Luty 2018

  • Uzyskano ZRID dla Części 1 - odcinek od km 4+049 do km 5+650 13.02.2018 r.
  • Wykonano prace projektowe w zakresie uszczegółowania i korekt projektu wykonawczego
  • Wykonano dodatkowe SSTWiORB (szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)
  • Złożono do zatwierdzenia skorygowane rewizje niezatwierdzonych STWiORB
  • Kontynuowano prace związane z opracowaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchem
  • Uszczegółowiono przedstawione przedmiary robót dla wszystkich branż zgodnie z uwagami Konsultanta
  • Kontynuowano prace związane z opracowaniem ZPRS (Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych)