Grudzień 2020

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

 • W zakresie robót tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - utrzymanie nawierzchni i  odwodnienia pasa drogowego,
  - utrzymanie oznakowania tymczasowego w ramach TOR,
  - demobilizacja zaplecza materiałowo - produkcyjnego Wykonawcy wraz z rekultywacją terenu,
  - roboty naprawcze,
  - uszorstnienie nawierzchni poprzez frezowanie wodą /water blasting/ i śrutowanie

 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty drogowe:

Lokalizacja

Zakres wykonanych robót

4+049 - 19+200

Bariery energochłonne - poprawki

15+100 pas technologiczny

Humusowanie - poprawki i naprawy

DD10

Humusowanie terenów płaskich

DD15

węzeł Ostrów

Makroniwelacja i humusowanie terenów płaskich

węzeł Wiązowna

DD17

Naprawa obruków

węzeł Wiązowna

Naprawy krawężników i prace porządkowe

DP2716W

Odmulanie rowów + naprawy humusowania

DD09

DD18

DD20

DD24

DD25

DP2716W

DD10

DD11

DD13

DD15

4+049 - 19+200

DP2710W

DD i starodoroże DK17

Odtworzenie oznakowania poziomego

18+600

Poprawa zabezpieczenia trasy gazociągu - płyty ażurowe

4+049 - 19+200

Przeglądy i naprawy dylatacji nawierzchni betonowej

9+500 - 10+000

Przepusty PZ - uzupełnianie rozmytej nawierzchni gruntowej w przepustach

DD20

Roboty poprawkowe na zjazdach

DP2710

DD14

Rowy - naprawy umocnień

DD25

Uciąglenie  i odmulanie rowów

6+200

Zjazd na drogę technologiczną - naprawa

DD09

Zjazdy - naprawy

DD17

DD17.1

DD18

DD20

DD22

DD24

DP2710W

 
 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 100%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 99%,
  - odwodnienia: 97%,
  - podbudowy: 100%,
  - nawierzchnia: 100%,
  - roboty wykończeniowe: 95%,
  - humusowanie: 95%,
  - oznakowanie pionowe i poziome: 99%,
  - bariery ochronne: 99%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 99%,
  - elementy ulic: 99%,
  - ogrodzenia dróg: 100%,
  - ekrany akustyczne: 100%.

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

 

PRACE I ROBOTY BRANŻY MOSTOWEJ:

 •  Wykonawca wykonywał prace konserwacyjne - odmulanie i związane z udrażnianiem prace naprawcze.

  Zaawansowanie robót mostowych:
  -     roboty przygotowawcze: 100%,
  -      fundamenty: 100%,
  -      podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
  -      ustroje nośne: 100%,
  -      łożyska: 100%,
  -      urządzenia dylatacyjne: 100%,
  -      odwodnienie: 100%,
  -      izolacje: 100%,
  -      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 100%,
  -      roboty przyobiektowe: 100%,
  -      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 100%.

 

Roboty branżowe:

 • W zakresie branży sanitarnej:

 • Sieci gazowe:
  nie realizowano. Prace zostały zakończone.

 • Kolizje wodociągowe:
  nie realizowano. Roboty zakończone, konieczne do wykonania są regulacje wysokościowe skrzynek żeliwnych na obudowach hydrantów oraz zasuw, brakuje protokołów odbioru końcowego od gestorów sieci z informacją o przekazaniu do eksploatacji.

 • Kolizje kanalizacyjne:
  roboty zakończone, nie wykonywano prac. 

 • W zakresie melioracji i hydrotechniki wykonywano:
  naprawy urządzeń melioracyjnych oraz zbiorników retencyjnych Zb01, Zb03, Zb06, Zb07 Zb08, Zb09a oraz prace budowlane w zakresie umocnień skarp dla Zb09, Zb13.

 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - roboty elektroenergetyczne na odc. Kontraktu nr 1 zostały wykonane w całym zakresie. Inżynier oczekuje na kompletną dokumentację powykonawczą.

 • W branży teletechnicznej:
  - zakończono prace w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, budowy kanału technologicznego i sieci światłowodowej dla SZR. Pozostają odbiory dokumentacji powykonawczej itp.

 • W zakresie ekranów akustycznych:
  - nie realizowano. Prace zakończone.

 • Wykonywano nasadzenia:
  - ściółkowanie rabat, pnączy, sadzenie roślin na rabacie, sadzenie pnączy, sadzenie drzew, rozłożenie karp przy przejściach dla zwierząt.

 • W zakresie branży BRD Wykonawca utrzymywał tymczasową organizacje ruchu. Prowadził również naprawy zgodnie z zaleceniami audytu BRD i Inżyniera. 

 • W zakresie ogrodzeń:
  - Wykonawca wykonywał poprawki wg wskazań audytu BRD i Nadzoru, w tym: naprawy płotków naprowadzających, regulację bram i furtek

 

Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 99%.