Kwiecień 2020

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu.

Roboty drogowe:

 

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
  - kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
  - wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
  - wykonywano prace dotyczące odwodnienia placu budowy,
  - utrzymywano oznakowanie tymczasowe pionowe i poziome na odcinkach na których przełożono ruch.

 

 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty:

OPIS ROBÓT

LOKALIZACJA / KILOMETRAŻ

Podbudowa C8/10

10+330 – 10+540 P

13+760 – 13+850 PA

14+290 – 14+590 P

14+670 – 15+040 L

5+555 –   5+645 PA

13+910 – 14+105 L

15+040 – 15+445 L

12+705 – 13+220 L

18+805 – 19+100 L

Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45

4+049 – 4+370 L,

5+660 – 6+565 L,

8+465 – 8+890 P,

9+780 – 10+545 P,

11+130 – 11+390 P,

11+465 – 11+630 P,

12+225 – 12+410 L,

12+490 – 12+890 L,

14+135 – 14+600 P,

14+670 - 15+450 L

Bariery energochłonne

0+000 - 0+048 G-03L pobocze, strona prawa

0+007 - 0+103 DP2709W pobocze, strona prawa

0+048 - 0+132 G-03L pobocze, strona prawa

0+072 - 0+132 G-03L pobocze, strona lewa

0+103 - 0+133 DP2709W pobocze, strona prawa

0+259 - 0+311 DP2710W pobocze, strona lewa

0+311 - 0+351 DP2710W pobocze, strona lewa

0+418 - 0+458 DP2710W pobocze, strona lewa

0+458 – 0+542 DP2710W pobocze, strona lewa

5+168 - 5+208 S17 pobocze, strona lewa

5+208 - 5+388 S17 pobocze, strona lewa

6+802 - 6+984 S17 pas rozdziału, strona lewa

6+886 - 6+970 S17 pobocze, strona lewa

8+328 - 8+428 S17

8+428 - 8+526 S17

8+526 - 8+600 S17

13+178 - 13+390 S17 pas dzielący

Chodniki

DD2 0+150

DP 2709W

DP 2713W

Humusowanie skarp

DD11 0+070 - 0+240

DD15

 DD16

DD16 + Rondo WM P

DD25

DD4, DD5

DP2713W

S17 14+500

S17 16+500-17+000

S17 18+000

S17 4+049 - 4+600 L

S17 5+500 - 6+500 L

S17 8+200 - 8+900 P

WM-01, WM-02

Krawężniki/prefabrykaty

DD2 0+150

DP 2709W 0+300 - 0+421

DD09 2+200 - 3+300

Makroniwelacja terenów zielonych

DD17

S17 4+049 - 11+500

S17 9+400 - 9+500 P

S17 P 18+300

Nasypy

DD11 0+250 - 0+320

DD17 1+400 - 1+500

DD21

DP 2709W 0+250 - 0+400

S17 5+450 - 5+500 L

S17 15+200 - 15+350 L

WM-04

DD8A 0+000 - 0 +164

Ścieżki rowerowe

DD15

Nawierzchnie

PT 5+500 - 6+200 P

PT 5+500 - 6+500 L

PT 6+200 - 6+550 P

Obsiew skarp

S17 4+049 - 11+500

Odhumusowanie

DD8A 0+000 - 0 +164

Ogrodzenie dróg

S17 4+390-4+800 P

S17 5+150-5+400 P

S17 5+700-5+900 L i P

S17 9+950-10+300 L i P

S17 10+760-11+025 L

S17 11+600-11+950 L

S17 12+030-12+150 P

S17 12+800-13+900 P  

S17 13+300-13+700 L

S17 13+880-14+200 P

S17 14+600-15+600 P  

S17 14+700-14+900 L

S17 18+650-19+200 P

ZB3 6+950 P

ZB6 6+950 P

Oznakowanie pionowe – słupki

DD09

rondo na G-05

Oznakowanie poziome - betonowanie pali fundamentowych

4+221, 5+359, 6+756, 7+240, 8+004, 4+958, 5+827

Pobocza

DD13 0+100 - 0+300

DP 2709W 0+000 - 0+130

S17 4+049 - 11+500

Podbudowa BA

DD17 1+910 -2+050+zatoki autobusowe

DD18 0+000-0+180

DD18 0+620-0+720

DD16 0+200-0+470

Rondo Otwock P + WM01P i WM02P

DD25 0+200-0+480

DD9 0+050-0+230; DW721.2

DD9 2+560-3+200

WM03L+WM04L+WM05

Podbudowa C1,5/2

DD10 0+200 - 0+400

DP 2713W 0+000 - 0+100

Podbudowa C3/4

DP 2709W 0+250 - 0+400

DW 721.2

O-04,O-05, O-06

WM-03 0+000-0+200

WM-04 0+130-0+290

WM-05 0+020-0+095

Podbudowa C5/6

Łącznice G01P i G02P

Podbudowa KŁSM

DD06 0+000 - 0+109

DD10 0+000 - 1+600

DD11 0+000 - 0+250

DD12 0+000 - 0+500

DD16 0+250-0+490

DD17 1+900-2+300

DD7, DD7.1, DD7.2

DD08a 0+000 - 0 +164

DD09 2+200 - 3+200

DP 2709W 0+250 - 0+400

DP 2713W 0+420-0+560

DW 721.2

Łączniki G01P i G02P

O-03, O-01

PT 6+200 - 6+550 P

PT 6+700 - 7+000 L

S17 5+400 - 5+500 L

WM-03, WM-04, WM-05

Podłoże

DP 2709W 0+250 - 0+400

PT 6+700 - 7+000 L

S17 L 12+800 - 13+075,
S17 13+130 - 13+200

Prefabrykaty/krawężniki

DP2713W

WM-05

Profilowanie

S17 L 19+100

DD8a 0+000 - 0+164

Profilowanie skarp i humusowanie

DD9 0+050 - 0+150

DD9 1+950 - 2+150

S17 4+049 - 11+500

S17 7+ 250 - 7+300 P

W05, W06

Profilowanie skarp pod schody ewakuacyjne

S17 4+049 - 11+500

Profilowanie terenów zielonych

S17 10+800 - 11+000 L

W04, W05, W06

Rowy

DD21

S17 4+049 - 4+300 L

S17 5+200 - 5+400 L

S17 8+500 L

Rozbiórka nawierzchni

DD8 (DK17)

