Czerwiec 2020

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] -  CAŁOŚĆ KONTRAKTU

PRACE I ROBOTY DROGOWE:

 • W zakresie robót przygotowawczych i tymczasowych wykonano następujące roboty:
  - kontynuowano prace związane z zabezpieczeniem zaplecza materiałowego Wykonawcy,
  - kontynuowano prace związane z realizacją dróg objazdowych, wyjazdów z budowy i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie przekazanych działek,
  - wykonywano prace zabezpieczające teren budowy,
  - wykonywano prace dotyczące odwodnienia placu budowy,
  - utrzymywano oznakowanie tymczasowe pionowe i poziome na odcinkach, na których przełożono ruch.

 

 • W okresie sprawozdawczym realizowano roboty drogowe:

 

Lokalizacja

Zakres wykonanych robót

14+270 – 14+670 L

14+100 – 14+270 L

19+130 – 19+200 L

Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45

14+105 – 14+670 L

19+130 – 19+200 L;

Podbudowa C8/10

DD02 0+000 - 0+120

Chodniki

DD02 0+680, 0+815

DD09 2+140 - 2+160

DD10b 0+000 - 0+028

DP2709w 0+400 -0+422

DP2710W

DP2716W

DW721.1 0+000 - 0+030

DW721.1 0+070 - 0+090

DW721.2 0+000 - 0+070

DP2716W

Humusowanie skarp

S17  4+049 - 11+414

S17 13+000

S17 km 18+000

S17 L 15+000

S17 P km 15+000 – 16+000

DD09 3+450 - 3+600

Korytowanie

DD01 0+320 - 0+360

Krawężniki

DD09 3+450 - 3+600

DD02 0+100 - 0+800, G04

Makroniwelacja terenów zielonych

DD03, DD04, DD05

S17 km 12, 

S17 km 17

S17 km 18+500

DD02 0+000 - 0+500

Makroniwelacja terenów zielonych i humusowanie

DD09 2+300 - 2+500

S17 10+400 - 10+600

S17 7+200 - 7+300

S17 7+300 - 7+320

Węzeł Góraszka, węzeł Wiązowna

S17 4+049 - 19+200

Naprawa uszkodzeń i wymyć skarp, odpompowywanie wody, odmulanie rowów

S17 5+600 - 6+900

S17 7+600 - 7+900

DD17 1+400

Nasypy

Pas technologiczny str. P 7+330 - 7+900

Nawierzchnia z płyt wielootworowych

PT 5+600 - 6+010

Pas technologiczny str. P 7+300 - 7+900

Odhumusowanie

DP2710W

Pobocza

DP2716W

S17  4+049 - 11+414

S17 13+000, 19+000

S17 km 11 i 14

S17 km 19

DD23

Podbudowa BA

Rondo Ostrów L

WD2-DP2710W

WM04L+WM03L

DG271641W

Podbudowa C1,5/2,0

DD09 3+450 - 3+600

Podbudowa C3/4

DD23

O-02P 0+130-0+170

Węzeł Ostrów Rondo P

DW721.2 0+000 - 0+070

Podbudowa pod chodnik i ścieżkę rowerową

DD09 3+450 - 3+600

Podbudowa z KŁSM

DD12 0+500 - 0+900

DD14 0+000 - 0+270

DD20

DG271641W

O-02P 0+130-0+170

Pas technologiczny str. L 7+050 - 7+200

Pas technologiczny str. P 7+330 - 7+900

DG271641W

Podłoże

S17 L 19+200

Węzeł Ostrów Rondo L

DP2716W

Roboty wykończeniowe - prefabrykaty (chodnik / ścieżka)

