Maj 2018

Prace Projektowe

 • Wykonano prace projektowe w zakresie uszczegółowania i korekt projektu wykonawczego
 • Opracowano i złożono do zatwierdzenia skorygowane wersje SSTWiORB (szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)
 • Opracowano skorygowane PZJ oraz Projekty Technologiczne
 • Uszczegółowiono przedstawione przedmiary robót dla wszystkich branż zgodnie z uwagami Konsultanta
 • Kontynuowano prace związane z opracowaniem ZPRS (Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych)
   

Roboty Drogowe

 • Realizowano prace związane z przygotowaniem zaplecza materiałowego Wykonawcy
 • Gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do podbudów
 • Wykonano odcinek próbny w zakresie przygotowania podłoża C04/05
 • Wykonano prace porządkowe na przekazanych nieruchomościach
 • Wykonano roboty związane z realizacją wyjazdów z budowy w obrębie przekazanych dziłek stanowiących część docelowego placu budowy
 • Uruchomiono mobilny węzeł betoniarski w m. Góraszka
 • Uprzątnięto pozostałości po wycince drzew
 • Realizowano prace związane z rozbiórką obiektów budowlanych, ogrodzeń i budynków
 • Wykonywano roboty w zakresie zdjęcia humusu z trasy głównej. węzła Góraszka i dróg dojazdowych
 • Kontynuowano wykonywanie nasypów
 • Kontynuowano procedurę przekazywania działek stanowiących plac budowy dla całego odcinka

   

Roboty Mostowe

 • Rozpoczęto roboty na obiektach WS-2 i MS-4
 • Wykonano roboty przygotowawcze
 • Wykonano część robót w zakresie wykopów, wymiany gruntów, wykonania warstwy betonu wyrównawczego
 • Rozpoczęto roboty w zakresie wykonania zbrojenia płyty dennej na MS-4 i ławy fundamentowej WS-2