Lipiec 2019

 

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności
w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • korekty SSTWiORB,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie i korygowanie PZJ i Projektów Technologicznych.
   

Roboty drogowe:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty stałe:

 • kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
 • gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
 • kontynuowano prace porządkowe i rozbiórki ogrodzeń  na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy,
 • kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu
  na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
 • wykonywano rozbiórki istniejących nawierzchni,
 • wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
 • wykonywano prace związane z odwodnieniem placu budowy,
 • zabezpieczano wydobytą cysternę – zabytek techniki.
 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty stałe:

ZAKRES ROBÓT

LOKALIZACJA

Chodniki

DD04 km 0+000 - 0+279

DD05 km 0+000 - 0+300

DD09 km 0+020 - 0+070

DW721.1 0+120 -0+180

Rondo Wiązowna str. L

Frezowanie nawierzchni

S17 km 11+950 - 12+750

Humusowanie

DD04 i DD05

DD09

S17 km 7+300 - 7+800

W01, rondo, W07

Kostka garnitowa - nawierzchnie

Rondo Wiązowna str. L, P

Rondo DD04/DD05

Rondo Góraszka

Krawężniki

DD09 km 0+840- 1+120

DW 721.1 km 0+130 - 170

Rondo DD04/DD05

Rondo Góraszka

Rondo Wiązowna Str. L, P

Makroniwelacja terenów zielonych

S17 JP km 18+400

Mrozoochronna

S17  km 18+200-18+580

DD18 km 1+500-1+640

DD5 km 0+250 - 0+390

G05 - Góraszka

Rondo Góraszka km 0+030 - 0+134

rondo PN Wiązowna

S17 km 3+900 - 13+950

Nasypy

DD05 km 0+260 - 0+389

DD09 km 2+800 - 2+960

DD09 km 2+980 - 3+140

DG271641W

DP2709W

DP2716W

S17 km 12+600 - 12+800

S17 km 4+900 - 5+140

S17 km 6+000 - 6+600

S17 km 6+620 - 6+700

S17 km 7+000 - 7+300

S17 km 9+950 - 10+340

DD11 km 0+000 - 0+200

DD9 km 1+700 - 2+100

G05 - Góraszka

rondo Góraszka

S17 km 11+100 - 11+900

S17 km 12+300 - 12+440

S17 km 4+900 - 5+140

S17 km 5+500 - 6+000

S17 km 6+700 - 6+900

S17 km7+800 - 8+200

Obrzeża

DD05 km 0+000 - 0+300

Odhumusowanie

DD09 km 2+800 - 2+960

DD16 km 0+000 - 0+493

DD21 km 0+200-1+350

DP2710W

S17 km 11+950 - 12+750

S17 km 14+300-14+400

S17 km 9+950 - 10+250

Plantowanie skarp

S17 km 13+100 - 13+400

Plantowanie skarp i humusowanie

DD13 km 0+960 - 1+260

Pobocza

DD13 węzeł Otwock

DD17 węzeł Otwock

DD18 km 0+360-0+630

DD18 km 1+000-1+500

DD18 km 2+100-2+700

Podbudowa BA

DD09 km 0+000 - 0+060

DD09 km 0+240 - 0+280

DD13 km 1+130 - 1+220

DW721 km 0+000 - 0+040

G-01P km 0+280 - 0+385,33

G-02P km 0+000 - 0+150

G-03L km 0+100 - 0+260

rondo DD4/DD5

Rondo Góraszka

Rondo PD W. Wiązowna

Rondo PN węzeł Wiązowna

W07 km 0+000 - 0+146

WM03L km 0+200 - 0+280

WM04L km 0+023 - 0+123

Podbudowa KŁSM

DD09 km 0+020-0+100

DD09 km 1+700 - 2+094

DD10 km 0+000 - 0+040

DD12 km 0+500 - 0+700

DD15 km 0+300 - 0+600

DD17 km 0+700 - 1+100

DD5 km 0+250 - 0+320

DW721 km 0+000 - 0+040

G01P km +300 - 0+385

G02P km 0+000 - 0+200

rondo DD4/DD5

Rondo Góraszka 0+030 - 0+134

rondo PD Wiązowna

rondo PN Wiązowna

Podbudowa pomocnicza C 5/6

G01P km 0+300 - 0+385

G02P km 0+000 - 0+200

Rondo Góraszka

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4

DD17 km 2+100-2+450

DD18  km 1+500-1+640

DD5 km 0+250 - 0+320

Podłoże

DD15 km 0+300 - 0+600

Rozbiórka starodroża

S17 km 11+400

S17 km 11+950 - 12+750

Ścieki monolityczne

G01, G02, G03, G04, W01, W02, W03,
S17 km 4+500 - 5+780

Ścieki skarpowe

S17 str. L km 7+335 - 7+600

S17 str. P km 4+600- 4+800

S17 str. P  km 4+600- 4+800

S17 str. P- km 9+700- 9+900

Ulepszone podłoże

DD12 km 0+420-0+500

DD15 km 0+300 - 0+600

DD17 km 1+900-2+550

S17 km 3+100 - 13+200

S17 km 13+350 - 13+440

DD09 km 0+200 - 0+300

Uzupełnienie pasa rozdziału

S17 JP km 16+350-18+200

Warstwa technologiczna Rm=5 MPa

S17 km 18+200-18+580

