Maj 2019

 

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności
w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • korekty SSTWiORB,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie i korygowanie PZJ i Projektów Technologicznych.
   

Roboty drogowe:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty stałe:
- kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
- gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- kontynuowano prace porządkowe i rozbiórki ogrodzeń  na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy,
- kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
- rozbiórki istniejących nawierzchni,
- wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
- wykonywano prace związane z odwodnieniem placu budowy,
- zabezpieczano wydobytą cysternę – zabytek techniki.

 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty stałe:

  Lokalizacja robót

  Opis robót

  DD09 km 0+650 - 1+190

  Chodniki

  DD13  0+140 - 0+900

  DD9 3+330-3+500

  Chodniki + zjazdy

  DD03 0+046 - 0+350

  Ciąg pieszo-rowerowy

  DK17 11+100-12+000

  Frezowanie nawierzchni

  DD09 km 0+940 - 1+190

  Krawężniki

  DD3 0+046 - 0+300

  Rondo Otwock str. L

  Rondo Wiązowna Str. P

  Łącznica W07 km 0+000 - 0+140

  DD9 0+900 - 1+350

  Montaż przepustów drogowych pod zjazdami na posesje

  DD17 0+700-1+100

  Warstwy mrozochronne

  DD18 0+080-0+360

  DD18 0+700-1+100

  Rondo Otwock str. L

  S17 13+600 - 13+920

  S17 14+500 - 14+900

  Łącznica W-01P, W-02P, W-03P, rondo

  Łącznica W-07L 0+000-0+120 + rondo

  S17 16+600 - 17+050

  DD4 0+046 - 0+280

  DD5 0+000 - 0+250

  S17 4+049 - 4+250 str. P

  DD04 0+046 - 0+279,51

  Nasypy

  DD05 0+000 - 0+389,39

  DD11 0+000 - 0+500

  DD15 0+000-0+100

  DD9 1+170 - 2+100

  DD9 3+000 - 3+200

  Łącznica G-03L 0+000-0+260

  Łącznica G-06 0+000 - 0+050

  S17 4+900 - 5+140

  S17 6+725 - 6+900

  S17 7+000 - 7+300

  S17 7+300 - 7+600

  S17 9+500 - 9+600

  Łącznica W-02P 0+000 - 0+210

  Łącznica W-03P 0+000 - 0+248

  DP2709W 0+000 - 0+110

  DP2709W 0+183 - 0+340

  S17 11+100 - 11+600

  S17 12+300 - 12+420

  S17 14+900 - 15+300

  S17 17+500 - 18+250

  DD15 0+300-0+600

  Odhumusowanie + wywóz humusu na odkład

  DD9 0+000 - 0+050

  DW721 rondo wschód

  S17 11+100 - 11+950

  S17 18+250 - 18+450

  S17 4+049 - 4+250 str. P

  S17 8+200 - 8+650

  S17 15+300 - 15+900

  DD13 0+100-0+900

  Pobocza

  DD18 0+140-0+360

  Podbudowa BA

  DD18 1+000-1+500

  DD9 3+300-3+500

  DD18  2+100-2+600

  Podbudowa C3/4

  DD18 0+080-0+360

  DD18 0+700 - 1+500

  DD4 0+046 - 0+280

  DD5 0+000 - 0+250

  Rondo Otwock L

  W-01P, W-02P, W-03P, rondo

  W-07L 0+000 - 0+120 + rondo

  Łącznica G06 0+000 - 0+050

  Podbudowa C5/6

  DD09 1+340 -1+520

  Podbudowa KŁSM 0/31,5

  DD13 1+210-1+420

  DD15 0+000-0+100

  DD17 0+025-0+140

  DD18 0+080-0+360

  DD18 0+700-1+500

  DD4 0+046 - 0+280

  DD5 0+000 - 0+250

  Rondo Otwock

  Łącznica W-01P, W-02P, W-03P, rondo

  Łącznica W-07L 0+000 - 0+120 + rondo

  S17 4+370 - 4+765 L

  Podbudowa z chudego betonu C8/10 - gr. 18 cm

  S17 4+585 - 4+765 P

  S17 5+503 - 5+970 P

  S17 9+000 - 9+480 L

  S17 9+000 - 9+480 P

  S17 15+445 - 16+120 L

  S17 15+780 - 15+910 P

  S17 16+020 - 16+120 P

  DD09 1+340-1+520

  Podłoże - profilowanie i zagęszczanie/ulepszanie

   DD13 1+210-1+420

  DD17 0+300-0+400

  DD17 1+200-1+300

  DD18 0+360-0+630

  DD9 0+000 - 0+050

  DW721 rondo wschód

  S17 4+965-5+000

  S17 7+000 - 7+300

  Łącznica W-01P, W-02P, W-03P, rondo

  DD18 0+960-1+100

  DD4/DD5

  Rondo Otwock

  Rondo Wiązowna

  W-01P 0+000 - 0+204,97

  W-07L 0+000 - 0+145,51

