Lipiec 2020

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

 • kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
 • kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
 • wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
 • wykonywano prace dotyczące odwodnienia placu budowy,
 • utrzymywano oznakowanie tymczasowe pionowe i poziome na odcinkach, na których przełożono ruch.

 

 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty drogowe:

 

Lokalizacja

Zakres wykonanych robót

DD01 0+350 - 0+392

Chodniki

DD09 3+450 - 3+598

DD13 0+380 - 0+420

DD23

DG271115W / DP2764W
0+160 - 0+218

DP2710

DW721.1 0+100 - 0+180

Chodniki / ścieżka rowerowa

DW721.1 i DW721.2

DW721.2 0+060 - 0+080

DW721.2 0+000 - 0+060

Chodniki / zjazdy

DD01 0+000- 0+300

Humusowanie skarp

S174+049 - 19+200

DD09 2+200 - 3+000

DD17

DP2716W

S17 4+049 - 11+400

S17 km 15-18

Węzeł Otwock

DD02 0+000 - 0+300

Humusowanie terenów płaskich, rowy

DD09 2+200 - 3+000

DD10 0+300 - 0+900

S17 7+400 - 7+800

S17 L 5+800 - 6+400

DD09 3+450 - 3+598

Korytowanie i wykonanie podłoża pod konstrukcję

DD09a 0+000 - 0+086

DD13 0+000 - 0+150

DG271115W / DP2764W 0+ 160 - 0+200

Korytowanie i wykonanie podłoża pod konstrukcję

S17 4+049 - 11+400

Koszenie traw

DD09 3+450 - 3+600

Krawężniki

S17 4+049 - 11+400

Makroniwelacja terenów zielonych i humusowanie

S17 km 12

S17 km 18+500

DD09 3+120 ul. Biesiadna

Nasypy

DD19

DD21

DD22

DD02 0+000 - 0+120

Nawierzchnia z kostki betonowej - wyspy

Rondo Góraszka

Nawierzchnia z kostki kamiennej - ronda

DD09 3+450 - 3+600

Obrzeża

DD17

Odhumusowanie

DD17.1

DD09 3+120 ul Biesiadna

DD10 1+540 - 1+836

PT 7+300 - 7+900

Pas technologiczny

S17 L 7+050 - 7+200

DD04 0+000 - 0+280

Pobocza

DD17

Góraszka Łącznik 1, Łącznik 2

S17 km 11 i 14

S17 km 19

Węzeł Ostrów

DD18 1+900 - 2+050

Podbudowa BA

DD18 2+050-2+150 i wjazd awaryjny 13+850P i 13+775L

DD23

DD25 0+000-0+250

Rondo Ostów L

Rondo Ostrów P + Łącznice O1P+O2P+O3P

WD2 uciąglenie + DD17 0+350 - 1+540

DG271641W

Podbudowa C1,5/2

DD17

Podbudowa C3/4

DD17.1

DD18

DD25

DD17

Podbudowa KŁSM

DD18

DG271641W

DD05 0+304 0+348 - zjazdy

Podbudowa pomocnicza C3/4

DD09 3+120

DD09 3+450 - 3+600

DD09a 0+000 - 0+086

DD13 0+000 - 0+150

DG271115W / DP2764W 0+ 160 - 0+200

DD09 3+450 - 3+598

Podbudowa z KŁSM

DD09a 0+000 - 0+086

DD17

DD20

DD21

DG271115W / DP2764W 0+ 160 - 0+200

DP2716W 0+000 - 0+055

DD17

Podłoże

DD18

DD19

DD20

DD21

DD22

Podłoże

DD25

DD09 3+120 ul Biesiadna

Profilowanie nasypu

S17 L 5+800 - 6+400

Profilowanie skarp

S17 P 7+200

Schody

S17L 17+951 i 18+980

S17P 7+250, 7+450, 12+870

Łącznice O4L+O5L+O6L

SMA

Łącznik2 + DD1

Rondo Ostów L

Rondo Ostrów P + Łącznice O1P+O2P+O3P

S17 L 6+900 - 11+120

Ścieki muldowe

DD09 3+330 - 3+430

Ścieki przykrawędziowe

JLSL KM 14, 15, 17, 18, 19

S17 P 9+800, 7+600

S17 4+049 - 11+400

Ścieki skarpowe

S17 L 6+000 - 7+000

DD01 0+300 - 0+392
DD02 0+000 - 0+818

Ścieżka rowerowa

DD23

DD15

S17 P 9+488

Ścieki z kostki brukowej

Węzeł Ostrów

Umocnienie rowów, humusowanie skarp

S17 4+049 - 11+400

Uzupełnianie poboczy

DD17

Warstwa mrozochronna

DD17.1

DD18

DD20

DD21

DD10 1+050-1+150

Warstwa ścieralna

DD12 0+000-0+050

DD13 0+420 - 1+420

DD17 0+350 - 1+910

DD17 1+920-2+500

DD18 1+300-2+030

DD2

DD20 0+000-1+250

DD21

DD23

DD5 + DP2741W

DG27164W-WD4
0+000-0+112 i 0+410-0+592

DP2716 0+000-0+050

DP2716W-WD5 - ścieżka rowerowa

DW721.1

DW721.2

WD2

DD17 0+350 - 1+540

Warstwa wiążąca

DD18 1+900 - 2+050

DD18 2+050-2+150 i wjazdy awaryjne 13+850P i 13+775L

DD23

DD25 0+000-0+250

DP2716W 0+000-0+050

Rondo Ostów L

Rondo Ostrów P + Łącznice O1P+O2P+O3P

WD2

S17

Wjazdy awaryjne

DD10 0+600 - 1+500

Wykop - rowy

DD10 0+700 - 0+900

DD17

S17 P 6+650 - 6+720

DD17

Wykop / nasyp

DD17.1

Wykop / nasyp

DD21

DD18

Wykopy

DD25

DP2710W

Zjazdy

S17 8+900 - 9+500

Zjazdy do zbiorników

DD09

DD09

DD11

 

 

 

 • Wykonywano oznakowanie poziome:

 

 

Lokalizacja

Zakres wykonanych robót

DD01 0+000 - 0+392

Oznakowanie poziome

DD02 0+000 - 0+820

Oznakowanie poziome

DD17

Oznakowanie poziome

DD18

Oznakowanie poziome

DD3/DD4

Oznakowanie poziome

DW721

Oznakowanie poziome

O.04L, O.05L, O.06l

Oznakowanie poziome

S17 JL 15+300 - 17+500

Oznakowanie poziome

S17 JP 17+600 - 19+100

Oznakowanie poziome

S17 JP 8+155 - 8+428

Montaż PEO

S17 L 12+700 - 13+000

Oznakowanie poziome

S17 L 17+500 - 19+100

Oznakowanie poziome

S17 P 15+350 - 16+100

Oznakowanie poziome

S17P 5+500 - 8+300

Oznakowanie poziome

TG JP 9+400 - 19+200

Oznakowanie poziome

WD2

Oznakowanie poziome

Węzeł Ostrów

Oznakowanie poziome

WM01P

Oznakowanie poziome

WM02P

Oznakowanie poziome

 

 

 

 

 

 • Wykonywano oznakowanie pionowe:

Lokalizacja

Zakres wykonanych robót

11+486

Montaż konstrukcji bramowych z tablicami E

13+101

Montaż konstrukcji z tablicami E14

18+987

Montaż konstrukcji bramowych z tablicami E

4+049 - 19+200

Montaż słupków U1

4+049 - 19+200

Montaż osłon przeciwolśnieniowych U19

4+221

Montaż konstrukcji bramowych z tablicami E

4+957

Montaż konstrukcji bramowych z tablicami E

5+355

Montaż konstrukcji bramowych z tablicami E

5+519

Montaż konstrukcji z tablicami E14

6+756

Montaż konstrukcji bramowych z tablicami E

7+237

Montaż konstrukcji bramowych z tablicami E

8+011

Montaż konstrukcji bramowych z tablicami E

8+102

Montaż konstrukcji z tablicami E14

TG i Węzły

Oznakowanie pionowe

TG, Węzeł Wiązowna, Góraszka i Otwock

Montaż słupków do znaków i krat płaskich

Węzeł Ostrów

Oznakowanie pionowe

Węzeł Wiązowna

Montaż konstrukcji z tablicami F8

 
 

