08-11-2017- zakończenie konsultacji społecznych

W dniu 07.11.2017 r. zgodnie z wydanym przez Wojewodę Mazowieckiego Zawiadomieniu o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) Część II - km 5+650 - 19+200 zakończono konsultacje społeczne. Zgłoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej są rozpatrywane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.