Czerwiec 2018

Prace Projektowe

 • Wykonano prace projektowe w zakresie uszczegółowania i korekt projektu wykonawczego
 • Opracowano i złożono do zatwierdzenia skorygowane wersje SSTWiORB (szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)
 • Opracowano skorygowane PZJ oraz Projekty Technologiczne
 • Uszczegółowiono przedstawione przedmiary robót dla wszystkich branż zgodnie z uwagami Konsultanta
 • Kontynuowano prace związane z opracowaniem ZPRS (Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych)
   

Roboty Drogowe

 • Realizowano prace związane z przygotowaniem zaplecza materiałowego Wykonawcy
 • Gromadzono materiały przeznaczone do wykonania nasypów i kruszywa do podbudów
 • Kontynuowano prace porządkowe na nieruchomościach przekazanych Wykonawcy
 • Kontynuowano prace związoane z realizacją wyjazdów z budowy w obrębie przekazanych działek stanowiących część docelowego placu budowy
 • Kontynuowano procedurę przekazywania działek stanowiących plac budowy dla całego odcinka
 • Realizowano prace związane z rozbiórką obiektów budowlanych, ogrodzeń i budynków
 • Wykonywano roboty w zakresie zdjęcia humusu z trasy głównej, węzła Góraszka, Wiązowna i dróg dojazdowych DD18
 • Wykonywano nasypy w obrębie węzła Góraszka i trasie głównej
 • Wykonano ulepszenie podłożo na DD02 (zakres bypass)
 • Wykonano warstwę mrozoochronną na odcinkach DD01 i DD02 w zakresie drogi dojazdowej
   

Roboty Mostowe

 • MD-6 - trwają roboty przygotowawcze
 • Został rozebrany obiekt M2 w km 5+460
 • WS-2 - trwają roboty zienme oraz przygotowawcze
 • T-3 - rozpoczęto prace nad płytą denna ramy
 • MS4 - wykonano podporę ramy
 • MS-5 - trwają roboty przygotowawcze
 • WD-1 - trwają roboty przygotowawcze oraz ziemne
 • WS-4 - trwają roboty przygotowawcze oraz ziemne
   

Roboty Branżowe

 • Rozpoczęto roboty nad kolizjami wodociągowymi: PW3, Pw7, PW10
 • Rozpoczęto roboty nad kolizją kanalizacji sanitarnej KS3
 • Rozpoczęto roboty w zakresie energetyki - wykonanie przepustów dla kabli oświetleniowych
 • Wykonywano przebudowę drenażu rolniczego wzdłuż DD01 i DD02