Marzec 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności
w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • korekty SSTWiORB,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie i korygowanie PZJ i Projektów Technologicznych.
   

Roboty drogowe:

W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:

 • kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
 • gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
 • kontynuowano prace porządkowe i rozbiórki ogrodzeń  na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy,
 • kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
 • rozbiórki istniejących nawierzchni,
 • wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
 • wykonywano prace związane z odwodnieniem placu budowy,
 • wydobyto i zabezpieczono zbiornik podziemny - zabytek techniki.

 

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty stałe:

 • usuwanie karpin i pozostałości po wycince,
 • odhumusowanie i wywóz nadmiaru humusu z terenu budowy,
 • wykonanie sączka na DD03,
 • wymiana gruntu podłoża w km 16+232 - km 16+252,
 • wykonanie wzmocnień podłoża - materac,
 • dogęszczanie wykonanych poprzednio nasypów po okresie zimowym,
 • realizacja wykopów, w szczególności wykopów związanych z odwodnieniem terenu budowy,
 • przygotowanie podłoża pod nasypy i formowania nasypów,
 • budowa nasypów drogowych, w tym w technologii MPŻ,
 • wykonanie dolnej warstwy podbudowy na TG (Rm=5MPa) - przygotowanie pod ułożenie chudego betonu,
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy (C3/4, KŁSM 0/31) i nawierzchni (AC22P, AC16W),
 • ustawianie krawężników i obrzeży,
 • wykonywanie chodników.

 

Zaawansowanie robót drogowych:

 • roboty przygotowawcze: 76,22%,
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 27,00 %,
 • odwodnienia: 11,00 %,
 • podbudowy: 17,05 %,
 • nawierzchnia: 1,00 %,
 • roboty wykończeniowe: 0%,
 • humusowanie: 0%,
 • oznakowanie pionowe i poziome: 0%,
 • bariery ochronne: 0%,
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0%,
 • elementy ulic: 0%,
 • ogrodzenia dróg: 0%,
 • ekrany akustyczne: 4,5%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian i uszczegółowień,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

 

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: zakończono roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460), podpory ramy, ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • WS-2 w km 4+797,19: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym JL, trwają prace nad ustrojem nośnym JP.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 54,00%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-5 w km 5+428,24: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 31,00%.
 • MS-1 w km 6+598,92: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 32,10%.
 • WS-1 w km 6+709,20: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 61,00%.
 • MS-2 w km 6+984,02: rozpoczęto roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 2,40%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 57,90%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 50,00%.
 • KD-2 w km 10+506,00: rozpoczęto roboty przygotowawcze.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 1,00%.
 • MS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 33,80%.
 • WS-4 w km 12+441,40: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym JL.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 35,05%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 25,25%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 52,50%.
 • WD-4 w km 17+038,62: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 50,00%.
 • WD-5 w km 19+306,23: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 18,75%.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • roboty przygotowawcze: 90%,
 • fundamenty: 82%,
 • podpory i konstrukcje oporowe: 81%,
 • ustroje nośne: 51%,
 • łożyska: 56%,
 • urządzenia dylatacyjne: 0%,
 • odwodnienie: 6%,
 • izolacje: 30%,
 • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 0%,
 • roboty przy-obiektowe: 10%,
 • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 0%.

 

PRACE BRANŻOWE:
 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian,
 • korekty SSTWiORB,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

Roboty branżowe:

Kontynuowano prace w zakresie branży kanalizacyjno-sanitarnej, kanalizacji deszczowej:

 • kolizja PW3 - łączenie węzłów, chlorowanie, płukanie,
 • kolizja PW6 - roboty wykończeniowe i porządkowe,
 • kolizja PW7 - montaż komory wodomierzowej,
 • kolizja PW9 - chlorowanie, przygotowanie do przepięcia,
 • kolizja PW10 - chlorowanie, przygotowanie do przepięcia,
 • kolizja PW11 - chlorowanie, płukanie, przygotowanie do przepięcia,
 • kolizja PW16 - chlorowanie, płukanie i pobór próbek,
 • kolizja KS3 - kopanie komory, montaż zasów, komory K1 i pompowni P1,
 • kolizja KS6a - zakończenie prac,
 • kolizja KS7 - montaż trójnika i zasów,
 • wykonywano kanały deszczowe, wpusty, przykanaliki, studnie, osadniki.

W zakresie melioracji wykonano roboty na rowie bez nazwy w km 16+242 - zakres ok. 200 mb rowu.

Wykonano roboty na zbiornikach:

 • zakończono umocnienie dna i skarp zbiornika ZB-09a

Kontynuowano roboty w zakresie energetyki:

 • 1SN (Auchan),
 • 6SN - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,
 • 7SN - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,
 • 8SN - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,
 • 12SN - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,
 • 12nN - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,
 • 14nN - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,
 • 16nN - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,
 • 31nN - montaż i demontaż linii kablowo - napowietrznej.

Realizowano roboty w zakresie kanału technologicznego oraz prace zabezpieczające, związane z realizacją planowanych bypassów. Prowadzono roboty w zakresie kolizji: T2/01, T2/02, T2/03, T2/06, T2/07, T2/09, T2/10 oraz budowy kanału technologicznego.

W zakresie ekranów akustycznych wykonano  31 szt. pali - ekran EP-3 w km 8+200 str. P.