S17 km 10+400 - 10+712,

S17 km 12+600 - 12+800

S17 km 13+100 - 13+450

S17 km 13+900-13+950

S17 km 16+310-18+350

S17 km 17+860-18+580

S17 km 7+300 - 7+800

S17 km 8+200 - 8+500

S17 km 8+950 - 9+010

S17 km 9+500 - 9+950

Warstwa wiążąca

DD03 km 0+046 - 0+350

DD09 + zatoka autobusowa + zjazd

Rondo PN węzeł Wiązowna

W-07

Wykopy

DD17 km 1+900-2+550

DD21 km 0+350-0+380

S17 km 1+500-1+640

S17 km 6+000 - 6+600

S17 JL km 13+375 - 13+615

WM05 km 0+000 - 0+040

Wzmocnienie podłoża - półmaterac

S17 km 6+620 - 6+700

Wzmocnienie podłoża - materac geosyntetyczny

DP2716W km 0+220-270
0+325-0+345

Zjazdy

DD17

DD18 km 0+976

Podbudowa z chudego betonu C8/10

S17 km 13+400 - 13+650 P

S17 km 13+950 - 14+045 P

S17 km 17+300 - 18+145 P

S17 km 17+300 - 18+825 L

S17 km 18+840 - 19+055 P

Nawierzchnia C35/45

S17 km 5+500 - 5+965 P

S17 km 15+500 - 16+005 P

S17 km 4+049-4+765 L

S17 km 14+600 - 15+105

Zaawansowanie robót drogowych:

 • roboty przygotowawcze: 80%,
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 72%,
 • odwodnienia: 28%,
 • podbudowy: 35%,
 • nawierzchnia: 13%,
 • roboty wykończeniowe: 5%,
 • humusowanie: 2%,
 • oznakowanie pionowe i poziome: 0%,
 • bariery ochronne: 0%,
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0%,
 • elementy ulic: 20%,
 • ogrodzenia dróg: 0%,
 • ekrany akustyczne: 15%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian i uszczegółowień,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

 

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia. Zakończono prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 83,50%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: zakończono roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460), podpory ramy, ustrój nośny ramy, kapy chodnikowe. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 83,25%.
 • WS-2 w km 4+797,19: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym JL i JP. Zakończono montaż dylatacji, trwają prace nad izolacją oraz prace nad kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 83,35%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-5 w km 5+428,24: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 31,00%.
 • MS-1 w km 6+598,92: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończone prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 50,40%.
 • WS-1 w km 6+709,20: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,90%.
 • MS-2 w km 6+984,02: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 24,60%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym, rozpoczęto prace nad izolacją i kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 72,00%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Rozpoczęto prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, kapy chodnikowe, montaż dylatacji.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 67,00%.
 • KD-2 w km 10+506,00: rozpoczęto roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam,.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 20,50%.
 • MS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 66,20%.
 • WS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, rozpoczęto prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 47,00%.
 • WS-4 w km 12+441,40: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym JL. Rozpoczęto montaż dylatacji.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 42,95%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 62,50%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.Zamontowano dylatacje, Rozpoczęto prace nad izolacją i kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 75,50%.
 • WD-4 w km 17+038,62: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym. Rozpoczęto prace nad izolacją i kapami chodnikowymi. Zakończono montaż dylatacji.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 71,75%.
 • WD-5 w km 19+306,23: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 42,00%.

