Opis projektu

PLAN ORIENTACYJNY:

Nazwa kontraktu:
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin
 

Odcinek:

węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km

Planowana inwestycja polega na budowie trasy ekspresowej na terenie województwa mazowieckiego. To jeden z elementów budowy nowoczesnego systemu komunikacyjnego Polski, który pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści na wszystkich poziomach: regionalnym, krajowym, oraz międzynarodowym.

Droga S17 poprawi połączenie pomiędzy Warszawą z pozostałymi ośrodkami w kraju i sąsiednich państwach. Dzięki bardzo dobrym cechom eksploatacyjnym, rozdzieleniu kolizyjnych rodzajów ruchu na drodze, zapewni ona duże bezpieczeństwo i komfort w ruchu pojazdów.
Realizowany odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, na terenach gmin Wiązowna, Otwock (miasto) i Celestynów.

Budowana trasa będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu, wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmuje budowę mostów i wiaduktów, skrzyżowań . Powstaną drogi dojazdowe, chodniki, system odwodnienia (w tym kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych szczelnych i otwartych), oświetlenie skrzyżowań. Zostaną przebudowane i zabezpieczone urządzenia infrastruktury zewnętrznej, branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, hydrologicznej.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej:

 • projekt budowlany i wykonawczy
 • opracowania formalno-prawne i projekty podziału nieruchomości
 • projekt stałej i czasowej organizacji ruchu
   

Roboty przygotowawcze:

 • odtworzenie trasy
 • rozbiórkę elementów dróg i ulic, w miejscach gdzie jest to niezbędne
 • wycinkę drzew i krzewów
   

Roboty drogowe w zakresie:

 • budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej
 • budowy i przebudowy dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległe tereny
 • budowy węzłów i przejazdów drogowych jako powiązanie z istniejącym układem drogowym
 • budowy miejsc obsługi podróżnych wraz z niezbędną infrastrukturą
   

Budowę obiektów inżynierskich:

 • przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych
 • wiaduktów
 • mostów
 • przepustów
   

Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:

 • budowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem
 • budowę systemu odwodnienia dróg
 • budowę kanału technologicznego:

-linii energetycznych

-linii teletechnicznych

-sieci wodociągowej

-sieci gazowej

Wykonanie urządzeń ochrony środowiska

 • ekrany akustyczne
 • ekrany przeciwolśnieniowe
 • zagospodarowanie zielenią – nasadzenia

 

Odcinek: od km 4+049 do km 19+200

 • data podpisania umowy na realizację w trybie projektuj i buduj: 27.01.2016 r.
 • wartość: 370 482 446, 43 PLN (brutto)