26-04-2020 - roboty branża drogowa

Na odcinkach drogi dojazdowej DD16 od km 0+050 do km 0+470, drogi dojazdowej DD18 od km 0+025 do km 1+400 oraz skrzyżowaniu DD16 w km 0+975 została ułożona warstwa ścieralna.