Październik 2019

 

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • korekty SSTWiORB,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie i korygowanie PZJ i Projektów Technologicznych.

Roboty drogowe:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
  - gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
  - kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
  - wykonywano rozbiórki istniejących nawierzchni,
  - wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
  - wykonywano prace związane z odwodnieniem placu budowy.

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty:

LOKALIZACJA / KILOMETRAŻ

ZAKRES ROBÓT

DD24 0+070 - 0+184,

Bariery energochłonne

 

DD24 0+512 - 0+618

S17 16+609 - 17+725

S17 JL 8+500 - 9+455

S17 JL 9+455 - 9+950

S17 pas rozdziału 9+440 - 9+538

S17 pas rozdziału 9+538 - 9+718

W01P, W02P, W03P

DP2764W 0+000-0+050

Chodnik - obrzeża + podbudowa KŁSM

DP2713W 0+350-0+420

Chodniki

S17 5+900 - 6+100

Frezowanie nawierzchni

S17 7+300 - 9+600

S17 8+200 - 9+000

S17L 14+600-15+400

S17 9+300

Humusowanie

S17 7+340 - 7+600

Humusowanie pasa środkowego

S17 L 7+300 - 7+600

Humusowanie przeciwskarpy i pasa środkowego

S17 10+600-10+900

Humusowanie skarp

S17 6+400 - 6+599

S17 JL 16+300-18+900

S17 11+400-11+500

Kopanie rowów

DD13 0+850

Krawężniki, chodniki, zatoka autobusowa, zjazdy

DD07 0+000-0+192

Nasyp

DD08 0+000 - 0+081

DD17 1+500-1+560

DD18  2+700 3+700

DP2710W

DP2716W

G02P, G03P

O-04, 05, 06L

S17 11+350-11+400

S17 11+420-11+560

S17 12+420-12+600

S17 5+140 -5+170

S17 6+460 - 6+599

S17 6+620 - 6+700

S17 7+800

S17 L 5+700 - 5+900

S17 9+950-10+340

DD15 0+200-0+600

Obrzeża i krawężniki - ścieżka rowerowa

DD15 0+000-0+100

10+500 JP

Odhumusowanie

DD07 0+000-0+192

DK17 13+100-13+920

W-04 W-05 W-06L

DK17 13+100-13+900

S17 7+300 - 9+600

Odhumusowanie rowów i skarp oraz terenów zielonych

S17 11+400-11+500

Plantowanie skarp

DD09 0+100-0+250

Podbudowa BA

DP2709W 0+190-0+280

S17 6+730 - 6+930

S17 7+312 – 7+342 L i P

S17 uciąglenie  4+888 - 4+917

S17 7+262 - 7+293

DD01 0+300 - 0+400

Podbudowa pomocnicza C3/4

DP2710W 0+160-0+345

Podbudowa pomocnicza mieszanka związana C3/4

DP2710W 0+411-0+680

DP2713 od km 0+100-0+421

Podbudowa z betonu asfaltowego

10+335 - 10+410 L

Podbudowa z chudego betonu C8/10 - gr. 18 cm

10+410 - 10+540 L

11+130 - 11+385 L

11+650 - 11+740 PA

11+655 - 11+895 L

12+030 - 12+090 P

12+090 - 12+375 P

14+145 - 14+290 P

18+435 - 18+465 L

19+055 - 19+200 P

4+925 - 5+000 L

4+925 - 5+115 P

5+000 - 5+115 L

5+250 - 5+392 P

6+370 - 6+565 P

7+045 - 7+260 P

7+045 - 7+262 L

7+110 - 7+200 PA

9+950 - 10+335 L

DD25 0+100-0+400

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

DP2710W 0+160-0+345

DP2710W 0+411-0+570

DP2713 od km 0+100-0+420

O-01P 0+000-0+116

Podbudowa zasadnicza KŁSM

DD09 0+100 - 0+190

DD11 0+078 - 0+284

DD08 0+000 - 0+081

S17 6+700 - 6+900

S17 7+280 - 7+294

S17 7+312 - 7+342

DD18  2+700 3+700

DP2710W 0+160-0+345

Prefabrykaty (krawężnik, obrzeże)

