+160

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny

DP2716W 0+220 - 0+270

DP2716W 0+325 - 0+345

Podbudowa z chudego betonu C8/10

18+145 - 18+500 P,

13+140 - 13+400 P,

13+650 - 13+950 P,

7+345 - 7+790 L,

7+345 - 7+790 P,

10+540  - 10+964 L,

10+540 - 10+964 P,

9+480 - 9+950 L,

9+480 - 9+935 P,

8+200 - 8+530 L,

17+040 - 17+210 L,

17+010 - 17+195 P,

18+500 - 18+600 P,

15+110 - 15+375 P,

8+530 - 9+030 L,

8+885 - 9+030 P.

nawierzchnia C35/45 na odcinkach:

13+145 - 13+635 P,

13+635 - 14+135 P,

15+450 - 16+005 L,

15+105 - 15+500 P,

7+340 - 7+780 L,

7+340 - 7+630 P,

9+305 - 9+470 L,

9+470 - 9+935 L,

9+300 - 9+780 P,

8+310 - 8+455 L,

8+455 - 8+620 L,

8+620 - 9+225 L.

 

Zaawansowanie robót drogowych:

 • roboty przygotowawcze: 82%,
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 75%,
 • odwodnienia: 30%,
 • podbudowy: 45%,
 • nawierzchnia: 25%,
 • roboty wykończeniowe: 10%,
 • humusowanie: 8%,
 • oznakowanie pionowe i poziome: 1%,
 • bariery ochronne: 1%,
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 1%,
 • elementy ulic: 30%,
 • ogrodzenia dróg: 0%,
 • ekrany akustyczne: 20%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian i uszczegółowień,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

 

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia. Zakończono prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 88,00%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: zakończono roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460), podpory ramy, ustrój nośny ramy, kapy chodnikowe. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia. Zakończono prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,50%.
 • WS-2 w km 4+797,19: zakończono roboty przygotowawcze,roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym JL i JP. Zakończono montaż dylatacji, trwają prace nad izolacją. Zakończono prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 86,25%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy. Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,50%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 89,25%.
 • MS-5 w km 5+428,24: JP: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy oraz kapy chodnikowe. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  JL: zakończono roboty przygotowawcz.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 42,60%.
 • MS-1 w km 6+598,92: JL: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  JP: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 59,48%.
 • WS-1 w km 6+709,20: : zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 72,50%.
 • MS-2 w km 6+984,02: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 33,80%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym, rozpoczęto prace nad izolacją i kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 76,50%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, zakończono prace nad ustrojem nośnym, zamontowano dylatacje, kapy chodnikowe. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 76,50%.
 • KD-2 w km 10+506,00: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym,.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 30,50%.
 • MS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 67,20%.
 • WS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 61,00%.
 • WS-4 w km 12+441,40: JP: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Rozpoczęto montaż dylatacji.
  JL: trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 46,90%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 72,50%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Zamontowano dylatacje, Rozpoczęto prace nad izolacją i kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 81,25%.
 • WD-4 w km 17+038,62: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Rozpoczęto prace nad izolacją i kapami chodnikowymi. Zakończono montaż dylatacji.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 81,25%.
 • WD-5 w km 19+306,23: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 49,50%.

Roboty mostowe realizowane w okresie sprawozdawczym:

Poz.

Opis wykonywanych robót

Lokalizacja

Element

1

Wykonanie nawierzchni z żywic

WS-2 (1.1)

Kapa lewa JP

2

Wykonanie murów oporowych M3 oraz M4

WS-2 (1.1)

Mury oporowe

3

Zbrojenie i deskowanie oczepów murów oporowych M1 i M2 – etap III

WS-2 (1.1)

Mury oporowe

4

Betonowanie oczepów murów oporowych M1 i M2 – etap III

WS-2 (1.1)

Mury oporowe

5

Wykonanie izolacji płyty ustroju nośnego w obszarze jezdni

WS-2 (1.1)

Ustrój nośny JL

6

Wykonanie asfaltu lanego

WS-2 (1.1)

Ustrój nośny JL

7

Wykop pod ściany oporowe S1 i S2

MS-4

Ściany oporowe S1 i S2

8

Wykonanie betonu podkładowego ścian oporowych S1 i S2

MS-4

Ściany oporowe S1 i S2

9

Zbrojenie i szalowanie fundamentów ścian oporowych S1 i S2

MS-4

Ściany oporowe S1 i S2

10

Betonowanie fundamentów ścian oporowych S1 i S2

MS-4

Ściany oporowe S1 i S2

11

Wykonanie asfaltu lanego

MD-6

Ustrój nośny

12

Wykonanie izolacjo nawierzchni kap chodnikowych

MD-6

Kapy chodnikowe

13

Wykonanie izolacjo nawierzchni kap chodnikowych

MD-8

Kapy chodnikowe

14

Prace przygotowawcze (rozbiórka obiektu P1)

MS-5

-

15

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie płyty ustroju nośnego

MS-1

Ustrój nośny JP

16

Zbrojenie, deskowanie

MS-1

Ścianka zapleczna podpory P2 JL JP

17

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

WS-1

Ścianka zapleczna podpory P1 JL JP

18

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

MS-2

Skrzydła podpory P2 JL JP

19

Montaż łożysk garnkowych

MS-2

Podpora P1, P2 JL JP

20

Deskowanie ustroju nośnego – montaż blachownic do podparcia deskowania

MS-2

Ustrój nośny JL JP

21

Montaż urządzeń dylatacyjnych

WS-2

Ustrój nośny JL JP

22

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie wnęk dylatacyjnych

WS-2

Ustrój nośny JL JP

23

Zbrojenie kap chodnikowych, montaż krawężników – odcinek kap przy urządzeniach dylatacyjnych

