Grudzień 2018

Pomimo przerwy zimowej Wykonawca kontynuował prace drogowe, mostowe oraz branżowe w ograniczonym zakresie.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży drogowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym,
 • korekty SSTWiORB,
 • uszczegóławianie przedmiarów robót,
 • kontynuowano prace związane z uzupełnieniem ZPRS,
 • kontynuowano prace związane z opracowywaniem kolejnych etapów projektu czasowej organizacji ruchu,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

 

Roboty drogowe:

W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:

 • kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
 • gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
 • kontynuowano prace porządkowe na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy,
 • kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek.

 

W okresie sprawozdawczym realizowano roboty stałe:

Lokalizacja robót (km)

Asortyment

4+049 - 19+200

Prace porządkowe i dokończenie prac rozbiórkowych. Utylizacja odpadów.

4+049 - 19+200

Usuwanie pozostałości po wycince.

10+500 - 10+600
13+600 - 13+900
18+300 - 18+500
DD09 0+925 - 1+200
DD09 3+200 - 3+350

Odhumusowanie.

6+300 - 6+500
10+400 - 10+600

13+400 - 13+500
13+600 - 13+825

DD12 0+300 - 0+600
DD13 0+950 - 1+15

Wykopy + rowy drogowe

17+200 - 17+230
17+283 - 17+520

Wzmocnienie podłoża - półmaterac geosyntetyczny

17+230 - 17+283

Wymiana gruntu

10+700

Wbudowanie drenażu poprzecznego

9+740 - 9+950
11+099 - 11+400
15+900 - 16+050
DD12 0+400 - 0+600

Nasypy. Przygotowanie podłoża pod nasyp

4+049 - 4+089
4+500 - 4+877
4+920 - 5+070
5+100 - 5+250
5+800 - 5+900
5+910 - 6+100
6+100 - 6+400
6+500 - 6+600
7+300 - 7+400
8+950 - 9+300
9+500 - 9+800
10+600 - 10+700
11+100 - 11+600
DP2713W 0+275 - 0+420
DP2710W 0+290 - 0+350
DD13 1+262 - 1+1361

Nasypy

T3
MS4

Zasypka obiektów mostowych

4+049 - 4+118
16+400 - 16+600
17+000- 17+200

DP2716W 0+000+0+250
DG271641W 0+300-0+400
DD13 0+920 - 1+140
DD17 0+160 - 0+320

Ulepszone podłoże

G-04L 0+200 - 0+453
G-06L 0+050 - 0+143

DD03 0+046 - 0+350
DD09 0+280 - 0+875
DD13 0+470 - 0+600
DD18 0+400 - 0+630

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

G01P 0+080 - 0+300
G04L 0+200 - 0+453

W04L 0+050 - 0+175
W04L 0+230 - 0+304
W05L 0+100 - 0+246
W06L 0+000 - 0+120
DD03 0+046 - 0+350
DD13 0+470 - 0+910
DD18 0+360 - 0+640

Podbudowa zasadnicza z AC

 

 

Zaawansowanie robót drogowych:

 • roboty przygotowawcze: 76,22%,
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 26,06%,
 • odwodnienia: 7,01 %,
 • podbudowy: 17,05%,
 • nawierzchnia: 1,00%,
 • roboty wykończeniowe: 0%,
 • humusowanie: 0%,
 • oznakowanie pionowe i poziome: 0%,
 • bariery ochronne: 0%,
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 0%,
 • elementy ulic: 0%,
 • ogrodzenia dróg: 0%,
 • ekrany akustyczne: 2,5%.

GRAFICZNA PREZENTACJA POSTĘPU ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

PRACE I ROBOTY MOSTOWE:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności
w branży mostowej:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie proponowanych przez Wykonawcę zmian i uszczegółowień,
 • uszczegóławianie przedmiarów robót,
 • kontynuowano prace związane z uzupełnieniem ZPRS,
 • opracowywanie PZJ i Projektów Technologicznych.