DP2716W

Roboty wykończeniowe - skarpy

DD10 0+600 - 1+500

Rowy

WD4

SMA

Węzeł Góraszka

Węzeł Wiązowna

WM03L

WM04L

DD09 3+330 - 3+430

Ścieki przykrawędziowe

13+900 L

DD09 3+330 - 3+430

S17 JLSP km 18

S17 L 10+450 - 10+500

S17 L 5+460 - 5+500

S17 L 6+000 - 7+000

Ścieki skarpowe

S17 10+400 - 10+600

Umocnienie rowów

S17 12+500

Uzupełnienie pasa dzielącego

S17 19+200

S17 km 14

DD17

Warstwa mrozochronna

DD18

O-02P 0+130-0+170

S17 L 19+200

Pas technologiczny str. L 7+050 - 7+200

Warstwa odsączająca

Pas technologiczny str. P 7+330 - 7+900

DD04 + DD05+ Rondo

Warstwa ścieralna

DD20 1+890 - 2+811

DD8 + DD8a

DD8a 0+000-0+041

DP2710W - ścieżka rowerowa

DP2716W 0+180 - 0+240; 0+360 - 0+500

DP2716W-WD5

WD1-DP2709W + Przejazd awaryjny + DD9 1+700-2+560

DP271641W-WD4

S17 14+100-14+600

Warstwa technologiczna Rm=5 MPa

S17 L 19+200

DP271641W-WD4

Warstwa wiążąca

Łącznice O1P+O3P+O4P+O5L+O6P+Rondo OL

WD2-DP2710W

WM04L+WM03L

DD17

Wykopy

DD19

DD21

DD22

DP2710W

S17 L 19+200

DD01 0+000 - 0+110

Wyspy - roboty brukarskie

DD02 0+000 - 0+120

DD23

Węzeł Ostrów Rondo L

S17L 10+200-10+400

Ogrodzenie dróg

S17L 13+900-14+400

S17L 5+000-5+150

S17L 5+390-5+420

S17L 5+500-5+700

S17L 6+730-6+980

S17L 11+800-12+300

S17P 11+800-12+300

S17P 10+784-11+026

S17P 12+500-12+800

S17P 16+500-17+000

S17L 16+140-17+000

S17P 15+600-15+900

S17P 7+020-7+290

S17P 9+034-9+400

 

 

 • Wykonywano oznakowanie poziome:

 

Lokalizacja

Zakres wykonanych robót

G01P, G03P

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

W04L, W05L, W06L

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

S17 7+200 - 15+400

Oznakowanie poziome grubowarstwowe

DD03 0+442 - 0+000

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

DD04

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

DD09 2+400 - 3+250

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

 

 

 

 

 

 

 • Wykonywano oznakowanie pionowe:

 

Lokalizacja

Zakres wykonanych robót

11+486, 11+969, 13+448

Fundamenty i bramownice

18+494, 18+072, 17+555, 13+448, 12+945, 11+962, 8+469, 5+827

Montaż tablic na konstrukcjach bramowych

18+987, 4+221, 4+957, 5+355

Montaż bramownicy z tablicami

5+355, 7+237, 8+011, 6+756, 4+957

Bramownice

5+519, 8+102, 13+101

Montaż konstrukcji do tablicy E14

5+519, 8+102, 13+101 Węzeł Wiązowna

Fundamenty  na tablice E14 i F8

8+480

Bramownice

DD03, WM-01P, WM-02P, WM-03L, WM-04L,  WM-05L, ronda pod WS4

Słupki i konstrukcje wsporcze

DD03, WM-01P, WM-02P, WM-03L, WM-04L,  WM-05L, ronda pod WS4

Tarcze znaków

DP2710W, DP2716W

U-11a

ronda na DW721, W-01P, W-02P, W-03P, DP2713, DD09, DD11

Tarcze znaków

ronda na DW721, W-01P, W-02P, W-03P, DP2713, DD09, DD11, DD13, DD16, DD17, DD18, ronda pod WS-4, WM-01P, WM-02P, WM-03L, WM-04L

Słupki i konstrukcje wsporcze

S17 4+049 - 10+400

Montaż U1

TG

Montaż osłon przeciwolśnieniowych U19

TG 11+485

Fundamenty bramownic

TG i Węzły Góraszka, Wiązowna i Otwock

Słupki i konstrukcje wsporcze, Tarcze znaków

Węzeł Wiązowna i Otwock

Montaż znaków VMSC F8,  Słupki i konstrukcje wsporcze znaków F8

 

