Luty 2019

Pomimo przerwy zimowej Wykonawca kontynuował prace drogowe, mostowe oraz branżowe w ograniczonym zakresie.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • korekty SSTWiORB,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.
   

Roboty drogowe:

W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:

 • kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
 • gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
 • kontynuowano prace porządkowe na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy,
 • kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
 • wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
 • wykonywano prace dotyczące odwodnienia placu budowy,
 • rozpoczęto prace związane z wydobyciem zbiornika podziemnego.

 

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty stałe:

 • usuwanie karpin i pozostałości po wycince,
 • odhumusowanie i wywóz nadmiaru humusu z terenu budowy,
 • kontynuacja robót w zakresie wyburzeń i rozbiórek ogrodzeń,
 • wymiana gruntu podłoża w km 16+232 - km 16+252,
 • dogęszczanie wykonanych poprzednio nasypów po okresie zimowym,
 • realizacja wykopów, w szczególności wykopów związanych z odwodnieniem terenu budowy,
 • przygotowanie podłoża pod nasypy i formowanie nasypów.

 

Zaawansowanie robót drogowych:

 • roboty przygotowawcze: 76,22%,
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 26,06%,
 • odwodnienia: 7,01 %,
 • podbudowy: 17,05%,
 • nawierzchnia: 1,00%,
 • roboty wykończeniowe: 0%,
 • humusowanie: 0%,
 • oznakowanie pionowe i poziome: 0%,
 • bariery ochronne: 0%,
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0%,
 • elementy ulic: 0%,
 • ogrodzenia dróg: 0%,
 • ekrany akustyczne: 4,5%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian i uszczegółowień,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

 

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: zakończono roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460), podpory ramy, ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • WS-2 w km 4+797,19: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 54,00%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-5 w km 5+428,24: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 31,00%.
 • MS-1 w km 6+598,92: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 30,30%.
 • WS-1 w km 6+709,20: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 48,20%.
 • MS-2 w km 6+984,02: rozpoczęto roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 2,40%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 57,40%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 50,00%.
 • KD-2 w km 10+506,00: rozpoczęto roboty przygotowawcze.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 1,00%.
 • MS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 30,20%.
 • WS-4 w km 12+441,40: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 34,10%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 24,00%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 52,50%.
 • WD-4 w km 17+038,62: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 50,00%.
 • WD-5 w km 19+306,23: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 18,75%.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • roboty przygotowawcze: 90%,
 • fundamenty: 82%,
 • podpory i konstrukcje oporowe: 76%,
 • ustroje nośne: 51%,
 • łożyska: 51%,
 • urządzenia dylatacyjne: 0%,
 • odwodnienie: 5%,
 • izolacje: 30%,
 • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 0%,
 • roboty przy-obiektowe: 10%,
 • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 0%.

 

PRACE BRANŻOWE:
 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian,
 • korekty SSTWiORB,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

Roboty branżowe:

Kontynuowano prace w zakresie branży kanalizacyjno-sanitarnej, kanalizacji deszczowej:

 • kolizja PW3 - łączenie węzłów,
 • kolizja PW6 - chlorowanie, badania, przepięcie,
 • kolizja PW7 - montaż węzłów przełączeniowych, odcięcia i przepięcie,
 • kolizja PW9 - chlorowanie, przygotowanie do przepięcia,
 • kolizja PW10 - chlorowanie, przygotowanie do przepięcia,
 • kolizja PW11 - chlorowanie, płukanie,
 • kolizja PW15 - łączenie węzłów, chlorowanie, płukanie, przepięcie,
 • kolizja PW16 - chlorowanie, płukanie.

Kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na trasie głównej i drogach dojazdowych i poprzecznych. Wykonywano kanały deszczowe, wpusty i przykanaliki, studnie.

Wykonano roboty na zbiornikach:

 • realizowano roboty ziemne, umocnienie dna i skarp zbiornika ZB-09a,
 • zakończono roboty w zakresie umocnienia dna i skarp zbiornika ZB-05.

Kontynuowano dotychczasowe roboty oraz rozpoczęto roboty w zakresie energetyki w relacji do daty otrzymywanych umów o przebudowę:

 • NN5 - montaże i demontaże linii napowietrznej,
 • SN1 - montaże i demontaże linii napowietrznej,
 • SN2 - montaże i demontaże linii napowietrznej,
 • SN6 - montaże i demontaże linii napowietrznej,
 • SN7 - montaże i demontaże linii napowietrznej,
 • SN8 - montaże i demontaże linii napowietrznej, tymczasowy słup SN,
 • SN10 - przewiert sterowany.

Realizowano ponadto roboty w zakresie:

 • przepustów kablowych i układania linii kablowych oświetlenia oraz montażu fundamentów słupów oświetleniowych, przebudowy oświetlenia parkingu w km 7+400,
 • kabli zasilających urządzenia SZR,
 • zasilania pompowni ścieków.

W zakresie teletechniki realizowano roboty w związane z kanałem technologicznym oraz prace zabezpieczające związane z realizacją planowanych bypassów. Prowadzono roboty w zakresie kolizji T2/01, T2/02, T2/03 oraz budowy kanału technologicznego.

W zakresie ekranów akustycznych prowadzono roboty związane z posadowieniem i konstrukcjami wsporczymi (słupów) ekranów akustycznych: EL-1a, EL-1b, EL-1ab, EL-3, EP-4, EP-5, EL-10.