 

Roboty mostowe:

Zaawansowanie Robót mostowych:

 • MD-6 w km 0+313,20 DD01: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z płytą denną, prace nad podporami ramy oraz ustrojem nośnym ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • MD-8 w km 0+174,36 DD07: zakończono roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka obiektu M2 w km 5+460), podpory ramy, ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 70,00%.
 • WS-2 w km 4+797,19: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 44,00%.
 • T-3 w km 5+143,51: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-4 w km 5+160,19: zakończono prace nad płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 85,00%.
 • MS-5 w km 5+428,24: zakończono roboty przygotowawcze, zakończono roboty ziemne wraz z płytą denną ramy, wykonano podpory oraz ustrój nośny ramy..
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 31,00%.
 • MS-1 w km 6+598,92: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 24,00%.
 • WS-1 w km 6+709,20: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 45,60%.
 • WS-2 w km 7+293,53: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
 • Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 34,80%.
 • WD-1 w km 9+382,42: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporam, trwają prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 50,00%.
 • KD-2 w km 10+506,00: rozpoczętoroboty przygotowawcze.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 1,00%.
 • MS-3 w km 11+025,68: zakończonoroboty przygotowawcze roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 30,20%.
 • WS-4 w km 12+441,40: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 26,15%.
 • WD-2 w km 14+232,25: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 22,75%.
 • WD-3 w km 15+968,45: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami oraz prace nad ustrojem nośnym.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 40,00%.
 • WD-4 w km 17+038,62: zakończono roboty przygotowawcze, roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 22,50%.
 • WD-5 w km 19+306,23: zakończono roboty przygotowawcze, trwają roboty ziemne wraz z podporami.
  Zaawansowanie robót na obiekcie wynosi 20,00%.

Zaawansowanie robót mostowych:

 • roboty przygotowawcze: 88%,
 • fundamenty: 82%,
 • podpory i konstrukcje oporowe: 74%,
 • ustroje nośne: 36%,
 • łożyska: 32%,
 • urządzenia dylatacyjne: 0%,
 • odwodnienie: 1%,
 • izolacje: 30%,
 • wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 0%,
 • roboty przy-obiektowe: 10%,
 • roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 0%.

 

PRACE BRANŻOWE:

 • kontynuowano prace w zakresie branży kanalizacyjno-sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz kontynuowano prace związane z przebudową kolizji gazowych,
 • kontynuowane były roboty branżowe w zakresie przebudowy kolizji wod. - kan. Realizowano prace
  w terenie – kolizje PW6, PW7, PW7A PW9, PW10, PW14, PW16 oraz KS8,
 • realizowano roboty w zakresie kolizji sieci gazowych: GW1 (roboty ziemne, montażowe, przewierty). Wykonane uprzednio kolizje gotowe są do przepięcia, którego termin uzależniony jest od gestora sieci,
 • kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na trasie głównej i drogach dojazdowych i poprzecznych,
 • wykonano roboty ziemne na zbiornikach: ZB5, ZB12, ZB15, ZB16 i rozpoczęto na ZB9a,
 • wykonywano roboty ziemne w zakresie rowu R-38,
 • kontynuowano dotychczasowe roboty oraz rozpoczęto roboty w zakresie energetyki w relacji do daty otrzymywanych umów o przebudowę oraz budowę oświetlenia drogowego.
 • układano kable oświetleniowe, prowadzono prace  w zakresie  stacji transformatorowych, robót ziemnych, przewiertów i złączy w zakresie kolizji: 5nN, 8nN; 12nN; 17nN; 24nN; 25nN; 26nN; 32nN; średniego napięcia: 2sN; 3sN; 4sN; 6sN; 9sN; 12sN; 13sN; 15sN,
 • prowadzono demontaże istniejących linii,
 • realizowano roboty w zakresie przebudowy kolidujących sieci teletechnicznych – kolizje:  T1/01, T2/01, T2/02, T2/04, T2/05, T2/07, T2/09.
 • w zakresie teletechniki realizowano: roboty ziemne, przewierty, montaże studni kablowych, układanie kabli, demontaże istniejących sieci, montaż i uzbrajanie słupów sieci napowietrznych.