Marzec 2021

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące roboty w branży drogowej:

 

Roboty drogowe:

 • W zakresie robót tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - utrzymanie drożności odwodnienia pasa drogowego,
  - utrzymanie oznakowania tymczasowego w ramach TOR,
  - demobilizacja zaplecza materiałowo - produkcyjnego Wykonawcy wraz z rekultywacją terenu.

 

 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty drogowe:
   
 • Lokalizacja

  Zakres wykonanych robót

  4+049

  Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu w km 4+049 /połączenie z węzłem Lubelska/

  4+049 - 19+200

  Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu - cały odcinek

  4+049 - 19+200

  Wdrażanie stałej organizacji ruchu - cały odcinek

  4+049 - 19+200

  Bariery energochłonne - uzupełnienia

  4+049 - 19+200

  Czyszczenie ścieków i wpustów

  4+049 - 19+200

  Prace porządkowe / sprzątanie pasa drogowego

  4+049 - 19+200

  Stabilizacja punktów granicznych PD

  DD01-DD25

  Naprawy usterek / naprawy poboczy, rozmyć skarp, humusowania i odmulanie rowów

  DD13

  Odtworzenie zjazdu

  DD18

  Przepusty pod zjazdami - umocnienie wlotów / poprawki

  DD20

  Przepusty pod zjazdami - umocnienie wlotów / poprawki

  DG271641W / WD4

  Naprawy skarp

  DP2716W

  Odtworzenie rowu i zjazdu

  węzeł Ostrów

  Makroniwelacja terenów płaskich / prace porządkowe

  S17/DD20

  Makroniwelacja terenu płaskiego

  4+049 - 19+200

  Umocnienie wylotów przykanalików / poprawki

  WD4 plac składowy

  Prace porządkowe / makroniwelacja terenu / rekultywacja zaplecza

  Wiązowna - plac składowy

  Prace porządkowe / rekultywacja

  Góraszka - plac składowy

  Prace porządkowe / rekultywacja placu składowego

   

   

  Zaawansowanie robót drogowych:

 • roboty przygotowawcze: 100%,
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 99%,
 • odwodnienia: 98%,
 • podbudowy: 100%,
 • nawierzchnia: 100%,
 • roboty wykończeniowe: 96%,
 • humusowanie: 97%,
 • oznakowanie pionowe i poziome: 99%,
 • bariery ochronne: 99%,
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 99%,
 • elementy ulic: 99%,
 • ogrodzenia dróg: 100%,
 • ekrany akustyczne: 100%

Prace i roboty mostowe:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca nie prowadził prac na obiektach inżynierskich oraz przepustach skrzynkowych.

Na obiektach: PDZ-15, PZM-1, PZM-2, PZM-2a, PZM-2b, PZM-3, PZM-3a, PZM-3b, PZM-3c, PZŁ-4, PZŁ-4a, PZŁ-5, PZŁ-5a, PZŁ-6, PZŁ-6a, PZŁ-7,PZŁ-7a, PZŁ-8, PZŁ-8a, PZŁ-9, PZŁ-9a, PZM-10, PZM10a, PZM-10b, PZM10c, PZM10d, PZM-11, PZM-11b, PZM-12, PZM12a, PZM-12b, PZM13, PZM 13a, PZM-13b, PZM14, PZM14a, PZM-14b, PZM-15, PZM-15a, PZM-15b prace są zakończone.  

 

Obiekty, na których uzyskane zostało pozwolenie na użytkowanie w poprzednich okresach sprawozdawczych: WS2 (1.1), MD-6, WD-3, WD-1, WD-2, WD-5.

 

W dniu 10.03.2021 r. Mazowiecki WIMB wydał decyzje PnU dla obiektów:  MS-4, T-3, MD-8, MS-5, MS-1, WS-1, MS-2,  WS2(1.2), KD-2, MS-3, WS-3, WS 4, WD-4.

 

Zaawansowanie robót mostowych:

-      roboty przygotowawcze: 100%,
-      fundamenty: 100%,
-      podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
-      ustroje nośne: 100%,
-      łożyska: 100%,
-      urządzenia dylatacyjne: 100%,
-      odwodnienie: 100%,
-      izolacje: 100%,
-      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 100%,
-      roboty przyobiektowe: 100%,
-      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 100%.

 

Prace i Roboty branżowe:

 • W zakresie branży sanitarnej:
 • Sieci gazowe wysokiego i średniego ciśnienia:
  - nie realizowano. Prace zostały zakończone. Uzyskano protokoły odbioru końcowego przebudowanych sieci.
 • Kolizje wodociągowe:
  - nie realizowano. Roboty zakończone, konieczne do wykonania są regulacje wysokościowe skrzynek żeliwnych na obudowach hydrantów oraz zasuw; brakuje protokołów odbioru końcowego od gestorów sieci z informacją o przekazaniu do eksploatacji.
 • Kolizje kanalizacyjne:
  - roboty zakończone, brak protokołów odbioru końcowego od gestorów sieci z informacją o przekazaniu do eksploatacji. Nie wykonywano prac.
 • Kanalizacja deszczowa:
  - roboty montażowe zostały zakończone. Wykonawca prowadził prace związane z czyszczeniem oraz udrażnianiem wybudowanych urządzeń, docinaniem przykanalików na skarpach, prace poprawkowe. Wykonawca wykonał montaż uzbrojenia przepompowni ścieków P48.1 wraz z uruchomieniem;
 • W zakresie melioracji i hydrotechniki Wykonawca wykonywał prace naprawcze i zaległe na zbiornikach ZR1, ZR2, ZR3, Zb11, Zb12, Zb13.
 • Roboty w zakresie energetyki wykonywano usuwanie usterek po przeglądzie.
 • W branży teletechnicznej:
  - zakończono prace w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, budowy kanału technologicznego i sieci światłowodowej dla SZR. Pozostają odbiory dokumentacji powykonawczej itp.
   

Wykonawca otrzymał zakres prac niewykonanych/wadliwych.

W dniu 22.03.2021 komisja odbiorowa z udziałem Zamawiającego sprawdziła jakość wykonanych prac. Protokół z wymienionymi wadami został przekazany komisji odbiorowej i Wykonawcy. Wykonawca zadeklarował usunięcie wad do dnia 31 października 2021 r.

 • W zakresie ekranów akustycznych:
  - nie realizowano. Prace zakończone.
 • W zakresie ochrony środowiska wykonywano:
  - częściowo zdemontowano tymczasowe płotki dla płazów,
  - uzupełniono docelowe płotki dla płazów.
 • W zakresie branży BRD Wykonawca wprowadził stałą organizację ruchu.