DP2713 od km 0+000-0+420

DD07 0+000-0+192

Profilowanie KRZ, skarp, poboczy

S17 L 8+300 - 9+600

S17 L 5+200 - 5+400

DD08 0+000-0+090

S17 10+700-10+800

S17 11+100-11+400

S17 4+700-5+100

S17 P 6+000 - 6+600

S17L 10+800-11+100

DD09 0+060 - 0+300

Roboty brukarskie

DP 2709W 0+183 - 0+290

S17 4+900

S17 7+300

DD02 ul. Krótka, ul. Mickiewicza

DD07 0+000-0+170

DD3 ul. Dębowa

Rondo P. węzeł Wiązowna

DD11 0+100 - 0+280

DK17 13+100-13+920

Rozbiórka starodroża

S17 10+300 - 10+450

DP2713 od km 0+262-0+380

SMA

S17 17+539 do 17+640

Ściek muldowy

S17 7+504 do 7+572

4+896 PLSP

Ściek trójkątny

7+250 JPSP

DD15 0+000-0+030

S17 16+205-16+323

S17 16+900 do 17+170 JLSL

S17 17+170 do 17+539 JLSL

S17 17+500 JPSPiL

S17 17+640 do 17+750

S17 17+750-18+051

S17 6+734 - 6+920

S17 10+500 - 10+900

Ścieki skarpowe

S17 JLiP 10+800-11+030

DD01 0+300 - 0+400

Ulepszone podłoże

S17 JL 13+120-13+400

DD24 0+040-0+850

Umocnienie pobocza

DD18 2+700-3+700

S17 JL 16+300-18+900

Umocnienie rowów i skarp

S17 4+700 - 5+000

S17 JL 16+300-18+900

Uzupełnienie pasa rozdziału

DD01 0+300 - 0+400

Warstwa mrozoochronna

DD07 0+000-0+192

S17 13+400 - 13+700

DD08 + bypass

Warstwa ścieralna

DD10a 0+000 - 0+075

DD18 2+700-3+700

G01P 0+079 - 0+385,53

G06 0+000 - 0+090

S17 4+767 - 4+797

10+420 - 10+965 L

Warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45 - gr. 28 cm

11+630 - 11+915 P

12+680 - 13+005 P

13+005 - 13+145 P

16+005 - 16+420 L

17+750 - 18+085 L

18+050 - 18+370 P

18+425 - 18+840 P

4+925 - 5+115 L

4+925 - 5+115 P

7+045 - 7+260 P

S17 L 8-100 - 8+200

Warstwa technologiczna  Rm=5MPa

S17 P 7+800 - 8+300

S17 10+340 - 10+492

S17 11+100 - 11+250

S17 11+433 - 11+560

S17 12+491 - 12+600

S17 6+400 - 6+580

S17 6+725 - 6+740

S17 6+740 - 6+940

S17 9+950-10+200

S17 L 5+600 5+700

S17 7+280 - 7+294

S17 7+312 - 7+342

DP2709W 0+183 - 0+290

Warstwa wiążąca

DP2713W

G04L 0+300 - 0+453

G06 0+000 - 0+090

S17 7+312 - 7+342

Rondow Wiązowna str. L

Wykonanie koryta

DP2713 od km 0+000-0+420

Wykonanie poboczy

S17 JL 16+300-18+900

DD01 0+300 - 0+400

Wykopy

DD06 0+000-0+109

O-04, 05, 06L

S17 7+800 - 8+400

S17L 13+100-13+920

W-04 W-05 W-06L

S17 5+400 - 5+590

Wymiana gruntu

MS3, MS4, WS3

Zasypki

 

 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 88%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 86%,
  - odwodnienia: 34%,
  - podbudowy: 68%,
  - nawierzchnia: 40%,
  - roboty wykończeniowe: 20%,
  - humusowanie: 20%,
  - oznakowanie pionowe i poziome: 8%,
  - bariery ochronne: 10%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 5%,
  - elementy ulic: 40%,
  - ogrodzenia dróg: 0%,
  - ekrany akustyczne: 25%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian i uszczegółowień,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

 

