24-02-2017 – projekt wykonawczy i STWiORB

Wykonawca rozpoczął prace nad projektem wykonawczym oraz opracowuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.