08-12-2017 - postanowienie RDOŚ

Dnia 05.12.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowej "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy)" Część I - km 4+049 - 5 +650 oraz Część II - km 5+650 - 19+200 wydał postanowienie, znak WOOŚ-II.4200.16.2017.MW.9, uzgadniające warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.

28-11-2017 - uwagi stron postępowania

W związku z rozpatrywaniem wniosku o decyzję ZRID, Wojewoda Mazowiecki przekazał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie uwagi otrzymane od stron postępowania. Uwagi można było zgłaszać do dnia 07.11.2017 r. w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu administracyjnym.

08-11-2017- zakończenie konsultacji społecznych

W dniu 07.11.2017 r. zgodnie z wydanym przez Wojewodę Mazowieckiego Zawiadomieniu o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) Część II - km 5+650 - 19+200 zakończono konsultacje społeczne.

27-10-2017 - STWiORB

Trwa weryfikacja projektu wykonawczego.
Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

09-10-2017 - udział społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z wydanym przez Wojewodę Mazowieckiego Zawiadomieniu o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) Część II - km 5+650 - 19+200 informujemy, iż  z niezbędną dokumentacją sprawy zapoznać się można w terminie od 09.10.2017 r. do 07.11.2017 r.

02-10-2017 - udział społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym

W dniu 28.09.2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał Zawiadomienie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) Część I - km 4+049 - 5 +650. Obwieszczenie informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 02.10.2017 r.

Strony