Poz.

Opis wykonywanych robót

Lokalizacja

Element

1.

Wykonanie zasypki, budowa murów oporowych z gruntu zbrojonego

WS-2 (1.1)

P1 JP, P4 JL i JP

2.

Wykonanie betonu podkładowego, zbrojenie, deskowanie, betonowanie

WS-2 (1.1)

Płyta przejściowa przy P1 JP

3.

Wykonanie betonu podkładowego, zbrojenie

 

Płyty przejściowe przy P4

4.

Wykonanie betonu podkładowego, zbrojenie, deskowanie, betonowanie (etap I i etap II)

WS-2 (1.1)

Gzyms murów oporowych M1 i M2

5.

Montaż urządzeń dylatacyjnych

WS-2 (1.1)

Urządzenia dylatacyjne JP

6.

Montaż kotew talerzowych, krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, betonowanie

WS-2 (1.1)

Kapy chodnikowe (lewa i prawa) na ustroju JP

7.

Wykonanie izolacji nawierzchni

WS-2 (1.1)

Kapa chodnikowa (lewa i prawa) na ustroju JL

8.

Wykonanie zasypki obiektu ramowego

MS-4

Segmenty od 1 do 4

9.

Wykonanie betonu podkładowego, zbrojenie, deskowanie, betonowanie

MS-4

Płyty przejściowe jezdni prawej

10.

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej w obrębie jezdni

MD-6

Izolacja w obrębie jezdni

11.

Montaż kotew talerzowych, krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, betonowanie

MD-8

Kapy chodnikowe na obiekcie

12.

Zbrojenie gzymsów, montaż desek gzymsowych, betonowanie

MD-8

Gzymsy ścian oporowych S1, S2, S3, S4

13.

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej w obrębie jezdni

MD-8

Izolacja w obrębie jezdni

14.

Beton ustroju nośnego

MS-1

Jezdnia Lewa

15.

Beton ścianki zaplecznej

WS-1

P2 Jezdnia Lewa i Prawa

16.

Beton przyczółka

MS-2

P2 Jezdnia Lewa i Prawa

17.

Beton ciosów

MS-2

P1 i P2

18.

Montaż urządzeń dylatacyjnych

WS-2 (1.2)

P1 i P2

19.

Zasypka inżynierska

WD-1

P1

20.

Kapy chodnikowe

WD-1

Prawa i Lewa

21.

Fundamenty

KD-2

S2.1, P2.2, K2, P2.3-P2.9

22.

Filary

KD-2

K1, K2, K3, P1.1, P1.2, P1.3, S1.1, S1.2, P2.1, P2.2, P2.3, P2.4, P2.8

23.

Beton bloków kotwiących

MS-3

JL

24.

Beton ustroju nośnego

MS-3

JP

25.

Izolacja z papy pod kapami chodnikowymi

MS-3

JL

26.

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-3

Korpus przyczółka P2 JL i JP

27.

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-3

Skrzydło P1 JL i P2 JL

28.

Montaż łożysk

WS-3

Podpora P1 i P2

29.

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WS-3

Poprzecznica etap I P1 i P2

30.

Zasypka fundamentów

WS-3

Fundament podpory P1 i P2

31.

Wykop

WS-4

Fundament podpory P1 JL i P2 JL

32.

Zbrojenie i szalowanie

WS-4

Fundament podpory P1 JL i P2 JL

33.

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WD-2

Bloki kotwiące P1 i P3

34.

Iniekcja kabli sprężających

WD-2

Ustrój nośny

35.

Zbrojenie i szalowanie i betonowanie

WD-2

Ścianka zapleczna P1 i P3

36.

Zasypka przyczółków

WD-2

Podpora P1 i P3

37.

