Kwiecień 2019

 

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności
w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • korekty SSTWiORB,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie i korygowanie PZJ i Projektów Technologicznych.
   

Roboty drogowe:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:

- kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
- gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- kontynuowano prace porządkowe i rozbiórki ogrodzeń  na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy,
- kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu
- na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
- rozbiórki istniejących nawierzchni,
- wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
- wykonywano prace związane z odwodnieniem placu budowy,
- zabezpieczano wydobytą cysternę – zabytek techniki.

 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty stałe:

Lokalizacja robót

Opis robót

DD09 1+750-1+900

Wykopy

DD15 0+000-0+100

DD17 0+780-1+200

DD19

S17 12+450

S17 12+700-13+080

S17 12+800 - 13+800

S17 13+400 - 13+800

W1P, W2P

Węzeł Otwock 12+450 L

W-01P, W-02P

DD04/DD05

Wymiana gruntu

S17 17+284-17+330

Wzmocnienie podłoża - materac

DK17  6+720- 7+250

Frezowanie nawierzchni bitumicznej

DD18 0+080-0+960

Warstwy mrozochronne

S17 13+600-13+920

S17 14+500 - 14+900

DD04/DD05

Nasypy

DD13 0+260-+0390

DD13 1+260-1+340

DD17 0+780-1+200

DD09 3+130-3+200

DG 271641W

DP 2710W

DP 2713W

G03 0+000-0+260

S17 10+900-11+600

S17 12+500-12+700

S17 14+500-15+200

S17 17+520-18+250

S17 18+580- 19+080

S17 4+540-4+790

S17 4+540-4+800

S17 4+900-5+000

S17 5+450-5+590

S17 6+725-6+900

S17 7+312-7+600

S17 9+400-9+900

W01P

WM02P 0+140-0+280

G06L

DD04 0+000 - 0+279,51

DD05 0+000 - 0+389,39

DD15 0+000-0+100

G03L 0+000-0+260

S17 4+900-5+140

S17 6+725-6+900

S17 7+300-7+600

W-02P 0+000 - 0+210

DP2709W 0+000-0+340

DP2709W

S17 17+500 - 18+250

S17 17+284-17+300

S17 11+100-11+400

S17 11+100-11+400

S17 11+500-11+600

S17 12+300-12+450

S17 4+965

Oczyszczanie Kanału Boryszewskiego

DD02 0+000-0+230

Odhumusowanie

DD05 0+000-0+380

DD09 1+700-2+150

DD11 0+000-0+500

DD11 0+000-0+900

DK17  6+720- 7+250

DW721 rondo wschód

S17 8+200 - 8+650

DW721 rondo wschód

S17 8+200 - 8+650

DD09 3+200-3+450

Podbudowa BA

 

