04-08-2017 - STWiORB i projekt wykonawczy

Wykonawca opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia kolejne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Trwa weryfikacja poszczególnych tomów projektu wykonawczego.

07-07-2017- projekt wykonawczy

Wykonawca przekazał do weryfikacji projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz budowy elementów systemu zarządzania ruchem.

Strony