01-02-2018 - wycinka drzew

Trwa wycinka drzew rosnących w obrębie pasa drogowego istniejącej drogi krajowej DK17. Planowany termin zakończenia wycinki - koniec tygodnia.

25-01-2018 - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

W dniu 29-01-2018 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na czas wycinki drzew. Prace prowadzone będą na drodze DK17 od miejscowości Góraszka (km 5+000). Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień takich jak wprowadzenie ruchu wahadłowego, ograniczenia prędkości. W miejscach tych zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze.

19-01-2018 - porozumienie z Nadleśnictwem Celestynów

Zamawiający przesłał do podpisu porozumienie w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia z terenu docelowego pasa drogowego drogi ekspresowej S17 w związku z realizacją inwestycji do Nadleśnictwa Celestynów.

12.01.2018 - porozumienie w zakresie zimowego utrzymania dróg

Zamawiający podpisał porozumienie z Wykonawcą w sprawie zimowgo utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018 dla całego zadania węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km.

05-01-2018 - podwykonawcy

Wykonawca zgłosił podwykonawców do realizacji:
- murów oporowych z gruntu zbrojonego
- przebudowy sieci wysokiego napięcia 400 kV
- robót budowlanych i rozbiórek obiektów.

08-12-2017 - postanowienie RDOŚ

Dnia 05.12.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowej "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy)" Część I - km 4+049 - 5 +650 oraz Część II - km 5+650 - 19+200 wydał postanowienie, znak WOOŚ-II.4200.16.2017.MW.9, uzgadniające warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.

28-11-2017 - uwagi stron postępowania

W związku z rozpatrywaniem wniosku o decyzję ZRID, Wojewoda Mazowiecki przekazał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie uwagi otrzymane od stron postępowania. Uwagi można było zgłaszać do dnia 07.11.2017 r. w ramach zapewnienia udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu administracyjnym.

Strony