26-05-2017 - wniosek o wydanie decyzji derogacyjnej

Wykonawca rozpoczął prace związane z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji derogacyjnej dla elementów zawartych w Raporcie Oddziaływania na Środowisko.
W drugiej połowie czerwca Wykonawca zamierza wystąpić do RDOŚ o decyzję zezwalającą na likwidowanie siedlisk zwierząt oraz do GDOŚ o pozwolenie na likwidację gniazd oraz jaj ptaków.

19-05-2017 - węzeł "Otwock"

Na wniosek Prezydenta Miasta Otwock i po otrzymaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Otwockiego, nazwa węzła "Wólka Mlądzka" została zmieniona  na węzeł "Otwock".

21-04-2017 - procedowanie wniosku o ZRID

Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożony 16 lutego 2017 r. jest procedowany w Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku zacznie rozsyłać zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ZRID do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych inwestycją oraz do pozostałych stron w drodze obwieszczeń. Adresaci zostaną poinformowani również gdzie będą mogli zapoznać się z dokumentami.

07-04-2017 - STWiORB

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Strony