07-04-2017 - STWiORB

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

03-03-2017 - operaty wodnoprawne

Wykonawca otrzymał pozwolenie wodnoprawne na likwidację rowów drogowych, przepustów, istniejących obiektów mostowych
na rowie A-Kanale Boryszewskim, wylotów z odwodnienia układu drogowego, zbiornika retencyjnego ZB-1, zastawki żelbetowej.
 

17-02-2017 – złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

16 lutego Wykonawca złożył wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) o długości około 15,151 km.

Strony