Listopad 2020

Listopad 2020

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

 • W zakresie robót tymczasowych wykonano następujące roboty:

- wykonywano prace dotyczące utrzymania nawierzchni i odwodnienia pasa drogowego,

- utrzymywano oznakowanie tymczasowe pionowe i poziome w ramach TOR,

- demobilizacja zaplecza materiałowo - produkcyjnego Wykonawcy wraz z rekultywacją terenu.

 • Zaawansowanie robót drogowych:

- roboty przygotowawcze: 99%,

- roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 99%,

- odwodnienia: 95%,

- podbudowy: 99%,

- nawierzchnia: 99%,

- roboty wykończeniowe: 90%,

- humusowanie: 93%,

- oznakowanie pionowe i poziome: 99%,

- bariery ochronne: 99%,

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 95%,

- elementy ulic: 98%,

- ogrodzenia dróg: 99%,

- ekrany akustyczne: 100%.

 

PRACE I ROBOTY BRANŻY MOSTOWEJ:

 Wykonawca wykonywał prace wykończeniowe, w zakresie usterek oraz prace przyobiektowe na przepustach PDZ-15, PZM-1,PZM-2, PZM-2a, PZM-2b, PZM-3, PZM-3a, PAM-3b, PZM-3c, PZŁ-4, PZŁ-4a, PZŁ-5, PZŁ-5a, PZŁ-6, PZŁ-6a, PZŁ-7,PZŁ-7a,  PZŁ-8, PZŁ-8a, PZŁ-9, PZŁ-9a, PZM-10, PZM10a, PZM-10b, PZM10c, PZM10d, PZM-11, PZM-11b, PZM-12, PZM12a, PZM-12b, PZM13, PZM 13a, PZM-13b, PZM14, PZM14a, PZM-14b, PZM-15, PZM-15a, PZM-15b.

 • Zaawansowanie robót mostowych:

-      roboty przygotowawcze: 100%,

-      fundamenty: 100%,

-      podpory i konstrukcje oporowe: 100%,

-      ustroje nośne: 100%,

-      łożyska: 100%,

-      urządzenia dylatacyjne: 100%,

-      odwodnienie: 100%,

-      izolacje: 100%,

-      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 100%,

-      roboty przyobiektowe: 100%,

-      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 100%.

ROBOTY BRANŻOWE:

 • W zakresie branży sanitarnej:

 

 • Sieci gazowe:

- nie realizowano. Prace zostały zakończone.

 • Kolizje wodociągowe:

- nie realizowano. Roboty zakończone, konieczne do wykonania są regulacje wysokościowe skrzynek żeliwnych na obudowach hydrantów oraz zasuw, brakuje protokołów odbioru końcowego od gestorów sieci z     informacją o przekazaniu do eksploatacji.

 • Kolizje kanalizacyjne:

- roboty zakończone, brak protokołów odbioru końcowego od gestorów sieci z informacją o przekazaniu  do eksploatacji. Nie wykonywano prac. 

 • Kanalizacja deszczowa:

- roboty montażowe zostały zakończone. Wykonawca prowadził prace związane z czyszczeniem oraz udrażnianiem wybudowanych urządzeń. Jest w trakcie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych urządzeń.

 • W zakresie zbiorników retencyjnych wykonywano:

- budowa zjazdów dla zbiorników Zb-03, Zb05, Zb-06, Zb-08,

- budowa umocnień wlotu dla Zb-05,

- wykonanie obsiewu dla Zb-05,

- likwidacja uszkodzeń po nawałnicach dla Zb-03, Zb05, Zb-06, Zb-08 oraz na rowach melioracyjnych.

 • W zakresie melioracji wykonywano roboty naprawcze zniszczeń, zamuleń i rozmyć po wcześniejszych opadach: 

- naprawy Dopływu spod Pęclina w km 9+500,

- naprawa i konserwacja Rowu R-19 w km 12+500,

- naprawa i konserwacja Rowu R-18 w km 13+100,

- naprawa i konserwacja Rowu Bez Nazwy w km 13+900, 16+200, 17+200,

- naprawa i konserwacja Rowu R-E w km 15+200.

 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:

- roboty elektroenergetyczne na odc. Kontraktu nr 1 zostały wykonane w całym zakresie 

- w listopadzie wykonywano pomiary elektryczne oświetlenia. Nie uruchomiono zgodnie z PFU zdalnego systemu sterowania oświetleniem i nie przeprowadzono szkolenia użytkownika w tym zakresie. Inżynier       oczekuje na kompletną dokumentację powykonawczą.

- W branży teletechnicznej kontynuowano prace w zakresie budowy kanału technologicznego:

- kontynuowano wykonywanie budowę linii światłowodowej dla obsługi SZR.

- pozostają odbiory dokumentacji powykonawczej itp.

 • W zakresie ekranów akustycznych:

- nie realizowano. Prace zakończone.

 • Wykonywano nasadzenia: 

- sadzenie drzew liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem
z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,

- sadzenie drzew liściastych form piennych z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem
z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,

- sadzenie krzewów z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mikoryzy
 i hydrożelu,

- sadzenie pnączy z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu,

- zakup i transport kory drzewnej,

- zakup i transport i rozścielenie agrowłókniny,

- rozłożenie karp przy przejściach  dla zwierząt.

 • W zakresie branży BRD Wykonawca utrzymywał tymczasową organizacje ruchu. Prowadził również naprawy zgodnie z zaleceniami audytu BRD i Inżyniera.
 • W zakresie ogrodzeń Wykonawca wykonywał poprawki wg wskazań audytu BRD i Nadzoru, w tym: naprawy płotków naprowadzających, regulację bram i furtek.