Lipiec 2018

Prace Projektowe

 • Kompletowano Projekt Wykonawczy
 • Opracowano i złożono do zatwierdzenia skorygowane wersje SSTWiORB (szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)
 • Opracowano skorygowane PZJ oraz Projekty Technologiczne
 • Uszczegółowiono przedstawione przedmiary robót dla wszystkich branż zgodnie z uwagami Konsultanta
 • Kontynuowano prace związane z opracowaniem ZPRS (Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych)
   

Roboty Drogowe

 • Realizowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy
 • Gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do podbudów
 • Kontynuowano prace porządkowe na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy
 • Kontynuowano prace związoane z realizacją wyjazdów z budowy w obrębie przekazanych działek stanowiących część docelowego placu budowy
 • Realizowano prace związane z rozbiórką obiektów budowlanych, ogrodzeń i budynków
 • Wykonywano roboty w zakresie zdjęcia humusu z trasy głównej, róg dojazdowych DD9, DD13, DD18, DD20
 • Wykonywano nasypy w trasie zasadniczej S17 orza na drodze dojazdowej DD24
 • Kontynuowano prace w zakresie wycinki drzew na przekazanych działkach
 • Realizowano wymiany gruntów, zbrojenia skarp nasypów i przygotowanie podłoża pod nasyp w trasie zasadniczej
 • Wykonano budowę włączeń budowanego bypassu DD01/DD02, warstwy mrozoochronnej, stabilizacji CS3/4, zasadniczej z KŁSM oraz ułożono warstwę z podbudowy z BA oraz wiążącą na odcinkach bypassu
 • 26.07.2018 -  przełozono ruch z DK17 na wybudowany bypass
 • Rozpoczęto frezowanie istniejącej nawierzchni DK17 oraz istniejącej części łącznicy G06L

Roboty Mostowe

 • MD-6 - trwają roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną
 • MD-8 - trwają roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460)
 • WS-2 - trwają roboty zienme wraz z podporami oraz przygotowawcze
 • T-3 - rozpoczęto prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy
 • MS4 - roboty ziemne wraz z płytą denną, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy
 • MS-5 - trwają roboty przygotowawcze
 • MS-1 - trwają roboty przygotowawcze, roboty ziemne i podpory
 • WS-1 - trwają roboty przygotowawcze
 • WS-2 - trwają roboty przygotowawcze
 • WD-1 - trwają roboty przygotowawcze oraz ziemne
 • KD-2 - trwają roboty przygotowawcze
 • MS-3 - trwają roboty przygotowawcze
 • WS-4 - trwają roboty przygotowawcze oraz ziemne, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy
 • WD-2 - trwają roboty przygotowawcze

Roboty Branżowe

 • Rozpoczęto roboty nad kolizjami wodociągowymi: PW3, Pw7, PW10
 • Rozpoczęto roboty nad kolizją kanalizacji sanitarnej KS3
 • Rozpoczęto roboty w zakresie energetyki - wykonanie przepustów dla kabli oświetleniowych
 • Wykonywano przebudowę drenażu rolniczego wzdłuż DD01 i DD02