  Węzeł Otwock 12+450 L

  DP 2709W starodroże

  Rozbiórka nawierzchni na odcinku kolizyjnym z S17

  Łącznica G02

  Rozbiórka zbiornika w śladzie łącznicy

  DD13 km 1+260 - 1+320

  Ścieki przykrawędziowe

  DD12 0+600-0+700

  Umocnienie skarp nasypu

  DD9 3+300  - zakres bypass

  Warstwa ścieralna AC11S

  S17 6+000 - 6+300  - zakres bypass

  S17 9+600 - 9+900

  Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa

  S17 13+950-14+160 P

  S17 16+050-16+150

  S17 18+580-18+860 L

  S17 4+049 - 4+250 P

  S17 16+350-16+600

  DD13 0+110-0+900

  Warstwa wiążąca AC16W

  DD15 0+000-0+090

  DD9 3+200-3+450

  DD13 0+100-0+900

  Wykonanie TOR (oznakowanie poziome i pionowe)

  DD13 1+210-1+440

  Plantowanie skarp i pobocza

  Węzeł Otwock 12+450 L

   

  DD4 0+046 - 0+280

  DD9 0+950 - 1+700

  Łącznica W-01P, W-02P, W-03P, rondo

  S17 6+575-6+600

  Wzmocnienie podłoża pod nasyp - półmaterac

Zaawansowanie robót drogowych:

 • roboty przygotowawcze: 77%,
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 46%,
 • odwodnienia: 15%,
 • podbudowy: 18%,
 • nawierzchnia: 2%,
 • roboty wykończeniowe: 1%,
 • humusowanie: 0%,
 • oznakowanie pionowe i poziome: 0%,
 • bariery ochronne: 0%,
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0%,
 • elementy ulic: 5%,
 • ogrodzenia dróg: 0%,
 • ekrany akustyczne: 5%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian i uszczegółowień,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

 

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 79,50%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: zakończono roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460), podpory ramy, ustrój nośny ramy. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,50%.
 • WS-2 w km 4+797,19: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym JL, trwają prace nad ustrojem nośnym JP. Rozpoczęto montaż dylatacji, izolację oraz prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 76,48%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-5 w km 5+428,24: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 31,00%.
 • MS-1 w km 6+598,92: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, rozpoczęto prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 46,60%.
 • WS-1 w km 6+709,20: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, trwają prace nad ustrojem nośnym oraz kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 64,00%.
 • MS-2 w km 6+984,02: rozpoczęto roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 4,50%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym, rozpoczęto prace nad izolacją i kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 68,50%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 56,50%.
 • KD-2 w km 10+506,00: rozpoczęto roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam,.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 8,00%.
 • MS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 50,00%.
 • WS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 21,00%.
 • WS-4 w km 12+441,40: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym JL.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 36,00%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 46,25%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.Rozpoczęto prace nad izolacją i kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 71,75%.
 • WD-4 w km 17+038,62: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Rozpoczęto prace nad izolacją i kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 71,75%.
 • WD-5 w km 19+306,23: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 21,25%.