 

 • Wykonywano bariery energochłonne:

 

Lokalizacja

Zakres wykonanych robót

S17 km 14 pas dzielący

Montaż barier drogowych

4+101 - 4+189 S17 pas dzielący

Montaż gniazd barier rozbieralnych

4+281 - 4+397 S17 pas dzielący

Montaż barier drogowych 116 mb SPR DN (H2W5)

4+393 - 4+553 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 160 mb SPR SX (N2W3)

4+049 - 4+073 S17 pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 24 mb SPR SX (H1W3)

4+300 S17 pobocze, strona prawa

Zamknięcie tymczasowego zjazdu 8 mb SPR SX (N2W3)

4+500 S17 pobocze, strona prawa

Podłączenie do poduszki zderzeniowej 6 mb SPR SX (N2W3)

4+500 S17 pas dzielący

Zamknięcie tymczasowego zjazdu 8 mb SPR DN (H2W5)

5+100 S17 pobocze, strona lewa

Podłączenie do poduszki zderzeniowej 5 mb SPR SX (N2W3)

0+078 G-01P pobocze, stona lewa

Podłączenie do poduszki zderzeniowej 6 mb SPR SX (N2W3)

0+300 G-01P pobocze, strona lewa

Zamknięcie przerwy w barierach 16 mb SPR SX (N2W3)

0+070 G-03L pobocze, strona lewa

Podłączenie do poduszki zderzeniowej 10 mb SPR SX (N2W3)

0+100 G-04L pobocze, strona prawa

Zamknięcie przerwy w barierach 8 mb SPR SX (N2W3)

G-04 L pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych

5+343 - 5+375 S17 pas dzielący, strona prawa

Montaż barier drogowych 32 mb MR SK (H2W2)

5+375 - 5+425 S17 pas dzielący, strona prawa

Montaż barier drogowych 50 mb MR EC 4.4 (H2W4)

5+378 - 5+398 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 20 mb SPR SX (N2W3)

5+398 - 5+410 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 12 mb SPR SX (H1W

5+410 - 5+424 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 14 mb SPR HS (H2W3)

5+430 - 5+560 S17 pas dzielący

Montaż barier drogowych

5+432 - 5+472 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 40 mb SPR HS (H2W3)

5+432 - 5+494 S17 pas dzielący, strona lewa

Montaż barier drogowych 62 mb SPR HS (H2W3)

5+432 - 5+494 S17 pas dzielący, strona prawa

Montaż barier drogowych 62 mb SPR HS (H2W3)

5+472 - 5+497 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 25 mb SPR SX (H1W3)

5+647 - 5+775 S17 pas dzielący

Montaż barier drogowych 128 mb SPR DN (H2W5)

5+776 - 5+965 S17 pas dzielący, strona prawa

Montaż barier drogowych 189 mb SPR HS (H2W3)

5+950 - 6+270 S17 pas dzielący, strona lewa

Montaż barier drogowych 320 mb MR EC 4.4 (H2W4)

5+967 - 6+107 S17 pas dzielący, strona prawa

Montaż barier drogowych 140 mb MR EC 4.4 (H2W4)

6+107 - 6+227 S17 pas dzielący, strona prawa

Montaż barier drogowych 120 mb MR EC 4.4 (H2W4)

6+270 - 6+370 S17 pas dzielący, strona lewa

Montaż barier drogowych 100 mb MR EC 4.4 (H2W4)

5+556 - 5+654 S17 pas dzielący

Montaż gniazd barier rozbieralnych

6+408 - 6+528 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 120 mb SPR EL (N2W4)

6+631 - 6+696 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 65 mb SPR HS (H2W3)

6+370 - 6+454 S17 pas dzielący, strona lewa

Montaż barier drogowych 84 mb MR EC 4.4 (H2W4)

6+526 - 6+550 S17 pas dzielący, strona lewa

Montaż barier drogowych 24 mb MR EC 4.4 (H2w4)