 

 • Wykonywano bariery energochłonne:

Lokalizacja

Zakres wykonanych robót

9+446 - 9+466 S17 pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 20 mb SPR SX (H1W3)

9+716 - 9+741 S17 pas dzielący

montaż barier drogowych 25 mb SPR DL (H1W5)

10+435 - 10+462 S17 pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 27 mb SPR SX (H1W3)

13+105 - 13+157 S17 pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 52 mb SPR SX (N2W3)

13+853 - 14+017 S17
pas dzielący

montaż barier drogowych 164 mb SPR DL (H1W5)

14+600 - 14+680 S17
pas dzielący

montaż barier drogowych 80 mb SPR DL (H1W5)

14+686 - 14+758 S17
pas dzielący

montaż barier drogowych 72 mb SPR DL (H1W5)

14+017 - 14+165 S17
pas dzielący

montaż barier drogowych 148 mb SPR DL (H1W5)

15+276 -  15+404 S17
pas dzielący, strona prawa

montaż barier drogowych 128 mb SPR DL (H1W5)

0+260 - 0+272 DP2710W pobocze, strona prawa

montaż barier drogowych 12 mb SPR SX (N2W3)

0+542 - 0+602 DP2710W pobocze, strona prawa

montaż barier drogowych 60 mb SPR SX (N2W3)

18+268 - 18+282 S17 pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 14 mb SPR SX (N2W3)

18+282 - 18+296 S17 pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 14 mb SPR SX (H1W3)

18+296 - 18+316 S17 pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 20 mb SPR SX (H1W3)

0+134 - 0+230 DP2716W pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 96 mb SPR SX (N2W3)

0+230 - 0+254 DP2716W pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 24 mb SPR SX (H1W3)

0+254 - 0+270 DP2716W pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 16 mb SPR HS (H2W3)

0+325 - 0+341 DP2716W pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 16 mb SPR HS (H2W3)

0+341 - 0+365 DP2716W pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 24 mb SPR SX (H1W3)

0+578 - 0+600 DP2716W pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 22 mb SPR SX (N2W3)

0+000 - 0+094 O-06L pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 94mb MR SK (H2W2)

0+001 - 0+212 O-05L pobocze, strona prawa

montaż barier drogowych 196 mb SPR SX (N2W3)

0+036 - 0+066 O-04L pas dzielący, strona prawa

montaż barier drogowych 30mb MR SK (H2W2)

0+050 - 0+246 O-06L pobocze, strona prawa

montaż barier drogowych 196 mb SPR SX (N2W3)

0+000 - 0+022 O-02P pobocze, strona prawa

montaż barier drogowych 22 mb SPR SX (H1W3)

0+000 - 0+032 O-03P pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 32mb MR SK (H2W2)

0+022 - 0+092 O-02P pobocze, strona prawa

montaż barier drogowych 66 mb SPR SX (N2W3)

0+036 - 0+116 O-01P pas dzielący, strona lewa

montaż barier drogowych 80mb MR SK (H2W2)

0+036 - 0+116 O-01P pas dzielący, strona prawa

montaż barier drogowych 80mb MR SK (H2W2)

0+168 - 0+204 O-02P pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 36 mb MR SK (H2W2)

0+019 - 0+031 łącznik WM-05 pobocze, strona prawa

montaż barier drogowych 12 mb MR EP (N2W2)

0+020 - 0+028 łącznik WM-05 pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 8 mb MR EP (N2W2)

0+028 - 0+084 WM-05 pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 56 mb MR EP (N2W2)

0+031 - 0+083 WM-5 pobocze, strona prawa

montaż barier drogowych 52 mb MR EP (N2W2)

0+083 - 0+091 łącznik WM-05 pobocze, strona prawa

montaż barier drogowych 8 mb MR EP (N2W2)