DP 2709W 0+250 - 0+400

DW 721.2

Ścieki korytkowe/muldowe

5+500 – 5+566 JL

6+163 – 6+313 JL

6+313 - 6+383 JL

8+250 – 8+332 JP

8+022 – 8+118 JL

Ścieki przykrawędziowe

5+562 - 5+596

5+923 - 6+163

6+387 - 6+572

S17 + WM02P

S17 JLSL 18+383 -18+820

S17 6+640 - 6+692

S17 JLSL 8 +080 - 8+216

WM03, WM04

Ścieki skarpowe

S17 4+049 - 4+600 L

Umocnienie rowu

S17 10+200 P

S17 11+300 - 11+500 P

S17 4+049 - 4+600 L

Uszczelnienie rowu

S17 5+500 - 6+500 L

Warstwa mrozoochronna

DD25 0+000-0+200

DP2713W 0+055-0+080

O-02P, O-03, O-01, Rondo P

O-04L, O-05L, O-06L

PT 6+200 - 6+550 P

PT 6+700 - 7+000 L

S17 L 13+900-14+100

WM-05 0+020-0+095

Warstwa ścieralna

DD10 0+000-1+070

DD11 0+000-0+260              

DD16 0+050-0+470

DD18 0+025-1+400

skrzyż.DD18 0+976

DD7 + DD7.2 +DD7.1 

DD9 0+000 - 1+900                       

WM01P+WM02P+WM05+Ronda

Warstwa technologiczna Rm=5 MPa

S17 10+340 P

S17 5+400 - 5+500 L

S17 L 13+070-13+150,
S17 L 15+200-15+350

S17 L 13+900-14+000

S17 L 14+600-15+200

S17 L 18+800-19+080

Warstwa wiążąca

DD09 2+570-3+220

DD17 1+910-2+050+zatoki autobusowe

DD25 0+200-0+480

DD7 + DD7.2 +DD7.1 

DD9 0+050-0+230

DD18 0+000-0+180

DD18 0+620-0+720              

Uciąglenie MS3

WM01P+WM02P+WM3L+WM4L+WM05+Ronda

Wykopy

DP 2709W 0+250 - 0+400

Węzeł Ostrów Rondo L

DD22

DP2713W

S17 14+500

DD20

DD21

Zjazdy indywidualne / publiczne

DD9, DD10, DD11

 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 99%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 98%,
  - odwodnienia: 55%,
  - podbudowy: 80%,
  - nawierzchnia: 66%,
  - roboty wykończeniowe: 45%,
  - humusowanie: 45%,
  - oznakowanie pionowe i poziome: 20%,
  - bariery ochronne: 60%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 25%,
  - elementy ulic: 62%,
  - ogrodzenia dróg: 25%,
  - ekrany akustyczne: 80%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01:
  Prace zakończono
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,95%.
 • WS-2 w km 4+797,19:
  Prace zakończono
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • T-3 w km 5+143,51:
  Prace zakończono
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • MS-4 w km 5+160,19:
  Prace zakończono
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • MS-5 w km 5+428,24:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wyposażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 96,32%.
 • MS-1 w km 6+598,92:
  Trwają prace wykończeniowe, obciążenia próbne.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98,40%.
 • WS-1 w km 6+709,20: :
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,80%.
 • MS-2 w km 6+984,02:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,40%.
 • WS-2 w km 7+293,53:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,50%.
 • WD-1 w km 9+382,42:
  Trwają prace wykończeniowe: montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 94,25%.
 • KD-2 w km 10+506,00:
  Trwają prace wykończeniowe: montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 92,50%.
 • MS-3 w km 11+025,68:
  Trwają prace wykończeniowe: montaż urządzeń BRD, obciążenia próbne.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,30%.
