Kwiecień 2018

Prace Projektowe

 • Wykonano prace projektowe w zakresie uszczegółowania i korekt projektu wykonawczego
 • Opracowano i złożono do zatwierdzenia skorygowane wersje SSTWiORB (szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)
 • Opracowano skorygowane PZJ oraz Projekty Technologiczne
 • Uszczegółowiono przedstawione przedmiary robót dla wszystkich branż zgodnie z uwagami Konsultanta
 • Kontynuowano prace związane z opracowaniem ZPRS (Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych)
 • Opracowywano kolejne etapy czasowej organizacji ruchu
 • Przekazano kompletny Projekt Budowlany

 

Roboty Drogowe

 • Zrealizowano rozpoznanie saperskie w obszarach przekazanych przez Zamawiającego
 • Realizowano prace związane z przygotowaniem zaplecza materiałowego Wykonawcy
 • Gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do podbudów
 • Wykonano odcinki próbne w zakresie przygotowania podłoża i dolnych warstw nasypów
 • Rozpoczęto wykonywanie prac związanych z przygotowaniem terenu pod wykonanie odcinków próbnych
 • Wykonano prace porządkowe na przekazanych nieruchomościach
 • Wykonano roboty związane z realizacją wyjazdów z budowy w obrębie przekazanych dziłek stanowiących część docelowego placu budowy
 • Zakończono prace związane z montażem mobilnego węzła betoniarskiego w m. Góraszka
 • Uprzątnięto pozostałości po wycince drzew
 • Realizowano prace związane z rozbiórką obiektów budowlanych, ogrodzeń i budynków
 • wykonywano roboty w zakresie zdjęcia humusu z trasy głównej. węzła Góraszka i dróg dojazdowych
 • Rozpoczęto wykonywanie nasypów
 • Kontynuowano procedurę przekazywania działek stanowiących plac budowy dla całego odcinka