Marzec 2018

 • Wykonano prace projektowe w zakresie uszczegółowania i korekt projektu wykonawczego
 • Opracowano i złożono do zatwierdzenia skorygowane wersje SSTWiORB (szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)
 • Kontynuowano prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchem
 • Uszczegółowiono przedstawione przedmiary robót dla wszystkich branż zgodnie z uwagami Konsultanta
 • Kontynuowano prace związane z opracowaniem ZPRS (Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych)
 • Uzyskano ZRID dla odcinka od km. 5+650 do km. 19+200
 • Rozpoczęto i kontynuowano procedurę przekazywania działek stanowiących plac budowy dla pierwszego odcinka część I
 • Realizowano prace związane z przygotowaniem zaplecza materiałowego
 • Gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do podbudów
 • Rozpoczęto wykonywanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod wykonanie odcinków próbnych
 • Wykonano prace porządkowe na przekazanych nieruchomościach
 • Uprzątnięto pozostałości po wycince drzew
 • Prowadzono prace związane z realizacją wyjazdów z budowy