 • WS-3 w km 11+025,68:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 96,75%.
 • WS-4 w km 12+441,40:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 94,88%.
 • WD-2 w km 14+232,25:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98,80%.
 • WD-3 w km 15+968,45:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,50%.
 • WD-4 w km 17+038,62:
  Trwają prace nad izolacją oraz nawierzchnią.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 91,25%.
 • WD-5 w km 19+306,23:
  Trwają prace nad izolacją oraz wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 91,25%.
   
 • Roboty mostowe realizowane w okresie sprawozdawczym:

  Lp.

  Opis wykonywanych robót

  Lokalizacja

  Element

  1

  Wykonanie zasypki ramownicy

  MS-5

   

  JL

   

  2

  Wykonanie płyt przejściowych

  MS-5

  JL

   

  3

  Wykonanie izolacji bitumicznej płyt przejściowych

  MS-5

  JL

   

  4

  Wykonanie kap chodnikowych na obiekcie

  MS-5

  JL

   

  5

  Wykonanie nawierzchni z AL

  MS-5

  JL

   

  6

  Montaż ekranów akustycznych/przeciwolśnieniowych

  MS-1

  JL

  7

  Montaż barier

  MS-1

  JL

  8

  Wykonanie umocnienia stożków (darniowanie)

  WS-1

  JL

  9

   

  Montaż ekranów akustycznych

  WS-1

  JL

  10

  Montaż barier

  WS-1

  JL

  11

  Montaż barier

  MS-2

  JL

  12

  Próbne obciążenie

  MS-2

  JL

  13

  Wykonanie przeciwspadku

  MS-2

  Jezdnia lewa

  14

  Prace brukarskie

  WD-1

  P1, P3

  15

  Zbrojenie, deskowanie i betonowanie oczepów murów

  WD-1

  P3

  16

  Zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap na gruncie

  WD-1

  P3

  17

  Hydrofobizacja

  KD-2

  UN

  18

  Prace porządkowe

  MS-3

   

  19

  Prace brukarskie

  WS-3

  ----

  20

  Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych

  WS-3

  Kapa chodnikowa na skrzydle P1 i P2 JP

  21

  Montaż wypełnień ekranów akustycznych

  WS-3

  Obiekt JP

  22

  Rektyfikacja dylatacji

  WS-3

  P1 JP

  23

  Prace brukarskie

  WS-4

  ----

  24

  Prace brukarskie

  WD-2

  ----

  25

  Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych

  WD-2

  Oczepy murów oporowych od M1 do M4

  26

  Próbne obciążenie

  WD-2

  Ustój nośny

  27

  Prace brukarskie

  WD-4

  ----

  28

  Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych

  WD-4

  Oczepy murów oporowych od M1 do M4

  29

  Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych

  WD-5

  Oczepy murów oporowych od M1 do M4

  30

  Prace brukarskie

  WD-5

  ----

  31

  Próbne obciążenie

  WD-5

  Ustój nośny

   
   
   
   

  Zaawansowanie robót mostowych:

  -      roboty przygotowawcze: 100%,
  -      fundamenty: 100%,
  -      podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
  -      ustroje nośne: 100%,
  -      łożyska: 100%,
  -      urządzenia dylatacyjne: 100%,
  -      odwodnienie: 100%,
  -      izolacje: 100%,
  -      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 97%,
  -      roboty przyobiektowe: 92%,
  -      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 93%.

PRACE BRANŻOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej:

 • Kolizje sanitarne:
  - Kolizja KS6 - demontaże
 • Sieci gazowe:
  - nie wykonywano robót. Prace zakończone.
  - Wykonawca rozpoczął przygotowania formalne do przeniesienia butli gazowych na stacji Orlen.
 • kolizje wodociągowe:
  - PW5 - inwentaryzacje i prace porządkowe.
 • kanalizacja deszczowa:
  - Kontynuowano prace montażowe w km 6+900, w km 7+300, w km 11+100, w km 12+500, w km 13+100, w km 13+930, od km 14+545 do km 14+695, od km 15+015 do km 15+285, od km 15+300 do km 15+345, od km 15+820 do km 15+940, od km 18+900 do km 19+000. Budowa kanałów DN800, DN630, DN500, DN315, DN200 wraz ze studniami oraz wpustami, montaż osadników, studni wpadowych, separatora. Regulowano włazy w km 4+500 do 5+100 oraz w km 7+400, w km 4+730, w km 11+100, w km 12+500, w km 17+300.
  - Wykonawca prowadził prace wykończeniowe związane z montażem kratek drogowych żeliwnych od km 5+500 do 6+570, w km 10+000 oraz na węźle Otwock, w km 11+500, w km 12+500, w km  18+100 do 18+300.
  - Wykonawca prowadził prace związane z czyszczeniem oraz monitoringiem kanałów w km 12+000 do 13+000.
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - budowa Rowu bez nazwy w km 17+273,
  - przebudowa rzeki Świder w km 11+050,
  - przebudowa rowu R-E – humusowanie w km 15+200,
  - przebudowa rowu bez nazwy w km 17+273,
  - przebudowa Kanału Boryszewskiego w km 5+300,
  - przebudowa Dopływu spod Pęclina w km 9+500.
 • W zakresie zbiorników retencyjnych wykonywano następujące roboty:
  - Zbiornik ZB-14 – roboty ziemne, dociążanie, umocnienia skarp,
  - Zbiornik ZB-16 - roboty ziemne, uszczelnienie, dociążenie,
  - Zbiornik ZR-01 i ZR-03 - roboty ziemne, podsypki,
  - Zbiornik ZR-02 – roboty ziemne.
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - zabudowa słupów oświetleniowych,
  - ułożono kable do zasilania infrastruktury drogowej YAKXS 4X35 i 4X120 ok. 500m w km 7+200 - 7+700,
  - ułożono kable do zasilania szafy SON 3 YAKXS 4X240 ok 300,m w km 7+400 - 7+700,
  - ułożono kable oświetleniowe na węźle Otwock w km 12+600 ok. 300,m,
  - ułożono kable oświetleniowe na węźle Ostrów km 18+300 km 300 m.
 • W branży teletechnicznej:
  Kontynuowano prace w z zakresie budowy kanału technologicznego:
  - wykonano kanalizację budowy KT -  ok. 550,0 m,
  - wykonano budowę studni KT- 4 szt.,
  - wykonano budowę kanalizacji wtórnej – ok. 2020 m.
  Kontynuowano prace w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej:
  - prowadzono prace związane z przygotowaniem przejezdności,
  - kontynuowano prace tymczasowe obok działek Lekaro związanych z kolizją T2/07 w postaci budowy kanalizacji kablowej.
 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - wiercenie i betonowanie pali ekranu – 15 szt. (EL-2),
  - montaż słupów ekranu – 15 szt. (EL-2),
  - betonowanie głowic ekranu – 15 szt. (EL-2),
  - montaż podwalin żelbetowych – 87 szt. (EL-1a, EL-1b, EL-2, EL-5b, EP-5, EP-6, EL-7, EPL-2, EPP-3),
  -montaż paneli „zielona ściana” i paneli drewnianych – 281 szt. (EL-1a, EL-1b, EL-2, EL-4, EL-5b, EP-5, EP-6, EL-7, EPP-1, EPL-1, EPP-2, EPL-2, EPP-3, EPL3).
 • Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 83%.