Grudzień 2019

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu.
   

Roboty drogowe:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
  - gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
  - kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
  - wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
  - wykonywano prace związane z odwodnieniem placu budowy,
  - wykonano oznakowanie tymczasowe pionowe i poziome na odcinkach, na których przełożono ruch.

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty:

LOKALIZACJA / KILOMETRAŻ

ZAKRES PRAC

17+255 – 17+490 P,

5+220 - 5+342 L,

5+342 - 5+392 L,

10+545 - 10+965 P,

8+890 - 9+175 P

Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45

S17 JL 10+ 700 - 11+017

Bariery energochłonne

S17 JL 9+950-10+400

S17 JP 12+235 - 12+400

S17 JL 15+480 - 15+740

S17 pas dzielący 18+800 - 19+100

S17 pas dzielący 15+765 - 15+889

S17 pas dzielący 18+122 - 18+244

S17 pobocze 7+782-8+170

S17 pobocze 10+390-10+435

S17 pobocze  16+223-16+288

S17 pobocze 18+324-18+364

W05L 0+000-0+208

S17 pas dzielący 11+437 - 11+505

S17 pas dzielący 11+416 - 11+363

pobocze 11+406 - 11+390

pobocze 11+447 - 11+459

S17 pas dzielący 12+462 - 12+523

S17 pas dzielący 12+441 - 12+388

pobocze 12+419 - 12+431

pobocze 12+470 - 12+482

S17 pas dzielący 10+500 - 11+024

S17 pas dzielący 12+020 - 12+250

S17 pas dzielący 11+505-11+639

S17 pas dzielący 7+292-7+205

S17 pobocze 7+269-7+281

S17 pobocze 7+320-7+330

S17 pobocze 7+567-7+551

S17 pobocze 12+231-12+245

S17 pas dzielący 12+250-12+390

S17 pas dzielący 12+522 - 12+800

S17 pas dzielący 11+366 - 11+250

S17 pas dzielący 11+100 - 11+250

S17 pas dzielący 6+200 - 6+598

S17 pas dzielący 6+801 - 6+984

S17 pas dzielący 7+061 - 7+017

W02P 0+045 - 0+100

W06L 0+208 - 0+082

W06L 0+082 - 0+036

S17 pas dzielący 6+801 -  6+729

S17 pas dzielący 6+708 - 6+624

DD3 0+350 - 0+441

Chodniki

DW 721.2

DD01 0+250 - 0+350

S17 4+049 - 9+950

Makroniwelecja terenów zielonych

ul. Mickiewicza, ul. Krótka, ul. Dębowa

S17 14+700

DD11 0+300 - 0+494

Nasypy + profilowanie skarp

S17 L 6+050 - 6+200

S17 JL 7+011 - 7+050

DP2709W 0+100 - 0+135

DP2713W 0+420-0+510

S17 12+300-12+420 L

WM03L 0+000  - 0+200

WM01P 0+000 - 0+270

DD25 0+000-0+480

Odhumusowanie, rozbiórki wjazdów

S17 12+800 - 13+100

Pobocza

S17 11+400-12+000

S17 4+200 - 4+790

S17 4+900 - 5+100

DW 721.2

S17 7+800 - 8+200

S17 P 7+150

S17 18+000

S17 P 7+800 - 8+300

DD17 1+500-1+860

Podbudowa BA + skropienia międzywarstwowe

G03 L 0+000 - 0+100

S17 5+100-5+220 JL

S17 6+900-7+030 JP                        

S17 12+410-12+491 JL

Rondo Wiązowna L + W04L+W05L+W06L

DD2, DD3

DD25 0+265-0+480

Podbudowa C3/4

WM02P 0+100 - 0+286

WM02P 0+100 - 0+286

Podbudowa zasadnicza 0/31,5

O-04, 05, 06L

S17 6+900 - 7+050

W05 0+000 - 0+100

W06 0+120 - 0+208

WM01P 0+000 - 0+270

DD25 0+100-0+480

Podłoża

DD20 1+980-2+840

O-04L, Rondo Płn.

