14-09-2017 - rozpoznanie saperskie na terenach leśnych

Wykonawca otrzymał zgodę od Nadleśnictwa Celestynów na przeprowadzenie rozpoznania saperskiego na terenach leśnych
będących w ich zarządzaniu.
Zgoda dotyczy lasów leżących w liniach rozgraniczających inwestycji.
Planowany termin rozpoczęcia prac to druga połowa września 2017 r.

04-08-2017 - STWiORB i projekt wykonawczy

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Trwa weryfikacja poszczególnych tomów projektu wykonawczego.

Strony