6+561 - 6+573 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 12 mb SPR SX (H1W3)

S17 6+454 - 6+522 pas dzielący, strona lewa

Montaż barier drogowych 68 mb MR EC 4.4 (H2W4)

6+972 - 6+982 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 10 mb SPR SX (H1W3)

7+018 - 7+063 S17 pas dzielący, strona lewa

Montaż barier drogowych 45 mb MR EC 4.4

7+037 - 7+049 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 12 mb SPR HS (H2W3)

7+049 - 7+059 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 10 mb SPR SX (H1W3)

7+106 - 7+194 S17 pas dzielący

Wiercenie otworów pod bariery rozbieralne

7+273 - 7+285 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 12 mb SPR HS (H2W3)

0+000 - 0+057 W-05L pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 57 mb SPR SX (N2W3)

0+060 - 0+132 WM-04L pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 72 mb SPR SX (N2W3)

0+132 - 0+236 WM-04L pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 104 mb SPR SX (N2W3)

8+156 - 8+244

Wiercenie otworów pod bariery rozbieralne

0+276 - 0+300 DP2709W pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych SPR 24 mb SPR SX (N2W3)

0+292 - 0+300 DP2709W pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych SPR 8 mb SPR SX (N2W3)

10+450 - 10+472 S17 pas dzielący, strona lewa

Montaż barier drogowych 22 mb SPR SX (H1W4))

11+364 - 11+416 S17 pas dzielący, strona prawa

Montaż barier drogowych 52 mb SPR SX (H1W3)

11+391 - 11+407 S17 pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 16 mb SPR ES (H1W2)

11+446 - 11+498 S17 pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 52 mb SPR ES (H1W2)

11+498 - 11+638 S17 pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 140 mb SPR SX (H1W3)

11+656 - 11+744 S17 pas dzielący

Wiercenie otworów pod bariery rozbieralne

11+782 - 11+826 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 44 mb SPR SX (H1W3)

11+826 - 11+995 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 169 mb SPR SX (N2W3)

11+995 - 12+171 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 176 mb SPR SX (N2W3)

12+223 - 12+399  S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 176 mb SPR SX (N2W3)

12+385 - 12+441 S17 pas dzielący, strona lewa

Montaż barier drogowych 56 mb SPR SX (H1W4)

12+399 - 12+419 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 20 mb SPR SX (H1W3)

12+419 - 12+431 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 12 mb SPR HS (H2W3)

12+462 - 12+522 S17 pas dzielący, strona lewa

Montaż barier drogowych 60 mb SPR SX (H1W4)

12+471 - 12+483 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 12 mb SPR HS (H2W3)

12+483 - 12+511 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 28 mb SPR SX (H1W3)

12+511 - 12+523 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 12 mb SPR SX (N2W3)

12+523 - 12+695 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 172 mb SPR SX (N2W3)

12+817 - 12+933 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 116 mb SPR SX (N2W3)

12+933 - 12+969 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 36 mb SPR SX (H1W3)

12+969 - 12+989 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 20 mb SPR SX (H1W3)

12+989 - 13+105 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 116 mb SPR SX (N2W3)

13+157 - 13+241 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 84 mb SPR SX (N2W3)

0+000 - 0+272 WM-03L pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 272 mb SPR SX (N2W3)

0+056 - 0+280 WM-03L pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 224 mb SPR SX (N2W3)

0+033 - 0+285 WM-04L pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 252 mb SPR SX (N2W3)

12+752 - 12+784 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 32 mb SPR SX (N2W3)

13+012 - 13+096 S17 pas dzielący

Montaż barier drogowych 84 mb SPR DL (H1W5)

13+798 - 13+898 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 100 mb SPR SX (N2W3)

13+898 - 13+962 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 64 mb MR EP (N2W2)

13+962 - 13+998 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 36 mb SPR SX (N2W3)

S17 12+885 - 13+012 pas dzielący, strona lewa

Montaż barier drogowych 127 mb SPR SX (H1W3)

13+390 - 13+519 S17 pas dzielący, strona lewa

Montaż barier drogowych 129 mb SPR SX (H1W3)