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wypozażenie w urządzenia BRD. Zakończono prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95,75%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: zakończono roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460), podpory ramy, ustrój nośny ramy, kapy chodnikowe. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wypozażenie w urządzenia BRD. Zakończono prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95,75%.
 • WS-2 w km 4+797,19: zakończono roboty przygotowawcze,roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym JL i JP. Zakończono montaż dylatacji, trwają prace nad izolacją oraz wypozażeniem w urządzenia BRD. Zakończono prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 95,30%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy. Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98,25%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy. Trwają prace wykończeniowe: wypozażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98,75%.
 • MS-5 w km 5+428,24: JP: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy oraz kapy chodnikowe. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wypozażenie w urządzenia BRD.
  JL: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 77,20%.
 • MS-1 w km 6+598,92: JL: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, prace nad ustrojem nośnym.
  JP: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, prace nad ustrojem nośnym.
  Zakończono montaż dylatacji. Trwają prace nad izolacją i nawierzchnią, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 72,50%.
 • WS-1 w km 6+709,20: : zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, kapy chodnikowe.
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wypozażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 83,25%.
 • MS-2 w km 6+984,02: zakończono roboty przygotowawcze, prace nad ustrojem nośnym. Trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 66,80%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym, montaż dylatacji. Trwają prace nad izolacją i kapami chodnikowymi, montażem urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 86,50%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, zakończono prace nad ustrojem nośnym, zamontowano dylatacje, kapy chodnikowe. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 91,00%.
 • KD-2 w km 10+506,00: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym,.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 59,50%.
 • MS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 80,20%.
 • WS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym, montażem dylatacji. Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 80,25%.
 • WS-4 w km 12+441,40: JP: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Rozpoczęto montaż dylatacji. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, kapy chodnikowe.
  JL: trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 73,25%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym, zamontowano dylatacje. Trwają prace nad kapami chodnikowymi.Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wyposażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,10%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Zamontowano dylatacje, Zakończono prace nad izolacją i nawierzchnią. Trwają prace nad wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Wykonano obciążenia próbne.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,75%.
 • WD-4 w km 17+038,62: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym, zamontowane dylatacje, kapy chodnikowe. Trwają prace nad izolacją oraz wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 88,25%.
 • WD-5 w km 19+306,23: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Trwają prace nad izolacją i kapami chodnikowymi oraz wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 82,00%.

Roboty mostowe realizowane w okresie sprawozdawczym:

Lp.

Opis wykonywanych robót

Lokalizacja

Element

1

Zbrojenie i deskowanie

T-3

Płyty przejściowe oś 2 JL

2

Betonowanie

T-3

Płyty przejściowe oś 2 JL

3

Wykonanie izolacji termozgrzewalej

T-3

Płyta stropowa

4

Wykonanie betonu ochronnego izolacji

T-3

Płyta stropowa

5

Montaż balustrad

T-3

-

6

Zbrojenie i deskowanie

MS-4

Płyty przejściowe JL

7

Betonowanie

MS-4

Płyty przejściowe JL

8

Montaż balustrad

MS-4

-

9

Zbrojenie i szalowanie ścian i stropu

MS-5

Rama JL

10

Betonowanie ścian i stropu

MS-5

Rama JL

11

Zbrojenie i deskowanie

MS-5

Płyty przejściowe JP

12

Betonowanie

MS-5

Płyty przejściowe JP

13

Wykonanie izolacji termozgrzewalej

MS-5

Płyta stropowa JP

14

Montaż barier i balustrad

MS-5

Rama JP

15

Montaż barier

MD-6

-

16

Montaż barier

MD-8

-

17

Wykonanie izolacji termozgrzewalej

MS-1

Ustrój JP

18

Wykonywanie kap chodnikowych

MS-1

Ustrój JP

19

Zbrojenie i deskowanie

MS-1

Płyty przejściowe

20

Betonowanie

MS-1

Płyty przejściowe

21

Wykonanie izolacji termozgrzewalej

WS-1

Ustrój JP + JL

22

Wykonanie AL

WS-1

Ustrój JP + JL

23

Deskowanie, zbrojenie i montaż wyposażenia

MS-2

Ustrój nośny JL

24

Betonowanie

MS-2

Ustrój nośny JL

25

Sprężenie ustroju nośnego

MS-2

Ustrój nośny JL

26

Wykonanie iniekcji kanałów kablowych

MS-2

Ustrój JP + JL

27

Wykonanie izolacji termozgrzewalej

MS-2

Ustrój JP

28

Zbrojenie i deskowanie

MS-2

Ścianka zapleczna P1 JP

29

Betonowanie

MS-2

Ścianka zapleczna P1 JP

30

Izolacja z papy

WS-2

JL JP

31

Asfalt lany

WS-2

JL JP

32

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

WS-2

Kapy na skrzydłach P2

33

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

WD-1

Oczepy murów P1

34

Izolacja z papy

WD-1

Jezdnia

35

Asfalt lany

WD-1

 

36

Montaż barier

WD-1

 

