Czerwiec 2017

  • Prowadzone były prace projektowe w zakresie projektu wykonawczego i STWiORB we wszystkich branżach
  • Trwa weryfikacja projektu geotechnicznego
  • Trwają prace projektowe związane z opracowanej finalnej wersji projektu organizacji ruchu
  • Przekazano do zatwierdzenia projekt konstrukcji nawierzchni
  • Prowadzono prace związane z opracowaniem przedmiarów robót dla wszystkich branż
  • Wykonawca ponownie przekazał do weryfikacji koncepcję systemu zarządzania ruchem