19-09-2017 - konsultacje społeczne

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym, zmierzającym do wydania uzgodnienia warunków realizacji inwestycji w ramach przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

14-09-2017 - rozpoznanie saperskie na terenach leśnych

Wykonawca otrzymał zgodę od Nadleśnictwa Celestynów na przeprowadzenie rozpoznania saperskiego na terenach leśnych
będących w ich zarządzaniu.
Zgoda dotyczy lasów leżących w liniach rozgraniczających inwestycji.
Planowany termin rozpoczęcia prac to druga połowa września 2017 r.

04-08-2017 - STWiORB i projekt wykonawczy

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Trwa weryfikacja poszczególnych tomów projektu wykonawczego.

Strony