21-04-2017 - procedowanie wniosku o ZRID

Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożony 16 lutego 2017 r. jest procedowany w Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku zacznie rozsyłać zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ZRID do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją oraz do pozostałych stron w drodze obwieszczeń. Adresaci zostaną poinformowani również gdzie będą mogli zapoznać się z dokumentami.

07-04-2017 - STWiORB

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

03-03-2017 - operaty wodnoprawne

Wykonawca otrzymał pozwolenie wodnoprawne na likwidację rowów drogowych, przepustów, istniejących obiektów mostowych
na rowie A-Kanale Boryszewskim, wylotów z odwodnienia układu drogowego, zbiornika retencyjnego ZB-1, zastawki żelbetowej.
 

Strony