13+406 - 13+502 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 96 mb SPR ES (H1W2)

13+502 - 13+566 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 64 mb SPR SX (N2W3)

13+761 - 13+849 S17 pas dzielący

Wiercenie otworów pod bariery rozbieralne

14+000 - 14+068 S17 pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 68 mb SPR SX (N2W3)

14+017 - 14+165 S17 pas dzielący

Montaż barier drogowych 148 mb SPR DL (H1W5)

14+168 - 14+300 S17 pas dzielący, strona prawa

Montaż barier drogowych 132 mb SPR ES (H1W2)

14+067 - 14+217 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 150 mb SPR SX (N2W3)

14+165 - 14+300 S17 pas dzielący, strona lewa

Montaż barier drogowych 135 mb SPR ES (H1W2)

 

14+217 - 14+285 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 68 mb SPR SX (H1W3)

14+285 - 14+443 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 158 mb SPR SX (N2W3)

14+300 - 14+448 S17 pas dzielący

Montaż barier drogowych 148 mb SPR DL (H1W5)

S17 14+448 - 14+600 pas dzielący

Montaż barier drogowych 152 mb SPR DL (H1W5)

15+276 -  15+404 S17 pas dzielący, strona prawa

Bariery drogowe 128 mb SPR DL (H1W5)

14+942 - 15+302 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 360 mb SPR SX (N2W3)

15+302 - 15+368 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 66 mb MR EP (N2W2)

15+368 - 15+400 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 32 mb SPR SX (N2W3)

15+744 - 15+888 S17 pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 144 mb SPR SX (N2W3)

15+400 - 15+476 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 76 mb SPR SX (N2W3)

18+078 - 18+123 S17 pas dzielący, strona lewa

Montaż barier drogowych 45 mb SPR SX (H1W3)

18+083 - 18+215 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 132 mb SPR SX (N2W3)

18+464 - 18+476 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 12 mb SPR SX (N2W3)

18+476 - 18+534 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 58 mb SPR SX (H1W3)

18+534 - 18+612 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 78 mb SPR SX (N2W3)

18+612 - 18+972 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 360 mb SPR SX (N2W3)

18+972 - 19+028 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 56 mb SPR SX (H1W3)

19+028 - 19+096 S17 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 68 mb SPR SX (N2W3)

2+065 - 2+137 DD09 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 72 mb SPR SX (N2W3)

2+137 - 2+148 DD09 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 12 mb SPR SX (N2W3)

2+304 - 2+392 DD09 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 88 mb MR EP (N2W2)

2+404 - 2+412 DD09 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 8 mb MR EP (N2W2)

0+450 - 0+558 DD18 pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 108 mb SPR SX (N2W3)

0+486 - 0+552 DD18 pobocze, strona lewa

Montaż barier drogowych 68 mb SPR SX (N2W3)

0+272 - 0+312 DP2710W pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych SPR 40 mb SPR SX (N2W3)

0+312 - 0+352 DP2710W pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 40 mb SPR SX (H1W3)

0+419 - 0+459 DP2710W pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 40 mb SPR SX (H1W3)

0+459 - 0+579 DP 2710W pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych SPR 120 mb SPR SX (N2W3)

0+397 - 0+437 DP2716W pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 40 mb SPR SX (N2W3)

 0+171 - 0+231 DP2716W pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 60 mb SPR SX (N2W3)

0+231 - 0+255 DP2716W pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 24 mb SPR SX (H1W3)

0+255 - 0+271 DP2716W pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 16 mb SPR HS (H2W3)

0+325 - 0+341 DP2716W pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 16 mb SPR HS (H2W3)

0+341 - 0+365 DP2716W pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 24 mb SPR SX (H1W3)

0+365 - 0+397 DP2716W pobocze, strona prawa

Montaż barier drogowych 32 mb SPR SX (N2W3)

 

 

Zaawansowanie robót drogowych:

 • roboty przygotowawcze: 99%,
 • roboty ziemne / wzmocnienia gruntu: 99%,
 • odwodnienia: 70%,
 • podbudowy: 90%,
 • nawierzchnia: 80%,
 • roboty wykończeniowe: 60%,
 • humusowanie: 65%,
 • oznakowanie pionowe i poziome: 50%,
 • bariery ochronne: 90%,
 • urządzenia zabezpieczające ruch pieszy: 50%,
 • elementy ulic: 75%,
 • ogrodzenia dróg: 50%,
 • ekrany akustyczne: 99%.