S17 P 5+700 - 5+900

Profilowanie i humusowanie skarp

S17 P 6+200 6+900

W04 0+000 - 0+304

W05 0+000 - 0+246

W06 0+000 - 0+208

S17 12+800 - 13+100

S18 18+000

DP2716W

S17 9+950 - 12+800

DG271641W

S17 8+100 - 8+200

DD10 0+650 - 1+000

Profilowanie korony robó ziemnych

W04 0+000 - 0+304

Profilowanie rowów

W05 0+000 - 0+246

W06 0+000 - 0+208

S17 8+180-8+250 JPSP

Ścieki monolityczne

S17 8+100-8+226 JLSL

S17 4+900 - 5+400

węzeł Wiązowna

S17 7+775 - 7+850

S17 10+437 - 10+773 JLSP

S17 10-409 - 10+772 JLSL

S17 11+114 - 11+405

S17 12+000 - 12+500

Ścieki skarpowe

S17 11+400 - 12+500

S17 JP 7+000 - 7+200

Umocnienie skarp płytami ażurowymi

S17 P 4+700 - 5+000

S17 10+340 - 12+000

Umocnienie wylotów wpustów i rowu

S17 10+340 - 12+000

DD10 0+650 - 1+150

Warstwa mrozoochronna C1,5/2

S17 6+900-7+030 JP

Warstwa ścieralna SMA

S17 6+900-7+030 JP

Warstwa wiążąca AC

Rondo Wiązowna L 0+033 - 0+075

W04L 0+000 - 0+075 JP 0+175 - 0+305 JP; 0+000  0+305 JL

W05L 0+000 - 0+246

W06L 0+000 - 0+208

DD2, DD3

S17 10+460 L

Zjazdy, skrzyżowania

S17 10+460 L

S17 12+000 P

S17 12+750-13+200 JL

Wykopy

Rondo Otwock Str. P

Wykopy - rowy

DP2713W

O-04, 05, 06L

DD18 , WM02P

DD17 0+400 -1+400

S17 P 7+800 - 8+350

S17 15+000  - 19+200

Wypełnienie i humusowanie pasa dzielącego

S17 4+500 -5+100

S17 5+500 -6+050

S17 5+100 - 5+500

S17 6+200 - 6+600

S17 6+600 - 6+700

S17 7+350 -8+200

W04 0+000 - 0+304

S17 10+000 - 12+500

WS4

Zasypki i stożki

MS3

 

 

 

 • Zaawansowanie robót drogowych:
  - roboty przygotowawcze: 95%,
  - roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 92%,
  - odwodnienia: 45%,
  - podbudowy: 75%,
  - nawierzchnia: 60%,
  - roboty wykończeniowe: 33%,
  - humusowanie: 32%,
  - oznakowanie pionowe i poziome: 18%,
  - bariery ochronne: 35%,
  - urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 18%,
  - elementy ulic: 50%,
  - ogrodzenia dróg: 0%,
  - ekrany akustyczne: 40%.

 

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA
 

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian i uszczegółowień,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

 

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01:
  Trwają prace wykończeniowe: wypozażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,50%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wypozażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,00%.
 • WS-2 w km 4+797,19:
  Prace zakończono
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 100,00%.
 • T-3 w km 5+143,51:
  Trwają prace wykończeniowe: wypozażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,50%.
 • MS-4 w km 5+160,19:
  Trwają prace wykończeniowe: wypozażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 99,63%.
 • MS-5 w km 5+428,24:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia oraz wypozażenie w urządzenia BRD, kapy chodnikowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 86,35%.
 • MS-1 w km 6+598,92:
  Trwają prace nad izolacją i nawierzchnią oraz wypozażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 94,50%.
 • WS-1 w km 6+709,20: :
  Trwają prace nad izolacją i nawierzchnią oraz wypozażenie w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,75%.
 • MS-2 w km 6+984,02:
  Trwają prace nad izolacją i kapami chodnikowymi.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 93,80%.
 • WS-2 w km 7+293,53:
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 98,50%.
 • WD-1 w km 9+382,42:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 91,00%.
 • KD-2 w km 10+506,00:
  Montaż dylatacji oraz urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 77,50%.
 • MS-3 w km 11+025,68:
  Trwają prace wykończeniowe: montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 92,90%.
 • WS-3 w km 11+025,68:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 91,00%.
 • WS-4 w km 12+441,40:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia, montaż urządzeń BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 94,13%.
 • WD-2 w km 14+232,25:
  Trwają prace wykończeniowe: izolacja i nawierzchnia.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 89,00%.
 • WD-3 w km 15+968,45: z
  Trwają prace wykończeniowe.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 97,50%.
 • WD-4 w km 17+038,62:
  Trwają prace nad izolacją oraz nawierzchnią.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 90,00%.
 • WD-5 w km 19+306,23:
  Trwają prace nad izolacją oraz wyposażeniem w urządzenia BRD.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 89,75%.

Roboty mostowe realizowane w okresie sprawozdawczym:

Lp.

