28-10-2016 dokumenty Wykonawcy

28.10.2016 r. Wykonawca przekazał Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych:

  • usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu (m. in. sieci teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, urządzenia melioracji wodnej)
  • przyłączenia do sieci istniejącej infrastruktury (oświetlenia drogowego, urządzeń zarządzania drogą, potrzeb BRD)