Listopad 2018

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • korekty SSTWiORB,
 • uszczegóławianie przedmiarów robót,
 • kontynuowano prace związane z uzupełnieniem ZPRS,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych,
 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
  - gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do podbudów,
  - kontynuowano prace porządkowe na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy,
  - kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych i wyjazdów z budowy w obrębie przekazanych działek stanowiących część docelowego placu budowy.
 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty stałe:
  - kontynuowano prace w zakresie usunięcia karpin i uprzątnięcia pozostałości po wycince na przekazanych działkach,
  - realizowano końcowe prace związane z rozbiórką dróg, obiektów budowlanych, ogrodzeń i budynków oraz utylizacją i przekruszaniem materiałów z rozbiórki,
  - wykonywano roboty w zakresie zdjęcia humusu z trasy głównej i łącznic węzłów Wiązowna, Otwock i Ostrów, dróg dojazdowych i poprzecznych, zbiorników retencyjnych,
  - zakończono zasypanie Dołu Goldmana, zbrojenia skarp nasypów i przygotowanie podłoża pod nasypy w trasie zasadniczej i drogach dojazdowych, wykonywano roboty ziemne (wykopy i nasypy) na trasie zasadniczej S17 oraz na drogach dojazdowych i poprzecznych,
  - wykonywano warstwy mrozochronne na węźle Góraszka, DD03 i DD09,
  - wykonywano materac wzmacniający podłoże od km 17+200 do km 17+520,
  - wykonywano podbudowę pomocniczą z mieszanki C3/4 na drogach dojazdowych DD09 i DD13,
  - wykonywano podbudowę pomocniczą z mieszanki C5/6 na łącznicach węzła Góraszka,
  - wykonywano podbudowy z KŁSM na DD09, DD13 i łącznicach węzła Góraszka i Wiązowna.
  - wykonano dalsze odcinki warstwy technologicznej z gruntocementu Rm=5 MPa,
  - wykonano podbudowę zasadniczą AC22P na łącznicach węzła Wiązowna W04L; W05L, W06L.
 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 76,12%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 25,18%,
  - odwodnienia: 5,77%,
  - podbudowy: 15,13%,
  - nawierzchnia: 1,00%,
  - roboty wykończeniowe: 0%,
  - humusowanie: 0%,
  - oznakowanie pionowe i poziome: 0%,
  - bariery ochronne: 0%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0%,
  - elementy ulic: 0%,
  - ogrodzenia dróg: 0%,
  - ekrany akustyczne: 0%.

 GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian i uszczegółowień,
 • uszczegóławianie przedmiarów robót,
 • kontynuowano prace związane z uzupełnieniem ZPRS,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: zakończono roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460), podpory ramy, ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • WS-2 w km 4+797,19: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, rozpoczęto prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 34,50%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-5 w km 5+428,24: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy..
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 31,00%.
 • MS-1 w km 6+598,92: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 12,48%.
 • WS-1 w km 6+709,20: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 19,80%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 20,40%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, rozpoczęto prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 31,25%.
 • KD-2 w km 10+506,00: rozpoczętoroboty przygotowawcze.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 1,00%.
 • MS-3 w km 11+025,68: trwają roboty przygotowawcze roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 15,20%.
 • WS-4 w km 12+441,40: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 23,15%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 21,50%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 20,00%.
 • WD-4 w km 17+038,62: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 16,25%.
 • WD-5 w km 19+306,23: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 12,50%.

Na budowie prowadzone są roboty budowlane na 16 z 41 przepustów

 • Prace wykonywane na przepustach:
  - posadowienia przepustów( stabilizacja gruntu cementem, ława żelbetowa)
  - montaż prefabrykatów
  - zbrojenie deskowanie skrzydeł przepustu
  - izolacja cienka i zasypka przepustów
 • Zaawansowanie robót mostowych:
  - roboty przygotowawcze: 88%,
  - fundamenty: 72%,
  - podpory i konstrukcje oporowe: 53%,
  - ustroje nośne: 15%,
  - łożyska: 13%,
  - urządzenia dylatacyjne: 0%,
  - odwodnienie: 0%,
  - izolacje: 30%,
  - wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 0%,
  - roboty przy-obiektowe: 0%,
  - roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 0%.

 

PRACE I ROBOTY BRANŻOWE:

 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:
  - prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian,
  - korekty SSTWiORB,
  - uszczegóławianie przedmiarów robót,
  - kontynuowano prace związane z uzupełnieniem ZPRS,
  - opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.
 • kontynuowano prace w zakresie branży kanalizacyjno-sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz kontynuowano prace związane z przebudową kolizji gazowych,
 • kontynuowane były roboty branżowe w zakresie przebudowy kolizji wod. - kan.,
 • realizowano lub zakończono prace w terenie – kolizje PW3 (przepięcie), PW7a, PW9, PW10, PW12, PW14 (przepięcie), PW16,
 • w zakresie kolizji sieci gazowych realizowano roboty w zakresie kolizji: GW6 i GS1,
 • kontynuowano dotychczasowe roboty oraz rozpoczęto roboty w zakresie energetyki w relacji
  do daty otrzymywanych umów o przebudowę oraz budowę oświetlenia drogowego,
 • prowadzone były roboty w zakresie układania kabli oświetleniowych, realizacji stacji transformatorowych, złączy SN i kolizji: nN17; nN25; nN32; średniego napięcia: SN2, SN3, SN10, SN12, SN13, SN15,
 • prowadzono demontaże istniejących sieci linii 5nN, 6SN, 8nN, 12nN, 13,nN.
 • realizowano roboty w zakresie przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych – kolizje:  T1/01, T2/01, T2/02, T2/05, T2/06, T2/06.1, T2/07.1, T2/09 T2/10, Internet dla Mazowsza,
 • w zakresie teletechniki realizowano: roboty ziemne, przewierty, montaże studni kablowych, układanie kabli, demontaże istniejących sieci, montaż i uzbrajanie słupów sieci napowietrznych.