DD13 0+140-0+480

DD13 0+120-0+900

DD9 0+350

DD13 1+210-1+420

Podbudowa KŁSM

DD15 0+000-0+100

DD17 0+025-0+140

DD13 1+260 - 1+420

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4

DD09 1+200-1+350

DD13 0+920-1+1100

S17 5+220-5+392

Podbudowa z chudego betonu - 18 cm

S17 06+130 - 06+400 P

S17 06+140 - 06+350 L

S17 06+130 - 6+400 P

DD09 0+900-1+300

Podbudowa z KŁSM

DD09 1+520 - 1+700

DD09 3+200 - 3+470

DD13 0+140-0+480

DD13 0+920-1+140

DD17 0+140-0+300

DD17 0+800-1+500

Podłoże - profilowanie

W07 0+000-0+140

Rondo Wiązowna

S17 4+965-5+000

W01P

S17 4+965-5+000

DD09 1+340-1+520

Podłoże - profilowanie, demontaż płyt MON

S17 12+750-13+100

Podłoże - ulepszenie

DD18 0+080- 0+350

S17 0+134,79

Przepust DD13-1

S17 3+320,47

Przepust DD9-13

S17 3+469,43

Przepust DD9-14

S17 3+054,68

Przepust DD9-15

S17 3+054,68

Przepust DD9-15

S17 3+054,68

Przepust DD9-15

S17 14+100-14+300 bypass

Roboty nawierzchniowe - warstwy bitumiczne - bypass WD2

DK17  6+720- 7+250

Rozbiórka nawierzchni

DK17  6+720- 7+250

Rondo Wiązowna

Ulepszone podłoże

W01P 0+000 - 0+204,97

W07L 0+000 - 0+145,51

Węzeł Otwock 12+450 L

S17 4+540-4+767

Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 MPa

S17 5+500-5+590

S17 12+800 - 13+080

S17 18+580- 19+080

S17 15+350-16+050

S17 6+135-6+238 JL

S17 9+000-9+500

S17 18+580-19+080

S17 5+500-5+800

S17 5+500-5+800

DD09 3+200 - 3+450

Warstwa wiążąca BA

DD13 0+120-0+900

DD09 0+320-1+185

Chodniki - krawężniki, obrzeża, podbudowy, nawierzchnie /w trakcie/

DD09 0+550-0+680

DD13 0+140-0+900

DD09 3+340-3+470

DD13 0+150-0+480

 

Zaawansowanie robót drogowych:

 • roboty przygotowawcze: 76,5%,
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 30%,
 • odwodnienia: 14%,
 • podbudowy: 17,05%,
 • nawierzchnia: 1%,
 • roboty wykończeniowe: 0%,
 • humusowanie: 0%,
 • oznakowanie pionowe i poziome: 0%,
 • bariery ochronne: 0%,
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0%,
 • elementy ulic: 2%,
 • ogrodzenia dróg: 0%,
 • ekrany akustyczne: 5%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian i uszczegółowień,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

 

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: zakończono roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460), podpory ramy, ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • WS-2 w km 4+797,19: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym JL, trwają prace nad ustrojem nośnym JP.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 54,00%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-5 w km 5+428,24: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 31,00%.
 • MS-1 w km 6+598,92: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, rozpoczęto prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 38,60%.
 • WS-1 w km 6+709,20: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, trwają prace nad ustrojem nośnym oraz kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 64,00%.
 • MS-2 w km 6+984,02: rozpoczęto roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 4,50%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym, rozpoczęto prace nad izolacją.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 65,75%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 50,00%.
 • KD-2 w km 10+506,00: rozpoczęto roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam,.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 8,00%.
 • MS-3 w km 11+025,68: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 42,80%.
 • WS-4 w km 12+441,40: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym JL.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 35,05%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 25,25%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 52,50%.
 • WD-4 w km 17+038,62: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, zakończono prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 50,00%.
 • WD-5 w km 19+306,23: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 18,75%.

Poz.

Opis wykonywanych robót

Lokalizacja

Element

1.

Zbrojenie i deskowanie + montaż wyposażenia

WS-2 (1.1)

Ustrój nośny - jezdnia prawa

2.

Betonowanie

WS-2 (1.1)

Ustrój nośny - jezdnia prawa

3.

Montaż kabli sprężających + sprężenie

WS-2 (1.1)

Ustrój nośny - jezdnia prawa

4.

Wykonanie izolacji termozgrzewalnej

WS-2 (1.1)

Kapy chodnikowe - jezdnia lewa

5.

Montaż krawężnika

WS-2 (1.1)

Kapy chodnikowe - jezdnia lewa

6.

Zbrojenie

WS-2 (1.1)

Kapy chodnikowe - jezdnia lewa

7.

Budowa ścian oporowych z gruntu zbrojonego wraz z zasypką przyczółków

WS-2 (1.1)

Podpora P1 i P4

8.

Wykonanie betonu podkładowego

MD-6

Płyty przejściowe

9.

Zbrojenie i deskowanie

MD-6

Płyty przejściowe

10.

Betonowanie

MD-6

Płyty przejściowe

11.

Wykop

MD-8

Ściana oporowa S2

12.

Zbrojenie i deskowanie fundamentu

MD-8

Ściana oporowa S2

13.

Betonowanie fundamentu

MD-8

Ściana oporowa S2

14.

Zbrojenie i deskowanie ściany

MD-8

Ściana oporowa S2

15.

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydeł

MS-1

P1 JL, P2 JL, P2 JP

16.

Montaż łożysk

MS-1

P1, P2

17.

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych

WS-1

JL

18.

Ścianka szczelna

MS-2

P1

19.

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych

WS-2

JL, JP

20.

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej

WS-2

P2 JL, P2 JP

21.

Zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów

KD-2

Pochylnia P1, Schody S1

22.

Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

MS-3

JL

23.