Zasypka murów z gruntu zbrojonego

WD-2

Mury M1, M2, M3, M4

38.

Układanie papy termongrzewalnej

WD-2

Kapy chodnikowe

39.

Zasypka przyczółków

WD-3

Podpora P1 i P3

40.

Zasypka murów z gruntu zbrojonego

WD-3

Mury M1, M2, M3, M4

41.

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WD-3

Płyta przejściowa P1 i P3

42.

Wykonywanie antykorozji z żywicy epoksydowej

WD-3

Kapy chodnikowe

43.

Zasypka przyczółków

WD-4

Podpora P1 i P3

44.

Zasypka murów z gruntu zbrojonego

WD-4

Mury M1, M2, M3, M4

45

Zasypka fundamentów

WD-5

Fundament podpory P3

46.

Zasypka przyczółków

WD-5

Podpora P1 i P3

47.

Zasypka murów z gruntu zbrojonego

WD-5

Mury M1, M2, M3, M4

48.

Montaż łożysk

WD-5

Podpora P3

49.

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie

WD-5

Poprzecznica etap I P1 i P3

50.

Montaż belek T27

WD-5

Ustrój nośny

 
 

Zaawansowanie robót mostowych:

-     roboty przygotowawcze: 100%,
-      fundamenty: 96%,
-      podpory i konstrukcje oporowe: 94%,
-      ustroje nośne: 77%,
-      łożyska: 87%,
-      urządzenia dylatacyjne: 36%,
-      odwodnienie: 7%,
-      izolacje: 36%,
-      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 21%,
-      roboty przy-obiektowe: 10%,
-      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 2%.

 

PRACE BRANŻOWE:
W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian,
 • korekty SSTWiORB,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

Roboty branżowe:

 • Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej
 • Sieci gazowe:
  - GS1 – roboty montażowe,
  - kolizja GW2, GW4, GW5, GW6 - zakończenie robót, słupki znacznikowe.
 • kolizje wodociągowe:
  - kolizja PW14a – przewierty
  - kolizja PW10 – próby szczelności i chlorowanie,
  - PW11a - pobór próbek do badania, próby ciśnieniowe, przepięcie
 • kanalizacja deszczowa:
  - kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na trasie głównej i drogach dojazdowych i poprzecznych.
  - wykonywano kanały deszczowe, wpusty i przykanaliki, studnie, osadniki.
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - przebudowa Kanału Boryszewskiego - ok. 220 m, km 5+200,
  - przebudowa rowu R-29 - ok. 80 m, km 18+900,
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej 1nN,
  - montaż i demontaż linii kablowej ośw. oczyszczalni ścieków 4nN,
  - montaż i demontaż linii kablowo – napowietrznej 5nN,
  - oświetlenie - układanie kabli oświetleniowych i fundamentów (km 4+500, km 4+800, km 5+100, km 7+400 km 7+300, km 12+700, km 17+700, km 17+900, km 18+200, DD04, DD05, DD09, DD13, DD15, DD17)
  - roboty elektroenergetyczne - budowa przepustów dla kabli SZR (km 5+000, km 7+100, km 13+500, km 14+000).
 • W branży teletechnicznej realizowano roboty w zakresie kanału technologicznego:
  - IdM - przełączenie kolizji w zakresie kabla światłowodowego 12J,
  - T2/03 - wykop i montaż kabli teletechnicznych. Przełączenie kolizji,
  - T2/04 - przełączenie kolizji,
  - T2/09 - przełączenie kolizji w zakresie kabla światłowodowego 48J,
  - T2/03 - prace przygotowawcze do przepięcia kolizji,
  - T2/07 - montaż słupa SłTp-2/07/28,
  - T2/10 - montaż słupa SłTp-2/10/10.2,
  - Budowa kanału technologicznego
 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - wiercenie i betonowanie pali ekranu - 68 szt. (EP-4, EP-5, EP-7, EL-8a, EL-10), 
  - montaż słupów ekranu - 46 szt. (EP-7, EL-8a, EL-10),
  - betonowanie głowic ekranu - 56 szt.  (EP-5, EL-8a, EL-10, EP-7).