37

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

KD-2

Ustrój kładki

38

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

KD-2

Pochylnia P2

39

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

MS-3

Płyty przejściowe P1

40

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

MS-3

Kapy chodnikowe JL

41

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-3

Kapy chodnikowe UN JP i JL

42

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-3

Płyta przejściowa P1 JL i JP

43

Wykonywanie izolacji z żywic syntetycznych

WS-3

Kapy chodnikowe na obiekcie JP i JL

44

Montaż barier mostowych

WS-3

Ustrój nośny JP i JL

45

Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej

WS-3

Ustrój nośny JP i JL w zakresie jezdni

46

Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej

WS-3

Ścianka zapleczna P1 JL i JP

47

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-4

Ustrój nośny JL

48

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-4

Skrzydło P2 JL

49

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-4

Ścianka zapleczna P1 i P2 JL

50

Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej

WS-4

Ustrój nośny JP i JL

51

Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej

WS-4

Ustrój nośny JP i JL w całości

52

Montaż dylatacji

WS-4

Ustrój nośny JL

53

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-4

Dylatacje UN JL

54

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-4

Kapy chodnikowe UN JP

55

Montaż kolektora

WD-2

Ustrój nośny

56

Montaż deski gzymsowej

WD-2

Oczepy murów od M3 do M4

57

Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego

WD-3

Ustrój nośny

58

Wykonywanie izolacji z żywic syntetycznych

WD-3

Oczepy murów od M1 do M4

59

Montaż schodów skarpowych

WD-3

Podpora P1 i P3

60

Montaż deski gzymsowej

WD-4

Oczepy murów od M1 do M4

61

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WD-4

Oczepy murów od M1 do M4

62

Wykonywanie izolacji z żywic syntetycznych

WD-4

Oczepy murów od M1 do M4

63

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WD-5

Płyta przejściowa P1

64

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WD-5

Dylatacje P1 i P3

65

Betonowanie

WD-5

Kapy chodnikowe

66

Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej

WD-5

Ustrój nośny w zakresie jezdni

67

Wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej

WD-5

Ustrój nośny w zakresie jezdni

68

Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego

WD-5

Ustrój nośny

69

Wykonywanie izolacji z żywic syntetycznych

WD-5

Kapy chodnikowe

70

Montaż balustrad mostowych

WD-5

Ustrój nośny

71

Montaż barier mostowych

WD-5

Ustrój nośny

 
 
 

Zaawansowanie robót mostowych:

- roboty przygotowawcze: 100%,
- fundamenty: 100%,
- podpory i konstrukcje oporowe: 99%,
- ustroje nośne: 98,5%,
- łożyska: 100%,
- urządzenia dylatacyjne: 86%,
- odwodnienie: 73%,
- izolacje: 75%,
- wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 65%,
- roboty przy-obiektowe: 37%,
- roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 61%.

PRACE BRANŻOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian,
 • korekty SSTWiORB,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych,
 • przekazywanie dokumentów do odbioru Etapu II przebudowy linii 400 kV relacji Kozienice - Miłosna.

Roboty branżowe:

 • Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej
  Kolizje sanitarne:
  - KS3 – odwadnianie, montaż uzbrojenia komór, zasuwy.
 • Sieci gazowe:
  - nie wykonywano robót
 • kolizje wodociągowe:
  - kontynuowano prace przełączeniowe przy przebudowie kolizji wodociągowych PW9 i PW10 (pobór próbek do badania, chlorowanie, próby ciśnieniowe, przepięcie).
 • kanalizacja deszczowa:
  - kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na trasie głównej i drogach dojazdowych i poprzecznych,
  - wykonywano kanały deszczowe, osadniki,
  - wykonywano roboty kanałowe, montaż studni, krat i wpustów, montaż przykanalików, (trasa główna S17,  DD2).
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - przebudowa Kanału Boryszewskiego - km 5+200,
  - przebudowa rowu R-29 - km 18+790,
  - przebudowa rowu R-19 - km 12+500,
  - przebudowa rowu R-41 - km 8+900.
 • W zakresie zbiorników retencyjnych wykonywano następujące roboty:
  - ZB1b – izolacje, zasypki,
  - ZB-8 - wykopy,
  - ZB-9 - wykopy.
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - wykonywanie oświetlenia na WS-3 oraz na S17 w km 12+100 i 17+500,
  - montaż i demontaż linii kablowej 10SN na S17 w km 14+100,
  - przebudowa przepustu na S17 w km 6+900.
 • W branży teletechnicznej realizowano roboty w zakresie kanału technologicznego:
  - przewiert sterowany od studni 107/8 do 107/9, w km S17 7+300,
  - przewiert sterowany od studni 107/7 przez DD10a w km S17 7+300,
  - KT – montaż studni 107/7 w km 7+300,
  - budowa kanału technologicznego od studni 20a do 17 w km S17 17+600 – 18+100.
 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - wiercenie i betonowanie pali ekranu - 113 szt. (EL-5b, EP-6, EPP-3, EPL-3, EL-8a), 
  - montaż słupów ekranu - 92 szt. (EP-6, EL-7, EPP-3, EPL-3, EL-8a),
  - betonowanie głowic ekranu – 125 szt. (EP-6, EL-7, EPP-3, EPL-3, EL-8a),
  - montaż podwalin żelbetowych – 56 szt. (EL-1b, EL-4, EL-5c),
  - montaż paneli „zielona ściana” – 92 szt. (EL-1b, EL-5c).

Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 68%.