Poz.

Opis wykonywanych robót

Lokalizacja

Element

1.

Montaż krawężnika

WS-2 (1.1)

Kapy chodnikowe - jezdnia lewa

2.

Montaż prefabrykowanych gzymsów

WS-2 (1.1)

Kapy chodnikowe - jezdnia lewa

3.

Zbrojenie kap chodnikowych

WS-2 (1.1)

Kapy chodnikowe - jezdnia lewa

4.

Betonowanie kap chodnikowych

WS-2 (1.1)

Kapy chodnikowe - jezdnia lewa

5.

Zbrojenie ścianek zaplecznych

WS-2 (1.1)

Podpora P1 i P4

6.

Zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej

WS-2 (1.1)

Płyta przejściowa P1 - jezdnia lewa

7.

Betonowanie płyty przejściowej

WS-2 (1.1)

Płyta przejściowa P1 - jezdnia lewa

8.

Montaż krawężnika

MD-6

Kapy chodnikowe

9.

Montaż prefabrykowanych gzymsów

MD-6

Kapy chodnikowe

10.

Zbrojenie kap chodnikowych

MD-6

Kapy chodnikowe

11.

Betonowanie kap chodnikowych

MD-6

Kapy chodnikowe

12.

Wykop

MD-8

Ściana oporowa S2

13.

Zbrojenie i deskowanie fundamentu

MD-8

Ściana oporowa S2

14.

Betonowanie fundamentu

MD-8

Ściana oporowa S2

15.

Zbrojenie i deskowanie ściany

MD-8

Ściana oporowa S2

16.

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł

MS-1

P1 JL, P2 JL, P2 JP

17.

Montaż łożysk

MS-1

P1, P2

18.

Ścianka szczelna

MS-2

P1

19.

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych

WS-2

JL, JP

20.

Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

MS-3

JL

21.

Wykop pod ławy fundamentowe

WS-3

Podpora P1 i P2

22.

Beton podkładowy ław fundamentowych

WS-3

Podpora P1 i P2

23.

Zbrojenie i szalowanie i betonowanie ław fundamentowych

WS-3

Podpora P1

24.

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie ustroju nośnego

WD-2

Ustrój nośny

25.

Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego

WD-2

Mury od M1  do M4

26.

Wykonywanie zasypki za przyczółkiem

WD-2

Podpora P1 i P3

27.

Montaż krawężnika, deski gzymsowej, zbrojenia oraz betonowanie

WD-3

Kapy chodnikowe

28.

Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego

WD-3

Mury od M1 do M4

29.

Wykonywanie zasypki za przyczółkiem

WD-3

Podpora P1 i P3

30.

Wykonywanie murów z gruntu zbrojonego

WD-4

Mury od M1 do M4

31.

Wykonywanie zasypki za przyczółkiem

WD-4

Podpora P1 i P3

32.

Wykop pod ławy fundamentowe

WD-5

Podpora P3

33.

Wymiana gruntu

WD-5

Podpora P3

34.

Beton podkładowy ław fundamentowych

WD-5

Podpora P3

 

Zaawansowanie robót mostowych:

-      roboty przygotowawcze: 100%,
-      fundamenty: 88%,
-      podpory i konstrukcje oporowe: 81%,
-      ustroje nośne: 70%,
-      łożyska: 79%,
-      urządzenia dylatacyjne: 22%,
-      odwodnienie: 6%,
-      izolacje: 30%,
-      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 12%,
-      roboty przy-obiektowe: 10%,
-      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 0%.