PRACE I ROBOTY BRANŻY MOSTOWEJ:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace / czynności w branży mostowej:

Lp.

Opis wykonywanych robót

Obiekt

Element

1

Montaż wypełnień ekranów akustycznych

MS-5

-

-

-

 

2

Odbiór powierzchni betonowej w standardzie BA2

MS-5

-

 

3

Odbiór powierzchni betonowej w standardzie BA2

MD-8

-

4

Montaż balustrad

KD-2

-

5

Prace brukarskie

KD-2

-

6

Odbiór powierzchni betonowej w standardzie BA2

KD-2

-

7

Hydrofobizacja UN

MS-3

-

8

Odbiór powierzchni betonowej w standardzie BA2

MS-3

-

9

 

Rektyfikacja dylatacji

WS-3

P2 JL

10

Obróbka wpustów z AL.

WS-3

Ustrój nośny JP

11

Prace przyobiektowe

WS-3

-

12

Obróbka wpustów z AL.

WS-4

Ustrój nośny JL

13

Prace przyobiektowe

WS-4

-

14

Prace przyobiektowe

WD-2

-

15

Prace przyobiektowe

WD-3

-

16

Wykonanie warstwy ścieralnej SMA

WD-4

Ustrój nośny

17

Wykonanie przeciwspadku z AL.

WD-4

Ustrój nośny

18

Próbne obciążenie

WD-4

-

19

Prace przyobiektowe

WD-4

-

20

Prace przyobiektowe

WD-5

-

 

 

Roboty wykonywane na przepustach skrzynkowych:

Obiekt

Opis robót

PZM-1

Schody skarpowe.

Obrukowanie nad wlotem i wylotem przepustu. Kosmetyka powierzchni betonowych.

PZM-2

Obrukowanie nad wlotem i wylotem przepustu.

PZM-2b

Deskowanie ścian i rygla górnego. Betonowanie ścian i rygla górnego.

Roboty ciesielskie, zbrojenie fundamentów skrzydeł.

Beton fundamentów skrzydeł S1, S3, S4.

Montaż odwodnienia. Zbrojenie, deskowanie fundamentu skrzydła S2.

PZM-3

Obrukowanie nad wlotem i wylotem przepustu.

PZM-3a

Schody skarpowe. Ścieki wzdłuż gzymsów i skrzydeł.

Obrukowanie nad wlotem i wylotem przepustu.

PZM-3c

Schody skarpowe. Ścieki wzdłuż gzymsów i skrzydeł.

PZŁ-4

Obrukowanie nad wlotem i wylotem przepustu.

PZŁ-5

Obrukowanie nad wlotem i wylotem przepustu.

PZM-11a

Zasypka przepustu.

Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe. Zbrojenie płyt przejściowych.

Beton płyt przejściowych, roboty izolacyjne płyty zespalającej.

Izolacja na zimno płyt przejściowych i zespalającej. Zakończenie robót Etap 1.

PZM-12a

Roboty izolacyjne płyty zespalającej i płyt przejściowych. Zbrojenie i beton ochronny izolacji.

PZM-13a

Roboty izolacyjne płyty zespalającej i płyt przejściowych. Zbrojenie i beton ochronny izolacji.