Betonowanie

WS-4

Ścianka zapleczna P1 JP

24.

Zasypka za przyczółkiem

WD-2

Podpora P3

25.

Zasypka murów z gruntu zbrojonego

WD-2

Mury M3 i M4

26.

Montaż łożysk

WD-2

Podpora P1 i P3

27.

Zbrojenie i szalowanie

WD-2

UN

28.

Betonowanie kap chodnikowych

WD-4

UN

29.

Ułożenie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi

WD-3

UN

30.

Montaż urządzeń dylatacyjnych

WD-3

UN

31.

Ułożenie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi

WD-4

UN

32.

Montaż urządzeń dylatacyjnych

WD-4

UN

33.

Montaż łożysk

WD-5

Podpora P1

 

Zaawansowanie robót mostowych:

 • roboty przygotowawcze: 93%,
 • fundamenty: 84%,
 • podpory i konstrukcje oporowe: 81%,
 • ustroje nośne: 56%,
 • łożyska: 79%,
 • urządzenia dylatacyjne: 22%,
 • odwodnienie: 6%,
 • izolacje: 30%,
 • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 3%,
 • roboty przy-obiektowe: 10%,
 • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 0%.

 

PRACE BRANŻOWE:
 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian,
 • korekty SSTWiORB,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

Roboty branżowe:

 • Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej:

- Przebudowa sieci wodociągowych. Zakończono prace przy przebudowie kolizji: PW1, PW2, PW4, PW12, PW15. Kontynuowano prace przełączeniowe przy przebudowie kolizji wodociągowych: PW3, PW6, PW9, PW16.
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej. Zakończono prace przy przebudowie kolizji: KS1, KS2, KS3, KS4, KS5, KS10. W raportowanym okresie kontynuowano prace przełączeniowe na kolizji: KS3, KS6, KS7, KS8.
- Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia. Zakończono prace spawalnicze przy przebudowie kolizji: GW1, GW2, GW4, GW5, GW6. W raportowanym okresie wykonywano próby ciśnieniowe na kolizji GW1, GW2.
- Kanalizacja deszczowa. Kontynuowano prace w km 0+000 do km 0+400, km 5+180 do km 5+650, km 5+560 do km 6+050, km 12+800 do km 15+300, km 15+300 do 18+850, w zakresie łącznic: W1P-1, W2P-1, W3P-1.

 

 • W zakresie melioracji wykonano roboty na Kanale Boryszewskim oraz na zbiornikach (ZB9a, ZB11, ZB17), a także przebudowywano urządzenia melioracyjne na Kanale Boryszewskim, Rowie R-38, R-35a i R-29.

 

 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:

- ułożenie linii kablowych SN i nN w kolizjach SN11 i nN22 (km14+100/ul. Narutowicza):

 • 3x XRUHAKXS 1x240 ok 150m,
 • YAKXS 4x120 ok 150m,

- posadowienie złącza SN w kolizji SN11,
- ułożenie kabli oświetleniowych na DD09 od km0+900 do km1+250 (S17 ok km8+200),
- przewiert sterowany oraz ułożenie kabla YAKXS 4x120 40m w kolizji nN23 (km14+200 str. lewa),
- ułożenie kabla YAKXS 4x120 ok 150m w kolizji nN5 ul. Jasna (km7+400, DD10),
- ułożenie rur osłonowych w kolizjach SN11 i nn22 (km14+200 str. prawa),
- demontaż i powtórny montaż stacji transformatorowej w kolizji SN13 wraz przełączeniem (Lekaro - przełączono na linię kablową dn. 06.04.2019 r).
- budowa oświetlenia drogowego na DD13 (ok. 600m) km 11+400 do 12+ 300,
- wykonano linię kablową do zasilania centrum handlowego Auchan w Góraszce – 2x (2x (3x XRUHAKXS 1x240)) – 430m, zagęszczenia i prace porządkowe w trakcie.

 

 • Realizowano roboty w zakresie kanału technologicznego - wykonano kanalizację budowy KT - ok. 1130,0 m,
 • Kontynuowano prace w zakresie przebudowy kabli teletechnicznych:
  - przewierty dla rur osłonowych w kolizjach - ok. 160 m,
  - montaż słupów – 4 szt.,
  - przełączenie kabli z kolizji – 6 szt.,
  - naprawa uszkodzonych kabli – 1 szt.