 

PRACE BRANŻOWE:
W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian,
 • korekty SSTWiORB,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

Roboty branżowe:

 • Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej:
  - Przebudowa sieci wodociągowych: kontynuowano prace przełączeniowe przy przebudowie kolizji wodociągowych (pobór próbek do badania, próby ciśnieniowe, przepięcie) PW3, PW7, PW10, PW11.
  - Przebudowa kanalizacji sanitarnej: zakończono prace przy przebudowie kolizji KS1, KS2, KS3, KS4, KS5, KS10. W raportowanym okresie nie kontynuowano prac.
  - Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia: wykonywano próby ciśnieniowe, suszenie, odbiory techniczne na kolizji GW1, GW2, GW4, GW5, GW6. Dokonano przełączenia kolizji GW4, GW5, GW6.
  - Kanalizacja deszczowa: kontynuowano prace w km 6+600 do 7+250, w km 0+000 - 0+400 + RONDO, km 0+000 do km 2+860, w km 11+200 do 12+800, km 12+800 do km 15+300, km 15+300 do 18+850, w zakresie łącznic W1P-1, W2P-1, W3P-1,
    w zakresie łącznic W4L-1, W5L-1, W6L1, na odcinku dróg dojazdowych DD04/DD05.
   
 • W zakresie melioracji wykonano roboty na Kanale Boryszewskim oraz na zbiornikach (ZB09a, ZB09, ZB11, ZB13, ZB17), a także przebudowywano urządzenia melioracyjne na Kanale Boryszewskim, Rowie R-38,
  R-35a i R-29.
   
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
 • - 2SN

  - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,

  - 5nN

  - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,

  - 10nN

  - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,

  - 11SN

  - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,

  - 14nN

  - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,

  - 15nN

  - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,

  - 22nN

  - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,

  - 23nN

  - montaż i demontaż linii kablowej,

  - 25nN

  - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej,

   -S17 km 17+700

  - oświetlenie - układanie kabli oświetleniowych i fundamentów,

  - S17 km 7+300

  - oświetlenie - układanie kabli oświetleniowych i fundamentów,

  - S17 km 7+400

  - oświetlenie - układanie kabli oświetleniowych i fundamentów,

  - DD13

  - oświetlenie - układanie kabli oświetleniowych i fundamentów,

  - S17 km 17+350

  - roboty elektroenergetyczne - budowa przepustu dla kabli SZR.

   

 • Realizowano roboty w zakresie teletechniki:
 •  - KT

  - wykop i montaż kanalizacji od studni 111 do 112,

  - wykop i montaż kanału od studni 107 do 107/6,

  - wykop i montaż kanału przez S17 od studni 17 do 17/2,

  - wykop i montaż kanalizacji przez S17 od studni 11/1 do 11/2,

  - wykop i montaż kanału przez S17 od studni 24 do 23/1,

  - wykop i montaż kanału przez S17 od studni 15 do 14/1,

  - wykop i montaż kanału technologicznego od studni 48-51,

  - wykop i montaż kanału przez S17 od studni 63 DO 63/1,

  - wykop i montaż kanału przez DD17 od studni 58/3 do 58/4,

  - T1/01

  - demontaż tymczasowej studni SKR-1/01/4 oraz naprawa nawierzchni,

  - T2/02

  - wykop i montaż kanalizacji teletechnicznej od studni STp-2/02/05 do STp-2/02/08,

  - montaż kabli w kanalizację teletechniczną. Przygotowanie kolizji do przepięcia,

  - montaż słupa SłTp-2/02/0,

  - montaż rur wtórnych w kananalizację teletechniczną,

  - przepięcie kolizji,

  - T2/07

  - montaż słupów i kabla napowietrznego,

  - przepięcie kolizji w możliwym do wykonania zakresie. Demontaż słupów.

  - Internet dla Mazowsza

  - wykop i montaż mikrorury od studni ST-2/02/04IdM do obiektu ochronnego nr 7. Odtworzenie stanu istniejącego na działce.

  Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:

- EL-5c w km 7+500 - wykonanie pali,
- EL-3 w km 6+200 - betonowanie głowic,
- EP-4 w km 9+000 - betonowanie głowic,
- EL-10 w km 16+000 - betonowanie głowic,
- EL-3 w km 6+200 - montaż słupów,
- EP-4 w km 9+000 - montaż słupów,
- EL-10 w km 16+000 - montaż słupów,
- EL-5c w km 7+500 - montaż słupów.