Październik 2018

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • korekty SSTWiORB,
 • uszczegóławianie przedmiarów robót,
 • kontynuowano prace związane z uzupełnieniem ZPRS,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.
 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
  - gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do podbudów,
  - kontynuowano prace porządkowe na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy,
  - kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych i wyjazdów z budowy w obrębie przekazanych działek stanowiących część docelowego placu budowy.
 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty stałe:
  - kontynuowano prace w zakresie wycinki drzew, usunięcia karpin i uprzątnięcia pozostałości po wycince na przekazanych działkach,
  - realizowano prace związane z rozbiórką dróg, obiektów budowlanych, ogrodzeń i budynków oraz utylizacją i przekruszaniem materiałów z rozbiórki,
  - wykonywano roboty w zakresie zdjęcia humusu z trasy głównej i łącznic węzłów Wiązowna, Otwock i Ostrów, dróg dojazdowych i poprzecznych, zbiorników retencyjnych,
  - realizowano zbrojenia skarp nasypów i przygotowanie podłoża pod nasypy w trasie zasadniczej i drogach dojazdowych,
  - wykonywano roboty ziemne (wykopy i nasypy) na trasie zasadniczej S17 oraz na drogach dojazdowych i poprzecznych,
  - wykonywano warstwy mrozochronne na węźle Góraszka, węźle Wiązowna i DD09, DD18,
  - wykonywano podbudowy CBGM na drogach dojazdowych DD09, DD13, DD18,
  - wykonywano podbudowy z KŁSM na DD09 i łącznicach węzła Wiązowna.
  - wykonano odcinek próbny warstwy technologicznej z gruntocementu Rm=5 MPa.
 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 75,08%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 22,21%,
  - odwodnienia: 5,23%,
  - podbudowy: 9,00%,
  - nawierzchnia: 0,63%,
  - roboty wykończeniowe: 0%,
  - humusowanie: 0%,
  - oznakowanie pionowe i poziome: 0%,bariery ochronne: 0%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0%,
  - elementy ulic: 0%,
  - ogrodzenia dróg: 0%,
  - ekrany akustyczne: 0%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460), podpory ramy, ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 50,00%.
 • WS-2 w km 4+797,19: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, rozpoczęto prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 34,50%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-5 w km 5+428,24: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy..
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 31,00%.
 • MS-1 w km 6+598,92: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 20,40%.
 • WS-1 w km 6+709,20: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 27,80%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 29,40%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, rozpoczęto prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 41,35%.
 • KD-2 w km 10+506,00: rozpoczętoroboty przygotowawcze.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 1,00%.
 • MS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 27,40%.
 • WS-4 w km 12+441,40: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, rozpoczęto prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 26,15%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 22,75%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, rozpoczęto prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 34,38%.
 • WD-4 w km 17+038,62: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 22,50%.
 • WD-5 w km 19+306,23: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 15,00%.

Na budowie prowadzone są roboty budowlane na 16 z 41 przepustów

 • Prace wykonywane na przepustach:
  - posadowienia przepustów( stabilizacja gruntu cementem, ława żelbetowa)
  - montaż prefabrykatów
  - zbrojenie deskowanie skrzydeł przepustu
  - izolacja cienka i zasypka przepustów
 • Zaawansowanie robót mostowych:
  - roboty przygotowawcze: 88%,
  - fundamenty: 80%,
  - podpory i konstrukcje oporowe: 65%,
  - ustroje nośne: 21%,
  - łożyska: 25%,
  - urządzenia dylatacyjne: 0%,
  - odwodnienie: 1%,
  - izolacje: 30%,
  - wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 0%,
  - roboty przy-obiektowe: 0%,
  - roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 0%.

 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:
  - prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian,
  - korekty SSTWiORB,
  - uszczegóławianie przedmiarów robót,
  - kontynuowano prace związane z uzupełnieniem ZPRS,
  - opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.
 • kontynuowano prace w zakresie branży kanalizacyjno-sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz kontynuowano prace związane z przebudową kolizji gazowych,
 • kontynuowane były roboty branżowe w zakresie przebudowy kolizji wod. - kan. Realizowano prace w terenie – kolizje PW6, PW7, PW7A PW9, PW10, PW14, PW16 oraz KS8,
 • realizowano roboty w zakresie kolizji sieci gazowych: GW1 (roboty ziemne, montażowe, przewierty). Wykonane uprzednio kolizje gotowe są do przepięcia, którego termin uzależniony jest od gestora sieci,
 • kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na trasie głównej i drogach dojazdowych i poprzecznych,
 • wykonano roboty ziemne na zbiornikach: ZB5, ZB12, ZB15, ZB16 i rozpoczęto na ZB9a,
 • wykonywano roboty ziemne w zakresie rowu R-38,
 • kontynuowano dotychczasowe roboty oraz rozpoczęto roboty w zakresie energetyki w relacji do daty otrzymywanych umów o przebudowę oraz budowę oświetlenia drogowego.
 • układano kable oświetleniowe, prowadzono prace  w zakresie  stacji transformatorowych, robót ziemnych, przewiertów i złączy w zakresie kolizji: 5nN, 8nN; 12nN; 17nN; 24nN; 25nN; 26nN; 32nN; średniego napięcia: 2sN; 3sN; 4sN; 6sN; 9sN; 12sN; 13sN; 15sN,
 • prowadzono demontaże istniejących linii,
 • realizowano roboty w zakresie przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych – kolizje:  T1/01, T2/01, T2/02, T2/04, T2/05, T2/07, T2/09.
 • w zakresie teletechniki realizowano: roboty ziemne, przewierty, montaże studni kablowych, układanie kabli, demontaże istniejących sieci, montaż i uzbrajanie słupów sieci napowietrznych.