Grudzień 2017

  • Wykonawca prowadził prace projektowe w zakresie uszczegółowania  i korekt projektu wykonawczego
  • Wykonano dodatkowe SSTWiORB (szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)
  • Złożono do zatwierdzenia skorygowane rewizje niezatwierdzonych STWiORB
  • Zrealizowano prace związane z opracowaniem finalnej wersji projektu organizacji ruchu
  • Wykonywano prace związane z opracowaniem finalnej wersji koncepcji systemu zarządzania ruchem z uwzględnieniem uwag powstałych podczas weryfikacji
  • Uszczegółowiono przedstawione przedmiary robót dla wszystkich branż zgodnie z uwagami Konsultanta
  • Prowadzono prace związane z opracowaniem ZPRS (Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych)