Maj 2017

  • Prowadzone były prace projektowe w zakresie projektu wykonawczego i STWiORB we wszystkich branżach.
  • Zakończono prace związane z projektem geotechnicznym.
  • Prowadzono prace związane z opracowaniem przedmiarów robót dla wszystkich branż.
  • Wykonawca przekazał do weryfikacji koncepcję systemu zarządzania ruchem oraz projekt stałej organizacji ruchu.
  • Przekazano do zatwierdzania projekt konstrukcji nawierzchni.