Październik 2020

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

 • W zakresie robót tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
  - wykonywano prace dotyczące odwodnienia pasa drogowego,
  - utrzymywano oznakowanie tymczasowe pionowe i poziome w ramach TOR,
  - demobilizacja zaplecza materiałowo - produkcyjnego Wykonawcy wraz z rekultywacją terenu.

W październiku 2020 r. wykonywano: zjazdy z dróg dojazdowych z kruszywa, uzupełnianie poboczy dróg dojazdowych i dróg poprzecznych kruszywem, plantowanie i humusowanie skarp i terenów, sadzenie krzewów i drzew, uzupełnianie barier drogowych i oznakowania pionowego i poziomego, roboty odwodnieniowe – kopanie rowów. Wykonawca realizował niezbędne roboty ziemne - wykopy, zjazdy z kruszywa, roboty wykończeniowe, odtworzeniowe, naprawcze i zabezpieczające.

 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty drogowe:

 

Lokalizacja

Zakres wykonanych robót

S17 4+049 - 19+200

Makroniwelacja terenów zielonych, poprawki, prace porządkowe.

S17 11+200, 11+400, 12+600 DD01 - DD25

Prace porządkowe, prace naprawcze po opadach deszczu, naprawa wymyć skarp
i poboczy, prace poprawkowe dot. skarp,  humusowania i poboczy, odmulanie rowów i przepustów, usuwanie usterek, humusowanie skarp i terenów, wykonywanie poboczy z kruszywa.

DD10 - DD12, DD15-DD25

Roboty poprawkowe w zakresie ścieków skarpowych.

DD15 - DD25

Zjazdy, wykonywanie, naprawy i uzupełnienia.

S17 4+049 - 19+200

węzły Góraszka, Wiązowna, Otwock, Ostrów

Przeglądy i poprawki w zakresie oznakowania poziomego pod kątem uwag z audytu BRD.

S17 4+049 - 19+200

Ogrodzenia – wykonywanie, uzupełnianie, humusowanie przy ogrodzeniach, usuwanie szkód po deszczach i robotach innych, poprawki wg wskazań audytu  BRD
i uwag Nadzoru, doszczelnianie przy obiektach, poprawianie siatki dogęszczającej
i naprowadzającej.

ZR01, ZR2, ZB04, ZB12, ZB13, ZB14

 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 99%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 99%,
  - odwodnienia: 94%,
  - podbudowy: 99%,
  - nawierzchnia: 99%,
  - roboty wykończeniowe: 88%, 
  - humusowanie: 92%, 
  - oznakowanie pionowe i poziome: 99%,
  - bariery ochronne: 99%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 92%,
  - elementy ulic: 97%,
  - ogrodzenia dróg: 99%,
  - ekrany akustyczne: 100%.

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY BRANŻY MOSTOWEJ:

 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał prace przyobiektowe i porządkowe w obrębie obiektów inżynierskich i przepustów skrzynkowych.

  Zaawansowanie robót mostowych:
  -      roboty przygotowawcze: 100%,
  -      fundamenty: 100%,
  -      podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
  -      ustroje nośne: 100%,
  -      łożyska: 100%,
  -      urządzenia dylatacyjne: 100%,
  -      odwodnienie: 100%,
  -      izolacje: 100%,
  -      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 100%,
  -      roboty przyobiektowe: 100%, 

 

Roboty branżowe:

 • W zakresie branży sanitarnej:

 • Sieci gazowe:
  nie realizowano. Prace zostały zakończone.

 • Kolizje wodociągowe:
  nie realizowano. Roboty zakończone, konieczne do wykonania są regulacje wysokościowe skrzynek żeliwnych na obudowach hydrantów oraz zasuw, brakuje protokołów odbioru końcowego od gestorów sieci z informacją o przekazaniu do eksploatacji.

 • Kolizje kanalizacyjne:
  roboty zakończone, nie wykonywano prac. Brakuje protokołów odbioru końcowego od gestorów sieci z informacją o przekazaniu do eksploatacji. 

 • Kanalizacja deszczowa: 
  roboty montażowe zostały zakończone. Wykonawca prowadził prace związane z czyszczeniem oraz udrażnianiem wybudowanych urządzeń. Jest w trakcie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych urządzeń.

 • W zakresie zbiorników retencyjnych
  - naprawy rozmyć skarp na zbiorniku ZR01,
  - roboty poprawkowe i prace porządkowe przy humusowaniu zbiornika ZB10.
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - prace porządkowe i poprawkowe.
  - prace przyłączeniowe w ramach realizowanej odrębnie magistrali PGE.

 • W branży teletechnicznej kontynuowano prace w zakresie budowy kanału technologicznego:
  - wykonano prace wykończeniowe, regulacja studni, czyszczenie, naprawy KT – 1 kpl.,
  - ukończono układanie kabli światłowodowych dla SZR,
  - rozpoczęto montaż kabli światłowodowych.
  W zasadzie zakończono prace w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej oraz prace związane z budową kanału technologicznego. Pozostaje montaż kabli światłowodowych i pomiary oraz odbiory niezgłoszone przez Wykonawcę. 

 • W zakresie ekranów akustycznych:
  nie realizowano. Prace zakończone.

 • Wykonywano nasadzenia:
  - sadzenie drzew liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,
  - sadzenie drzew liściastych form piennych z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,
  - sadzenie krzewów z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,
  - sadzenie pnączy z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,
  - zakup i transport kory drzewnej,
  - zakup i transport i rozścielenie agrowłókniny,
  - rozłożenie karp przy przejściach  dla zwierząt.

 • W zakresie branży BRD Wykonawca utrzymywał tymczasową organizacje ruchu. Prowadził również naprawy zgodnie z zaleceniami audytu BRD i Inżyniera. 

 

Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 97%.