 

Zaawansowanie robót mostowych:

-      roboty przygotowawcze: 100%,
-      fundamenty: 100%,
-      podpory i konstrukcje oporowe: 100%,
-      ustroje nośne: 100%,
-      łożyska: 100%,
-      urządzenia dylatacyjne: 100% (wymiana dylatacji na WS-3),
-      odwodnienie: 100%,
-      izolacje: 100%,
-      wyposażenie (krawężniki, balustrady bariery itp.): 100%,
-      roboty przyobiektowe: 98%,
-      roboty nawierzchniowe i zabezpieczenia: 100%.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonywał m.in. następujące prace  w pozostałych branżach:

 

Roboty branżowe:

 • Wykonywano prace w zakresie branży sanitarnej:
  - Kolizje sanitarne:
    - nie realizowano.
 • Sieci gazowe:
  -kontynuowano prace związane z przebudową zbiorników LPG na stacji paliw Orlen w km 15+100 str. L.
 • Kolizje wodociągowe:
  - nie realizowano.
 • Kanalizacja deszczowa: kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej na trasie głównej i drogach dojazdowych i poprzecznych.
  - wykonano kanał KD92 w km 13+100 w zakresie: D92.2-W92.1, D92.3-WLOT92.1, D92.1-WLOT92.1,
  - wykonano kanał KD10 w km 4+600 w zakresie: OS10.1-W10.1,
  - wykonano kanał KD113 w km 17+100 w zakresie: SW113.2,SW113.2-WR113.1
  - wykonano montaż wpustów KR647.1, KR644.1, KR643.1, KR648.1, KR642.1, KR641.6, KR641.5, KR641.3, KR641.4,
  - wykonano kanał 49 w km 9+500 w zakresie OS49.1, SW49.1-OS49.
 • W zakresie melioracji wykonywano następujące roboty:
  - przebudowa Rowu bez nazwy w km 13+900,
  - naprawa rowu R-E po ulewach w km 15+300,
  - przebudowa rowu R-18 w km 13+100,
  - przebudowa Rowu R-29 w km 18+700.
 • W zakresie zbiorników retencyjnych wykonywano następujące roboty:
  - Zbiornik ZR-01 – umocnienie skarp i dna, uszczelnianie,
  - Zbiornik ZR-02 – umocnienie skarp i dna, odwadnianie, uszczelnianie,
  - Zbiornik ZR-03 – umocnienie skarp i dna, odwadnianie,
  - Zbiornik ZB-04 – roboty ziemne, uszczelnianie, odwadnianie, umocnienie skarp i dna,
  - Zbiornik ZB-07 – roboty ziemne, dociążenia, odwadnianie,
  - Zbiornik ZB-10 – roboty ziemne, podsypki, uszczelnienia,
  - Zbiornik ZB-11 – roboty ziemne, uszczelnianie, dociążanie, odwadnianie,
  - Zbiornik ZB-15 – roboty ziemne, odwadnianie, podsypki, uszczelnianie, umocnienie dna,
  - Zbiornik ZB-17 – wykop,
  - Zbiornik ZB-18 – odwadnianie, uszczelnianie, umocnienie skarp i dna.
 • Wykonywano roboty w zakresie energetyki:
  - budowa oświetlenia na DD01 i DD02 (skrzyżowanie),
  - budowa oświetlenia na węźle Ostrów (DD20, DP2716),
  - montaż szaf oświetleniowych (SON3, SON4, SON9, SON10, SON11, SON13, SON15),
  - montaż złącz do zasilania urządzeń SZR (węzeł Wiązowna, Węzeł Otwock),"
  - montaż opraw oświetleniowych na drogach dojazdowych (DD04, DD05, DD09, DD13).

 

 • W branży teletechnicznej:

kontynuowano prace w zakresie budowy kanału technologicznego:
- wykonano kanalizację budowy KT -  ok. 100 m,
- wykonano prace wykończeniowe, regulacja studni, czyszczenie – 1 kpl.,
- wykonano budowę kanalizacji wtórnej – ok 100 m,

kontynuowano prace w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej:
- prowadzono prace związane z przygotowaniem przejezdności,