WS-2

Kapy chodnikowe

24

Montaż belek T18

WS-3

Ustrój nośny JL i JP

25

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-3

Ustrój nośny JL i JP

26

Zasypka

WS-3

Fundament podpory P1 i P2

27

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-4

Fundament podpory P1 JL i P2 JL

28

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-4

Korpus podpory P1 JL

29

Zbrojenie i szalowanie

 

Korpus podpory P2 JL

30

Montaż dylatacji

WD-2

Ustrój nośny

31

Montaż kolektora

WD-2

Ustrój nośny przęsło 2-3

32

Montaż krawężnika, zbrojenie, montaż desek gzymsowych

WD-2

Kapy chodnikowe

33

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej

WD-3

Ustrój nośny

34

Montaż balustrad

WD-3

Ustrój nośny

35

Wykonanie asfaltu lanego

WD-3

Ustrój nośny

36

Zasypka

WD-4

Podpora P1 i P3

37

Zasypka

WD-4

Mury z gruntu zbrojonego od M1 do M4

38

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WD-4

Płyta przejściowa P3

39

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej

WD-4

Ustrój nośny

40

Montaż balustrad

WD-4

Ustrój nośny

41

Wykonanie asfaltu lanego

WD-4

Ustrój nośny

42

Hydrofobizacja

WD-4

Ustrój nośny

43

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WD-5

Ustrój nośny

44

Zbrojenie, szalowanie

WD-5

Ścianka zapleczna P1 i P3

45

Zasypka

WD-5

Podpora P1 i P3

46

Zasypka

WD-5

Mury z gruntu zbrojonego od M1 do M4

 
 

Zaawansowanie robót mostowych:

-      roboty przygotowawcze: 100%,
-      fundamenty: 98%,
-      podpory i konstrukcje oporowe: 96%,
-      ustroje nośne: 84%,
-      łożyska: 92%,
-      urządzenia dylatacyjne: 46%,
-      odwodnienie: 20%,
-      izolacje: 44%,
-      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 30%,
-      roboty przy-obiektowe: 16%,
-      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 12%.

 

PRACE BRANŻOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian,
 • korekty SSTWiORB,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

Roboty branżowe:

 • Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej
 • Sieci gazowe:
  - GS1 – przebudowa kolizji – przepięcie,
  - kolizja GW1, GW2, GW4, GW5, GW6 - zakończono prace spawalnicze i przepięcia, prowadzono roboty porządkowe.
 • kolizje wodociągowe:
  - kontynuowano prace przełączeniowe przy przebudowie kolizji wodociągowych (pobór próbek do badania, próby ciśnieniowe, przepięcie).
 • kanalizacja deszczowa:
  - kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na trasie głównej i drogach dojazdowych i poprzecznych,
  - wykonywano kanały deszczowe, osadniki,
  - roboty kanałowe, montaż studni i wpustów, montaż przykanalików, zasypki, regulacje wpustów.
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - przebudowa Kanału Boryszewskiego - km 5+200,
  - przebudowa rowu R-29 - km 18+900,
  - przebudowa rowu bez nazwy – km 17+273.
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - ułożone zostały kable oświetleniowe oraz zabudowane fundamenty pod latarnie w obrębie ronda na Węźle Wiązowna, w rejonie wprowadzanej tymczasowej organizacji ruchu,
  - ułożone zostały kable oświetleniowe na DD05 (ok. 150m),
  - dokonano zabudowy fundamentów pod słupy oświetleniowe na węźle Góraszka (ok. 30 szt. – km 4+080 - 4+500, trasa główna + łącznice),
  - zabudowano fundamenty pod słupy oświetleniowe na DD03, DD04 i DD05,
  - ułożono kable oświetleniowe na DD11 (S17 km9+300, ok. 200m),
  - ułożono kable oświetleniowe na wjeździe na WD-1 na stronie lewej (S17 km 9+300, ok. 70m),
  - wykonano zasilanie dla szafek oświetleniowych SON3 i SON4 na Węźle Wiązowna (kable YAKXS4X35 i YAKXS4X120, ok. 200m, km 7+400),
  - ułożono kable oświetleniowe i zabudowano fundamenty na łącznicy G-02 na węźle Góraszka, km 4+900,
  - wykonano przepust dla kabli zasilania urządzeń SZR w km 10+100 2xRHDPE 125/7,1.
 • W branży teletechnicznej realizowano roboty w zakresie kanału technologicznego:
  - wykonano kanalizację KT -  ok. 1340,0 m,
  - wykonano kanalizację wtórną – 160 m,
  - wykonano przewierty lub przejścia rurami ochronnymi dla KT- ok. 54 m,
  - wykonano studnie kablowe - ok 2 szt.,
  - przełączano kable w kolizjach – 5 szt.
 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - wiercenie i betonowanie pali ekranu - 75 szt. (EL-4, EL-5a, EL-5b, EP-5, EP-7, EL-8a, EL-6), 
  - montaż słupów ekranu - 145 szt. (EL-4, EL-5a, EL-5b, EP-5, EP-7, EL-8a, EL-6, EL-10),
  - betonowanie głowic ekranu - 147 szt.  (EL-4, EL-5a, EL-5b, EP-5, EP-7, EL-8a, EL-6, EL-10).