Sierpień 2018

 • Przekazano do odbioru Projekt Wykonawczy
 • Opracowano i złożono do zatwierdzenia skorygowane wersje SSTWiORB (szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)
 • Opracowano skorygowane PZJ oraz Projekty Technologiczne
 • Uszczegółowiono przedstawione przedmiary robót dla wszystkich branż zgodnie z uwagami Konsultanta
 • Kontynuowano prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu.
   

Roboty Drogowe

 • Realizowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy
 • Gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do podbudów
 • Kontynuowano prace porządkowe na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy
 • Kontynuowano prace związoane z realizacją wyjazdów z budowy w obrębie przekazanych działek stanowiących część docelowego placu budowy
 • Realizowano prace związane z rozbiórką obiektów budowlanych, ogrodzeń i budynków
 • Wykonywano roboty w zakresie zdjęcia humusu z trasy głównej i węzłów, dróg dojazdowych i poprzecznych: DD9, DD13, DD20, DP2716W
 • Wykonywano nasypy w trasie zasadniczej S17 orza na drodze dojazdowej DD24
 • Kontynuowano prace w zakresie wycinki drzew na przekazanych działkach
 • Realizowano roboty ziemne, wymiany gruntów, zbrojenia skarp nasypów i przygotowanie podłoża pod nasypy w trasie zasadniczej i drogach dojazdowych
 • Wykonano drogę objazdową obiektu WD-3

Roboty Mostowe

 • MD-6 - trwają roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy
 • MD-8 - trwają roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460)
 • WS-2 - trwają roboty zienme wraz z podporami oraz przygotowawcze
 • T-3 - zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy
 • MS4 - roboty ziemne wraz z płytą denną, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy
 • MS-5 - trwają roboty przygotowawcze, rozpoczęto roboty ziemne wraz z płytą denną ramy
 • MS-1 - trwają roboty przygotowawcze, roboty ziemne i podpory
 • WS-1 - trwają roboty przygotowawcze
 • WS-2 - trwają roboty przygotowawcze
 • WD-1 - trwają roboty przygotowawcze oraz ziemne i podpoey, rozpoczęto prace nad ustrojem nośnym
 • KD-2 - trwają roboty przygotowawcze
 • MS-3 - trwają roboty przygotowawcze
 • WS-4 - trwają roboty przygotowawcze oraz ziemne, wykonano podpory
 • WD-2 - trwają roboty przygotowawcze
 • WD-3 - trwają roboty przygotowawcze
 • Trwają prace na przepustach

Roboty Branżowe

 • kontynuowano roboty nad kolizjami wodociągowymi: PW1, PW2, PW3, PW4, PW6, PW7, PW9, PW10, PW10A, PW12, PW15, PW16,
 • Rozpoczęto roboty nad kolizją kanalizacji sanitarnej KS7, zakończono prace w zakresie kolizji KS1 i KS10
 • Rozpoczęto roboty w zakresie energetyki - wykonanie przepustów dla kabli oświetleniowych