0+084 - 0+096 łącznik WM-05 pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 12 mb MR EP (N2W2)

0+627 - 0+735 DD17 pobocze, strona prawa

montaż barier drogowych 108 mb MR EP (N2W2)

0+634 - 0+734 DD17 pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 100 mb MR EP (N2W2)

1+099 - 1+199 DD17 pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 100 mb SPR SX (N2W3)

1+360 - 1+452 DD17 pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 92 mb SPR SX (N2W3)

1+452 - 1+549 DD17 pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 97 mb MR EP (N2W2)

1445 - 1549 DD17 pobocze, strona prawa

montaż barier drogowych 104 mb MR EP (N2W2)

0+365 - 0+441 DP2716W pobocze, strona lewa

montaż barier drogowych 76 mb SPR SX (N2W3)

 

 

 

 

Zaawansowanie robót drogowych:

 • roboty przygotowawcze: 99%,
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 99%,
 • odwodnienia: 80%,
 • podbudowy: 95%,
 • nawierzchnia: 92%,
 • roboty wykończeniowe: 70%,
 • humusowanie: 75%,
 • oznakowanie pionowe i poziome: 85%,
 • bariery ochronne: 92%,
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 70%,
 • elementy ulic: 80%,
 • ogrodzenia dróg: 75%,
 • ekrany akustyczne: 99%.

PRACE I ROBOTY BRANŻY MOSTOWEJ:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności
w branży mostowej:

Lp.

Opis wykonywanych robót

Obiekt

1

Prace przyobiektowe

WS-2 (1.1)

2

Prace przyobiektowe

T-3

3

Prace przyobiektowe

MS-4

4

Prace przyobiektowe

MS-5

5

Prace przyobiektowe

MD-6

6

Prace przyobiektowe

MD-8

7

Prace przyobiektowe

MS-1

8

Prace przyobiektowe

WS-1

9

 

Prace przyobiektowe

MS-2

10

Prace przyobiektowe

WS-2 (1.2)

11

Prace przyobiektowe

WD-1

12

Prace przyobiektowe

KD-2

13

Prace przyobiektowe

MS-3

14

Prace przyobiektowe

WS-3

15

Prace przyobiektowe

WS-4

16

Prace przyobiektowe

WD-2

17

Prace przyobiektowe

WD-3

18

Prace przyobiektowe

WD-4

19

Prace przyobiektowe

WD-5

 

Roboty wykonywane na przepustach skrzynkowych:

Obiekt

Opis robót

PZM-2

Montaż półek dla zwierząt.

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

PZM-2a

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu. Montaż koszy gabionowych i korytek muldowych.

Obrukowanie nad wlotem i wylotem. Montaż schodów skarpowych.

PZM-2b

Betonowanie ścian skrzydeł S2, S3.

Montaż półek dla zwierząt. Betonowanie ścian skrzydeł S1, S4.

Roboty izolacyjne przed zasypką, zasypka przepustu.

Zasypka przepustu.

Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe.

Zbrojenie płyt przejściowych. Kosmetyka powierzchni betonowych.

PZM-3

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

Montaż koszy gabionowych i koryt muldowych.

PZM-3a

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

PZM-3b

Montaż koszy gabionowych i koryt muldowych.

PZM-3c

Hydrofobizacja skrzydeł, malowanie wlotu i wylotu.

Montaż koszy gabionowych i koryt muldowych.

PZM-15b

Kosmetyka widocznych powierzchni betonowych wlotu i wylotu oraz skrzydeł.

