Luty 2021

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

 • W zakresie robót tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - utrzymanie nawierzchni i  odwodnienia pasa drogowego,
  - utrzymanie oznakowania tymczasowego w ramach TOR,
  - demobilizacja zaplecza materiałowo - produkcyjnego Wykonawcy wraz z rekultywacją terenu.

 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty drogowe:

  Lokalizacja

  Zakres wykonanych robót

  węzeł Wiązowna

  Naprawa znaków

  4+049 - 19+200

  Prace utrzymaniowe / zabezpieczanie uszkodzonych ogrodzeń
  i bram, prace porządkowe, usuwanie zastoisk wody, udrażnianie rowów

  DD01

  Udrażnianie rowów i przepustów / likwidacja zastoisk wody

  DD02

  Udrażnianie rowów i przepustów / likwidacja zastoisk wody

  DD09

  Udrażnianie rowów i przepustów / likwidacja zastoisk wody

  ZB12

  Udrożnienie odpływu

   
 
 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 100%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 99%,
  - odwodnienia: 97%,
  - podbudowy: 100%,
  - nawierzchnia: 100%,
  - roboty wykończeniowe: 95%,
  - humusowanie: 95%,
  - oznakowanie pionowe i poziome: 99%,
  - bariery ochronne: 99%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 99%,
  - elementy ulic: 99%,
  - ogrodzenia dróg: 100%,
  - ekrany akustyczne: 100%

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY BRANŻY MOSTOWEJ:

 •  Wykonawca wykonywał prace konserwacyjne - odmulanie i związane z udrażnianiem prace naprawcze.

  Zaawansowanie robót mostowych:
  -     roboty przygotowawcze: 100%,
  -      fundamenty: 100%,
  -      podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
  -      ustroje nośne: 100%,
  -      łożyska: 100%,
  -      urządzenia dylatacyjne: 100%,
  -      odwodnienie: 100%,
  -      izolacje: 100%,
  -      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 100%,
  -      roboty przyobiektowe: 100%,
  -      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 100%.

 

Roboty branżowe:

 • W zakresie branży sanitarnej:
 • Sieci gazowe wysokiego i niskiego ciśnienia:
  - nie realizowano. Prace zostały zakończone. Uzyskano protokoły odbioru końcowego przebudowanych sieci.
 • Kolizje wodociągowe:
  - nie realizowano. Roboty zakończone, konieczne do wykonania są regulacje wysokościowe skrzynek żeliwnych na obudowach hydrantów oraz zasuw; brakuje protokołów odbioru końcowego od gestorów sieci z informacją o przekazaniu do eksploatacji.
 • Kolizje kanalizacyjne:
  - roboty zakończone, brak protokołów odbioru końcowego od gestorów sieci z informacją o przekazaniu do eksploatacji. Nie wykonywano prac.
 • Kanalizacja deszczowa:
  - roboty montażowe zostały zakończone. Wykonawca prowadził prace związane z czyszczeniem oraz udrażnianiem wybudowanych urządzeń. Wykonawca jest w trakcie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych urządzeń. Wykonawca wykonał montaż uzbrojenia przepompowni ścieków P48.1 wraz z uruchomieniem; nie dostarczył dokumentów z uruchomienia przepompowni.
 • W zakresie melioracji i hydrotechniki Wykonawca nie wykonywał robót.
 • Roboty w zakresie energetyki:
  zasadnicze roboty elektroenergetyczne na odc. Kontraktu nr 1 zostały wykonane w całym zakresie. Inżynier oczekuje na kompletną dokumentację powykonawczą. Nie uruchomiono, zgodnie z PFU, zdalnego systemu sterowania oświetleniem.
  Wykonawca wykonał rozruchy oświetlenia po zainstalowaniu przez PGE układów pomiarowych. Wykonawca wykonywał pomiary elektryczne i usuwał awarie kabli i opraw oświetleniowych. Pozostało jeszcze do zainstalowania 1 szt. liczników. Zostały zwiększone zabezpieczenia przedlicznikowe w szafach oświetleniowych SON. Oświetlenie uruchomiono.