Opis wykonywanych robót

Lokalizacja

Element

1

Wykonanie obróbki wpustów z asfaltu lanego

WS-2 1.1

JL i JP

2

Montaż balustrad schodów skarpowych

MS-4

JP

3

Wykonanie warstwy ścieralnej SMA

MS-5

JP

4

Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego

MS-5

JP

5

Wykonywanie schodów skarpowych

MS-5

JP

6

Montaż balustrad ścian oporowych

MS-5

JL

7

Wykonanie warstwy ścieralnej SMA

MD-6

-

8

Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego

MD-6

-

9

Wykonywanie schodów skarpowych

MD-6

-

10

Wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach

MS-1

-

11

Wykonanie warstwy ścieralnej SMA

MS-1

JP

12

Wykonanie granitowych ścieków przykrawęznikowych

MS-1

JL i JP

13

Wykonanie obróbki wpustów z asfaltu lanego

MS-1

JP

14

Wykonanie próbnego obciążenia

MS-1

JP

15

Wykonywanie schodów skarpowych

MS-1

-

16

Montaż barier

MS-1

JP

17

Montaż ekranów

MS-1

JP

18

Wykonanie warstwy ścieralnej SMA

WS-1

JL i JP

19

Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego

WS-1

JL i JP

20

Wykonywanie schodów skarpowych

WS-1

-

21

Montaż balustrad schodów skarpowych

WS-1

-

22

Montaż barier

WS-1

JP

23

Wykonanie warstwy ścieralnej SMA

MS-2

JP

24

Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego

MS-2

JP

25

Montaż barier

MS-2

JP

26

Montaż ekranów

MS-2

JP

27

Wykonanie płyty przejściowej

MS-2

P2 JL

28

Wykonanie oczepu muru z gruntu zb. – etap II

MS-2

-

29

Wykonanie AL

MS-2

JL

30

SMA

WS-2

JL JP

31

Montaż barier i balustrad

WS-2

JL JP

32

Montaż ekranów

WS-2

JL

33

SMA

MS-3

JL

34

Montaż barier i balustrad

MS-3

JL

35

Montaż ekranów

MS-3

JL

36

Asfalt lany

MS-3

JP

37

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

MS-3

Kapy na skrzydłach

38

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

KD-2

Pochylnia P1

39

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

KD-2

Schody S1

40

Zbrojenie, deskowanie, betonowanie

KD-2

Schody S2

41

Hydrofobizacja UN

KD-2

Kładka

42

Montaż ekranów akustycznych

WS-3

Obiekt JL i JP

43

Roboty brukarskie

WS-3

Obiekt JL i JP

44

Montaż schodów skarpowych

WS-3

Obiekt JL

45

Montaż barier mostowych

WS-3

Kapy na skrzydłach P1 P2 JL

46

Roboty brukarskie

WS-4

Obiekt JL i JP

47

Montaż schodów skarpowych

WS-4

Obiekt JL i JP

48

Montaż barier mostowych

WS-4

Kapy na skrzydłach P1 P2 JL i JP

49

Roboty brukarskie

WD-2

Podpora P1 i P3

50

Roboty brukarskie

WD-4

Podpora P1

51

Montaż schodów skarpowych

WD-4

Podpora P1

52

Hydrofobizacja

WD-5

Ustrój nośny

53

Roboty brukarskie

WD-5

Podpora P3

 
 
 
 

Zaawansowanie robót mostowych:

-    roboty przygotowawcze: 100%,
-      fundamenty: 100%,
-      podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
-      ustroje nośne: 100%,
-      łożyska: 100%,
-      urządzenia dylatacyjne: 95%,
-      odwodnienie: 89%,
-      izolacje: 96%,
-      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 92%,
-      roboty przyobiektowe: 72%,
-      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 82%.

PRACE BRANŻOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w pozostałych branżach:

Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej

 • Kolizje sanitarne:
  - demontaż nieczynnej komory rozdzielczej KS3.
 • Sieci gazowe:
  - nie wykonywano robót. Prace zakończone.
 • kolizje wodociągowe:
  - przepięcie kolizji PW14.
 • kanalizacja deszczowa:
  - kontynuowano prace na trasie głównej, drogach dojazdowych i poprzecznych, w tym: wpusty z przykanalikami, montaż krat ściekowych, budowa kanałów deszczowych, montaż studni wpadowych.
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - prace przy Starorzeczu rzeki Mienia – km 6+600,
  - przebudowa rowu R-E – km 15+200,
  - prace na Dopływie spod Pęclina – km 9+500.
 • W zakresie zbiorników retencyjnych wykonywano następujące roboty:
  - ZB-03 – roboty ziemne, uszczelnienie dna, rozpoczęto podsypki pod umocnienie dna skarp.
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - wykonywano oświetlenie na trasie głównej oraz w rejonie obiektu WD-2 i WD-3,
  - wykonywano roboty elektroenergetyczne w km 18+300.
 • W branży teletechnicznej realizowano roboty w zakresie kanału technologicznego:
  - realizowano roboty w zakresie kanału technologicznego,
  - wykonano kanalizację budowy KT -  ok. 560 m,
  - wykonano przewierty lub przejścia rurami ochronnymi dla KT- ok. 80 m,
  - budowano studnie kablowe w kolizjach - 3 szt.,
  - prowadzono prace związane z przygotowaniem do przejezdności.
 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - wiercenie i betonowanie pali ekranu - 18 szt. (EPP-2, EP-5 (1 pal pod kładką), EL-10 (1 pal na przejeździe technologicznym),
  - montaż słupów ekranu - 94 szt. (EPP-2, EP-3, EP-5, EL-6, EL-7, EL-8a, EL-10),
  - betonowanie głowic ekranu – 71 szt. (EPL-1, EPP-2, EP-3, EP-5, EL-6, EL-7, EL-8a, EL-10),
  - montaż podwalin żelbetowych – (EPP-1, EPP-2, EP-3, EL-6, EL-7, EPL-3, EL-8a, EL-10, EP-7)
  - montaż paneli „zielona ściana” – EP-3, EL-6, EL-7, EL-8a, EL-10, EP-7.

Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 74%.