 

Zaawansowanie robót mostowych:

-      roboty przygotowawcze: 100%,
-      fundamenty: 100%,
-      podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
-      ustroje nośne: 100%,
-      łożyska: 100%,
-      urządzenia dylatacyjne: 100%,
-      odwodnienie: 100%,
-      izolacje: 100%,
-      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 100%,
-      roboty przyobiektowe: 98%,
-      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 100%.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace  w pozostałych branżach:

 

Roboty branżowe:

 • Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej:
  - Kolizje sanitarne:
    - nie realizowano.
 • Sieci gazowe:
  - zakończono prace związane z przebudową zbiorników LPG na stacji paliw Orlen w km 15+100 str. L.
 • Kolizje wodociągowe:
  - nie realizowano.
 • Kanalizacja deszczowa: kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na trasie głównej i drogach dojazdowych i poprzecznych.
  - wykonano kanał KD10 w km 4+600 w zakresie OS10.1,SW10.2-WLOT10.1, OS10.1-D10.2
  - wykonano kanał KD13 w km 4+900 sw13.1-d13.1-os13.1-w13.1,
  - wykonano kanał KD101 w km 15+300 w zakresie SW101.3, D101.2.2, D101.2.1, SW101.2-D101.2.1, SW101.4 SW101.1.2, SW101.3,
  - wykonano kanał KD129 na DD09 w zakresie SW129.2-WR129.2,
  - wykonano kanał KD131 na DD09 w zakresie SW131.2-SW131.2,
  - wykonano studnie wpadowe nr: SW122.1, SW27.1, SW25.1, SW28.1, SW89.2, SW99.1, SW95a.3, SW95a.4, SW107.2, SW102.1, SW107.3, sw141.1, sw142.2.
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - prowadzono prace naprawcze na Kanale Boryszewskim w km 5+200, na R-29 w km 18+700 i na R-19 w km 12+500.
 • W zakresie zbiorników retencyjnych wykonywano następujące roboty:
  - zbiornik ZR02 - wykonano podsypkę pod płyty ażurowe,
  - zbiornik ZR01 - zahumusowano skarpy,
  - zbiorniku ZB04 - wykonywano  humusowanie na skarpach, układano płyty ażurowe,
  - zbiornik ZB10 - ukończono uszczelnienie zbiornika, wykonano podsypkę pod płyty ażurowe,
  - zbiornik ZB11 - ukończono dociążenie, wykonano umocnienie z płyt ażurowych na poziomie 90%, montaż geokraty z humusowaniem na poziomie 20%,
  - zbiorniki ZB13 - poprawianie wykopu,
  - zbiornik ZB15 - ukończono uszczelnienie, wykonano podsypkę oraz ułożono geowłókninę,ułożono płyty ażurowe, trwa montaż geokraty,
  - zbiornik ZB17 - wykonano wykop, uszczelnienie, dociążenie, trwa układanie płyt ażurowych.
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - zainstalowano słupy i oprawy na drogach dojazdowych DD04 i DD05,
  - zainstalowano słupy na drogach dojazdowych DD09 i DD12,
  - ułożono kable oświetleniowe, zainstalowano słupy i oprawy na węźle Ostrów (DP2716 lewa strona),
  - ułożono kable oświetleniowe, zainstalowano słupy na drodze dojazdowej DD17.1 i DP2710,
  - zabudowano złącza i słupki kablowe do zasilania urządzeń infrastruktury drogowej (ok. 60%).

 

 • W branży teletechnicznej:

kontynuowano prace w zakresie budowy kanału technologicznego:
- wykonano budowę kanalizacji KT -  ok. 1600 m,
- wykonano prace wykończeniowe, regulacja studni, czyszczenie – 1 kpl.,
- wykonano studnie kablowe – 2 szt.,
- wykonano przewierty dla KT – 50 m,
- prowadzono prace związane z przygotowaniem przejezdności.

 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - montaż oznakowania dróg ewakuacyjnych: strzałki, wyjścia ewakuacyjne
  - wykonano schody ewakuacyjne ekranów i schody techniczne do obsługi urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Wykonywano nasadzenia:
  - sadzenie krzewów z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu – 3778 szt.,
  - sadzenie drzew liściastych form naturalnych z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem i palikowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu – 14 szt.,
  - sadzenie pnączy z całkowitą zaprawą dołów, ściółkowaniem z zastosowaniem mykoryzy i hydrożelu – 1661 szt.,
  - zakup i transport kory drzewnej - 208 m3,
 • - zakup, transport i rozścielenie agrowłókniny - 5195 m2.

 

Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 92%.