 • Realizowano roboty w zakresie ekranów akustycznych:
  - wiercenie i betonowanie pali ekranu – 3 szt. (EL-7),
  - montaż słupów ekranu – 5 szt. (EL-7, EL-10),
  - betonowanie głowic ekranu – 5 szt. (EL-7, EL-10),
  -montaż podwalin żelbetowych – 23 szt. (EP-3, EP-5, EL-6, EL-1a, EL-1b, EL-5b, EL-7, EL-8a, EL-10),
  - montaż paneli „zielona ściana” i paneli drewnianych – 96 szt. (EL-1a, EL-1b, EL-2, EP-3, EL-6, EPL-2, EP-6,
  - EL-4, EL-5a, EL-5b, EL-7, EL-10, EL-8a, EPP-1, EPP-2, EPP-3, EPL-1, EPL-2, EPL-3),
  - montaż drzwi serwisowych i ewakuacyjnych – 34 szt.

 

 • Wykonywano nasadzenia:
  - posadzenie roślin na rabacie (Sambucus nigra, bez czarny) - km 5+500,
  - posadzenie pnączy przy ekranach akustycznych, lewa strona (Parthenocissus quinquefolia, winobluszcz pięciolistkowy – km 4+049 - 4+400,
  - posadzenie pnączy przy ekranach akustycznych, prawa strona (Parthenocissus quinquefolia winobluszcz pięciolistkowy ) – km 4+049 - 4+250,
  - posadzenie roślin na rabacie (Trzmielina pospolita, Euonymus europaeus)  - km 4+650 - 7+750,
  - posadzenie roślin na rabacie (Kruszyna pospolita,  Frangula alnus) – km  4+049 - 7+600,
  - posadzenie roślin na rabacie (Leszczyna pospolita, Corylus avellana) - km 5+500-5+550,
  -posadzenie roślin na rabacie (Żarnowiec miotlasty, Cytisus scoparius) - km 7+600-7+800,
  - posadzenie roślin na rabacie (Śliwa tarnina, Prunus spinosa) – km 5+750,
  - nasadzenia zieleni - przygotowanie terenu i rozłożenie agrowłókniny pod nasadzenia krzewów – km 4+650- 9+500,
  - posadzenie roślin na rabacie (Suchodrzew zwyczajny, Lonicera xylosteum) - km 4+650 - 9+500,
  - posadzenie roślin na rabacie (Tawuła wierzbolistna, Spiraea salicifolia) – km 4+650,
  - ściółkowanie rabat – km 4+150 - 5+500,
  - posadzenie roślin na rabacie (Ribes alpinum, porzeczka alpejska 935 szt.) - km 7+800,
  - posadzenie roślin na rabacie (Ribes alpinum, porzeczka alpejska 32 szt.) – km 5+950,
  - posadzenie pnączy przy ekranach akustycznych (Parthenocissus quinquefolia, winobluszcz pięciolistkowy 195 szt.) - km  6+170 - 6+360,
  - posadzenie pnączy przy ekranach akustycznych (Parthenocissus quinquefolia, winobluszcz pięciolistkowy 185 szt.) – km 6+600 - 6+850,
  - posadzenie pnączy przy ekranach akustycznych (Parthenocissus quinquefolia, winobluszcz pięciolistkowy 215 szt.) – km 7+050 - 7+350,
  - posadzenie pnączy przy ekranach akustycznych (Parthenocissus quinquefolia, winobluszcz pięciolistkowy 36 szt.) – km 7+300 - 7+350,
  - posadzenie pnączy przy ekranach akustycznych (Parthenocissus quinquefolia, winobluszcz pięciolistkowy 96 szt.) – km- 7+500 - 7+600,
  - posadzenie pnączy przy ekranach akustycznych (Parthenocissus quinquefolia, winobluszcz pięciolistkowy 151 szt.) – km 8+200  - 8+300,
  - posadzenie pnączy przy ekranach akustycznych (Parthenocissus quinquefolia, winobluszcz pięciolistkowy 122 szt.) 8+900 - 9+050,
  -posadzenie pnączy przy ekranach akustycznych, prawa strona (Parthenocissus quinquefolia, winobluszcz pięciolistkowy 200 szt.) 10+600 - 10+800.

 

Zaawansowanie procentowe robót branżowych wynosi 89%.